Ciele projektu APVV-LPP-068-06

 

Umožniť prístup učiteľom k vedeckým poznatkom na AsÚ SAV a v astronómii všeobecne a naučiť ich využívať tieto poznatky v popularizácii na školách.

 

Oboznámiť učiteľov rámcovo s princípmi vedeckých experimentov a s vedeckou prácou.

 

Umožniť pracovníkom AsÚ SAV pravidelne (využitím cyklov prednášok a stálej expozície) popularizovať vedecké výsledky na spolupracujúcich školách.

 

Umožniť žiakom uvedených škôl pravidelne navštevovať vedeckú inštitúciu AsÚ SAV a oboznamovať sa nielen s výsledkami vedeckej práce ale aj so samotným charakterom, krásou a úskaliami vedeckej práce priamo vo vedeckej inštitúcii.

 

Predstaviť žiakom vedu a vedeckú prácu ako vzrušujúcu a zmysluplnú životnú dráhu.

 

Postupne zasahovať aj širšiu verejnosť v pôsobnosti spolupracujúcich škôl (všetci učitelia spolupracujúcich škôl, rodičia a kamaráti žiakov, atď)

 

Hlavnou cieľovou skupinou sú žiaci gymnázia a vyšších ročníkov základných škôl a učitelia prírodovedných predmetov na spolupracujúcich školách. Následnou cieľovou skupinou sú všetci žiaci a všetci učitelia spolupracujúcich škôl a taktiež rodičia žiakov.

 

 

Aktivity projektu

 

Pre projekt bude na začiatku urobená vlastná www stránka umiestnená na www stránke AsÚ SAV.

 

1) Na začiatku a konci projektu bude urobená anketa medzi žiakmi prvého resp. druhého ročníka gymnázia a šiesteho resp. siedmeho ročníka všetkých zúčastnených základných škôl o predstavách ako, akou formou a kým by mala byť robená pre žiakov popularizácia vedeckých výsledkov a vedeckej práce. Termín: február 2007.

 

2) Budeme vytvárať popularizačné prednášky (v PPT, PDF..) a prednášať ich na všetkých 5-tich školách v pravidelných cykloch. Pokračovať v tom budeme aj po skončení projektu. Termín: pravidelne, október, február, máj.

 

3) Zlepšovanie infraštruktúry na školách. Vytvoriť a zabezpečiť výrobu plošnej obrazovej informácie na školách (panely) o vedeckých výsledkoch. Zakúpiť digitálny projektor pre každú školu. Panely aj digitálny projektor budú využívané pre pokračujúcu spoluprácu aj po skončení projektu. Termín: január 2007 a ďalej

 

4) Organizovať striedavo na AsÚ SAV a na jednotlivých školách raz ročne jednodňový seminár s učiteľmi - riešiteľmi projektu. Termín: október daného roku

 

5) Predplatiť odber popularizačných časopisov Kozmos, a Quark, Termín: január daného roku

 

6) Pravidelne pozývať žiakov aj učiteľov na pracoviská ústavu s možnosťou návštevy aj vysokohorských pracovísk.. Termín: v jarných a jesenných mesiacoch.

 

7) Organizovať pre všetky spolupracujúce školy spoločné pozorovania aktuálnych astronomických úkazov v areáloch  AsÚ SAV aj v areáloch škôl.

 

8) Na spolupracujúcich školách organizovať raz ročne populárnu prednášku pre širšiu verejnosť, t.j. pre všetkých pedagógov a pracovníkov školy ako aj pre rodičov žiakov. Termín jún.

 

9) Na záver projektu plánujeme hodnotiaci seminár a zoznámenie sa učiteľov - riešiteľov a najaktívnejších žiakov so spolupracujúcich škôl so zahraničným vedeckým astronomickým pracoviskom a so systémom popularizácie vedy v zahraničí. Pre tento účel zorganizujeme spolu s kolegami v zahraničí dvojdňový seminár na Observatóriu Kanzehöhe v Rakúsku, ktoré patrí Institut für Geophysik, Astrophysik und Meteorologie (IGAM), Universitäts, Graz. Seminár bude spojený s prehliadkou observatória a oboznámenia sa s prácou v tejto vedeckej inštitúcii. Termín: jún 2009.

 

O aktivitách a výsledkoch projektu budeme informovať v regionálnych masmédiách, prípadne v celonárodných denníkoch a televízii.

 

 

Očakávané výstupy a výsledky  projektu

 

Všeobecné výstupy:

 

(1) Zvýšenie záujmu o vedu ako celok a o vedecké informácie zo strany učiteľov aj žiakov.

 

(2) Väčší impakt popularizačných aktivít na spolupracujúcich školách.

 

(3) Motivácia žiakov k úvahám o význame vedy a výskumu a k úcte k vedomostiam a k vzdelaniu.

 

(4) Motivácia žiakov k možnej voľbe vedeckej práce ako životnej dráhy.

 

(5) Užšia spolupráca s učiteľmi pri popularizácii vedy a hlavne pokračovanie s nimi v spolupráci po skončení projektu.

 

(6) Lepšie pripravení a technicky vybavení pedagógovia pre popularizáciu vedeckých výsledkov a pre vzdelávanie k vede na školách .

 

Očakávame že do jednotlivých aktivít za zapojí okrem väčšieho množstva učiteľov aj množstvo žiakov z piatich spolupracujúcich škôl, hlavne žiaci vyšších ročníkov základných škôl a štyroch posledných ročníkov gymnázia.

 

V projekte je zahrnutá aj jedna spádová škola pre rómsku oblasť a detský domov, so zámerom zabezpečiť z prostriedkov APVV  aj pre žiakov z týchto nižších príjmových skupín obyvateľstva možnosť pravidelného stretávania sa so zaujímavými  výsledkami vedy a vedeckej práce a možnosťami návštevy, inak im nedostupných, vedeckých inštitúcií.

 

 

Konkrétne výstupy projektu

 

Celkove by po skončení projektu malo byť  súhrnne na piatich spolupracujúcich školách k dispozícii:

 

(A) 60 digitálnych  PPT prednášok s popularizačnou témou vhodných k použitiu kedykoľvek  aj samotnými učiteľmi na školách.

 

(B) 10  panelov pre plošnú popularizáciu.

 

(C) 60  tematicky ucelených popularizačných posterov pre plošnú popularizáciu.

 

(D) 5 digitálnych projektorov na kvalitnú prezentáciu.

 

(E) 3 ucelené ročníky časopisov  KOZMOS a QUARK.

 

(F) 2  spracované ankety o popularizačných dopadoch projektu.

 

(G) 1 prenosný ďalekohľad s CCD kamerou.

 

 

Celkove bude  zapojených mladých ľudí do projektu:

 

(A) 450 žiakov navštívi vysokohorské observatórium na Lomnickom štíte a na Skalnatom plese a oboznámi sa s vedeckou prácou priamo na vedeckom pracovisku.

 

(B) 450 žiakov sa zúčastní astronomických pozorovaní a exkurzií v areáloch AsÚ SAV.

 

(C) 2400 žiakov sa zúčastní popularizačných prednášok na školách.

 

(D) 450 ľudí sa zúčastní 15-tich prednášok pre verejnosť prednesených na školách.

 

(E) 300 žiakov sa dvakrát zúčastní ankety o systéme popularizácie vedy na školách.

 

(F) 15 najaktívnejších žiakov sa zoznámi so zahraničnou vedeckou inštitúciou.

 

Celkove 9 učiteľov prírodovedných predmetov na piatich školách bude pripravených a aj technicky vybavených na vysoko efektívnu popularizáciu vedy a vedeckej práce a na pôsobenie na mladých ľudí v zmysle voľby vedeckej práce a výskumu ako životnej kariéry.

 

Očakávame aj pozitívnu zmenu v náhľade na význam vedy a na jej užitočnosť pre spoločnosť v blízkom okolí spolupracujúcich učiteľov (ich kolegovia) a žiakov (ich rodičia, súrodenci, kamaráti).