Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso


RNDr. Richard Komžík, CSc.

Astronomický ústav SAV


Astronomický ústav od roku 1955 vydáva astronomický vedecký časopis Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (CAOSP): "Práce observatória na Skalnatom Plese". Ako uviedol akademik Vladimír Guth (vtedajší riaditeľ AsÚ) v predslove k jeho prvému číslu, časopis ponúka možnosť pre prezentáciu odbornej práce vedeckých pracovníkov AsÚ. Hoci sa nepodarilo hneď od začiatku naplniť predstavu o ročnej periodicite, dnes CAOSP vychádza trikrát ročne a okrem kmeňových pracovníkov AsÚ v ňom publikujú aj astronómovia zo zahraničia. Je to časopis reprezentujúci vedecké výsledky nášho ústavu a nájdete ho v knižniciach mnohých svetových observatórií a astronomických inštitútov.

Spočiatku bol CAOSP akýmsi doplnkom k československému astronomickému časopisu Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia (BAC), založenému v roku 1947. V roku 1992 sa však BAC začlenil do európskeho žurnálu Astronomy and Astrophysics (A&A), čím zanikol. Po diskusii slovenských astronómov vo vedeckej rade sme sa rozhodli, že vo vydávaní CAOSP sa bude pokračovať. V ďalších rokoch sa to ukázalo ako dobrá voľba. A&A je nesporne jeden z najvýznamnejších astronomických časopisov, avšak má aj svoje problémy: obrovský počet článkov a z toho vyplývajúce oneskorenie s ich uverejňovaním, stále menšiu ochotu publikovať rozsiahlejšie tabuľky s dátami. CAOSP sa snaží pokryť práve tieto medzery a popritom nepoľavovať z náročnosti na kvalitu uverejňovaných člankov.

Od roku 1955 do dnešného dňa CAOSP vyšiel v 33 ročníkoch. V súhrne to znamená 576 vedeckých článkov vytlačených na 7164 stranách. Spočiatku nevychádzal každoročne, tak sa deje až od roku 1983. V 1996 začal časopis uverejňovať dve čísla ročne a od roku 2003 sú to už 3 čísla (február, jún, október). V rámci CAOSP, ako špeciálne čísla, boli uverejnené aj viaceré zborníky z vedeckých konferencií a sympózií konaných na pôde AsÚ.

Jazykom časopisu je výhradne angličtina, iba v jeho prvých číslach boli niektoré abstrakty a prípadne aj články uverejnené zároveň v slovenčine a ruštine. V zásade sa práce uverejňované v CAOSP delia do troch častí: medziplanetárna hmota, Slnko, hviezdna astrofyzika. Rozsiahlejšie tabuľkové dáta sú uverejňované v dodatku (supplement). Časopis je riadený redakčnou radou, na čele ktorej stojí vedecký redaktor. V súčasnosti má redakčná rada jedenásť členov (Bernhard Fleck, Marián Karlický, Richard Komžík (výkonný redaktor), Aleš Kučera, Vladimír Porubčan, Táňa Rjabčikova, Ján Svoreň (vedecký redaktor), Július Sýkora, Giovanni Battista Valsecchi, Ján Vondrák, Juraj Zverko). Šiesti členovia sú zo Slovenska, z toho piati priamo z AsÚ, dvaja z Čiech a po jednom z Ruska, Talianska a USA. Články zaslané redakcii sú podrobené recenznému pokračovaniu, ktoré je zárukou originality a odbornej úrovne uverejnených materiálov. Iba v prípade úspešnej recenzie, vykonávanej domácimi aj zahraničnými astronómami, je článok v časopise uverejnený.

Ocenením úrovne časopisu je jeho monitorovanie v databázach ISI (Institute for Scientific Information). Táto inštitúcia už 45 rokov sleduje významné vedecké publikácie. Uverejňovaním abstraktov a odkazov na jednotlivé články umožňuje vedeckej komunite rýchly a efektívny prístup k zdrojom informácií v ich odbore. CAOSP je od ročníka 22 (rok 1992) nepretržitou súčasťou ISI databáz (Index to Scientific Book Contents - ISBC; CC/Physical, Chemical & Earth Sciences/Current Book Contents).

Autori zamýšľajúci publikovať v CAOSP sa všetky potrebné formálne a technické podrobnosti dozvedia na WWW stránke časopisu "http://www.ta3.sk/caosp.html". Nájdu tu okrem charakteristiky časopisu, kontaktov na redakčnú radu, aj inštrukcie potrebné k príprave rukopisu, LaTeX-štýl a sprievodný demo-súbor. V záujme čo najlepšieho tlačového spracovania príspevkov redakcia od autorov vyžaduje prípravu rukopisu v LaTeX-u. Je to (medzi vedcami exaktných odborov rozšírený) počítačový systém pre vysokokvalitnú sadzbu rešpektujúci typografické zásady aj zložitých matematických a iných vedeckých textov.

Samotná WWW-stránka okrem ďalších informácií o časopise (predplatné, história redakčných rád) obsahuje aj kompletné elektronické vydania CAOSP od jeho prvého ročníka z roku 1955 až po súčasnosť. Anotácie jednotlivých článkov a abstrakty z novších ročníkov sú prístupné vo formáte HTML, plné texty jednotlivých článkov v PDF. Aktuálne číslo časopisu je v tejto on-line elektronickej forme prístupné pol roka po jeho uverejnení. CAOSP je tak jedným z prvých časopisov na Slovensku, ktorý je kompletne prístupný v elektronickej forme. Záujemci bez prístupu na Internet majú možnosť zakúpenia verzie na CD ROM. Je to ekvivalent úplnej WWW stránky časopisu, vrátane elektronickej verzie všetkých ročníkov CAOSP.

CAOSP na Internete nájdete nielen na spomínanej WWW stránke časopisu, ale aj v rámci ADS (The NASA Astrophysics Data System) "http://adswww.harvard.edu/". Tento projekt sa snaží zhromaždiť, podľa možnosti v plno-textovej podobe, všetku dostupnú astronomickú literatúru a predstavuje dnes pre astronómov jeden z primárnych zdrojov pre rešerše z ich odboru. Vďaka spolupráci s ADS bolo možné prekonvertovať do elektronickej formy aj prvé ročníky nášho časopisu, dovtedy dostupné iba na papieri. Boli sme zrejme prvým vedeckým časopisom na Slovensku, ktorý v spolupráci s ADS začal v roku 1994 uverejňovať elektronickú podobu aktuálnych čísel na Internete. V rámci ADS sme boli druhí, hneď po časopise The Astrophysical Journal (ApJ).

Na záver ešte spomeňme medzinárodné identifikátory CAOSP. ISSN: 1335-1842 (tlačená verzia), ISSN: 1336-0337 (on-line verzia), CODEN: CAOPF8.Obálka časopisu Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso