PREDMET : PRAKTICKA ASTROFYZIKA

Prednasajuci : RNDr. Jan Rybak, CSc.
Astronomicky ustav SAV, Tatranska Lomnica

Odbor : zameranie astronomia a astrofyzika, 4. rocnik
Katedra teoretickej fyziky a geofyziky, PrF UPJS, Kosice
  
Rozsah : letny semester - 4/0 S

SYLABUS: 
  

I/ UVOD (pozorovanie - vecne zeleny strom) : zameranie a ciele prednasky, sylabus, literatura

2/ FOURIEROVA TRASFORMACIA (nastroj praktickej astrofyziky) : uvod, definicie FT, priklady FT dolezitych funkcii, diskretnost a ohranicenost fyzikalneho merania, konvolucia a FT, vlastnosti FT, fyzikalne meranie a FT, numerika FT, sum a signal vo FT, konvolucia v praktickej astrofyzike: fotometer, spektrograf, miktofotometer, fotografia, fotoelektricke detektory

3/ DETEKTORY - ("oci" astrofyzika) : uvod, ludske oko, fotografia, fotonasobic, CCD detektor, zosilovac obrazu, dalsie detektory

4/ FOTOMETRIA POMOCOU FOTOGRAFIE : uvod, fotometricke veliciny, vlastnosti fotografickych emulzii, charakteristicka krivka : pojem, meranie, vypocet; redukcia fotografickeho zaznamu, sum a signal, mikrofotometer, presnost fotografickej fotometrie, priklady fotografickej fotometrie: slnecne a hviezdne spektra
5/ FOTOMETRIA POMOCOU FOTOELEKTRICKYCH DETEKTOROV : uvod, fotometricke veliciny, vlastnosti fotoelektrickych detektorov, A/D prevod, kalibracia fotoelektrickych detektorov, sum a signal, priklady fotoelektrickych detektorov : TV a CCD kamery

6/ SPEKTROFOTOMETRIA ("prava ruka astrofyziky") : uvod, spektralna kalibracia, intenzitna kalibracia, urcenie profilov spektralnych ciar
7/ ODSTRANOVANIE INSTRUMENTALNYCH VPLYVOV : uvod, meranie instrumentalnych profilov pristrojov : spektrograf, mikrofotometer, fotografia; meranie rozptyleneho svetla : spektrograf, oprava o instrumentalne vplyvy pomocou FT, nestandatne postupy opravy
8/ ROZNE : problem ekvivalentych sirok spektralnych ciar, atlasy spektier a katalogy spektralnych ciar, co s sumom : pristroje, detektory, spracovanie dat; astrofyzika a zemska atmosfera

LITERATURA: 
  

$\bullet$ : literatura k dispozicii i na AsU SAV
$\odot$ : literatura zapozicana prednasajucim
v zatvorkach su uvedene signatury knih v kniznici AsU SAV
  

Fourierova transformacia :

$\odot$ Bracewell, R.N., 1965, "The Fourier Transform and Its Application", McGraw-Hill, New York
$\odot$ Bracewell, R.N., 1989, "The Fourier Transform", Scientific American, June 1989, vol.260, no.6, p.86
$\odot$, $\bullet$ Brault, J.W. a White O.R., 1971, "Analysis and Restoration of Astronomical Data via the Fast fourier Transform", Astronomy and Astrophysics, vol.13, p.169
$\odot$ Press, Flannery, Teukolsky, Vetterling, 1986, "Numerical Recipies : The Art of Scientific Computing", Cambridge Uni Press, Cambridge
  

Detektory :

Eccles, M.J., Sim, M.E., Tritton, K.P., 1983, "Low light level detectors in astronomy", Cambridge Uni Press, Cambridge
$\bullet$ Ekls, M., Sim, E., Tritton, K., 1986, "Detektory slabovo izlucenia v astronomii", Mir, Moskva (N7409)
$\odot$ Lena, P., 1988, "Observational Astrophysics", Springer, Berlin
$\bullet$ Rieke, G., H., 1994, "Detection og Light: from the Ultraviolet to the Submilimeter", Cambridge Uni Press, Cambridge (N9510)
$\bullet$ McLean, I., 1997, "Electronic Imaging in Astronomy", John Wiley and Sons, Chichester (N9595)
  

Spektrofotometria :

$\bullet$ Gray, D.F, 1976, "The Observation and Analysis of Stellar Atmospheres", Wiley and Sons, New York (N5400)
$\odot$,$\bullet$ Grej, D.F., 1980, "Nabludenija i analiz zvjozdnych fotosfer", Mir, Moskva (N6069)
$\bullet$,$\odot$ Martynov, D. Ja., 1977, "Kurs prakticeskoj astrofyziky", Nauka, Moskva (N3020)

Casopisy :

$\odot$ reprinty publikovanych astronomickych clankovLast update: Oct 13, 1999