Aj hviezdy žijú v pároch


Tesné dvojhviezdy ako viacnásobné sústavy


Naše Slnko je výnimočné tým, že nie je gravitačne zviazané s inou hviezdou. V našej Galaxii je totiž až 70% objektov dvojhviezdnych a takmer 20% trojhviezdnych. Multiplicita hviezd nie je náhodná. Orbitálny pohyb zložiek dvojhviezdy umožňuje pohltiť nadbytočný uhlový moment rotácie kolabujúcich protohviezdnych mračien. Zdá sa, že vznik tesných dvojhviezd má na svedomí asistencia tretej zložky. Keďže ďalšie telesá vo viacnásobných sústavách sú len odrobinky, ktoré zostali pri formácii centrálnej dvojhviezdy, ich identifikácia nie je ľahká. Ide totiž zvyčajne o chladných a málo hmotných trpaslíkov spektrálneho typu M.


Problematika viacnásobných hviezdnych sústav, vďaka zdokonaľovaniu pozorovacích metód, ale aj rýchlemu spracovaniu dát, prináša v poslednej dobe hŕbu nových detekcií, podnecuje vznik nových teórií a naberá na astrofyzikálnom význame. Dnes už poznáme aj trojhviezdnu sústavu s extrasolárnou planétou (HD 188753). Katalóg gravitačne zviazaných viacnásobných hviezd (Tokovinin, 2004) dnes obsahuje zhruba tisíc sústav. Pri určovaní dráh zložiek hrá rozhodujúcu úlohu apertúrna syntéza a inteferometria s dlhou základňou (VLT interferometer, Mark III atď.). Pekným príkladom asociácie hviezd, kde sa formujú nielen osamotené hviezdy ale aj viacnásobné sústavy je Trapéz v M42 (Obr. 1).

Obrázok 1.: Asociácia horúcich hviezd v srdci M42 nazývaná Trapéz. Temer každá z týchto hviezd je dvojhviezdou. Podľa tohto nestabilného nakopenia hviezd nazývame voľné, nehierarchické viacnásobné sústavy trapezoidálneho typu. Snímok získaný HST. [kredit HST a J. Bally, D. Devine, R. Sutherland]

Popudom pre môj výskum a hľadanie ďalších telies v tesných dvojhviezdach bola teória známeho astrofyzika Petra Eggletona, hovoriaca, že pravdepodobne všetky tesné dvojhviezdy vznikli vo viacnásobných sústavách. Ak totiž dvojhviezdy vznikajú priamo pri kolapse protohviezdnych mračien, kde rozmery zložiek sú značne väčšie ako ich rozmery počas vývoja na hlavnej postupnosti (čiže spaľovania vodíka v jadre), nemôže dôjsť k vzniku dvojhviezd s obežnými  periódami len niekoľko hodín. Zložky v protohviezdnom štádiu by sa už pri obežných periódach niekoľkých dní dotýkali. Napriek tomu, pozorujeme obrovské množstvo dvojhviezd s periódami kratšími ako jeden deň. I keď už dávno som mal indície, že tesné dvojhviezdy sú sprevádzané ďalšími zložkami, na základe fotometrických pozorovaní sa to zvyčajne nedalo potvrdiť. Prelomom bolo až pozvanie Prof. Rucinského z David Dunlap Observatory (University of Toronto) v Kanade. Nezávisle odo mňa si všimol, že v jeho vzorke spektroskopických dvojhviezd je až priveľa tretích telies, aby to bola náhoda. Pozvanie som prijal a popri spektroskopických pozorovaniach na 1,88 metrovom ďalekohľade, som začal zhromažďovať všetky možné pozorovania, ktoré by naznačovali na prítomnosť ďalších telies v tesných dvojhviezdach. Výsledkom niekoľkomesačnej práce bolo zistenie, že minimálne 2/3 tesných dvojhviezd sú členmi viacnásobných sústav. Nuž ale poďme pekne po poriadku.


Existencia ďalšieho telesa v dvojhviezdnej sústave spôsobuje viacero efektov, ktoré na jednej strane rušia pohyb a vývoj tesnej dvojhviezdy, na druhej strane nám umožňujú jeho detekciu: V najhrubšom priblížení by sa dali detekčné metódy rozdeliť na (i) priamu alebo vizuálnu detekciu (ii) astrometrickú indikáciu (iii) spektroskopické metódy (iv) fotometrickú indikáciu cez light-time efekt a (v) iné indikácie.


Priame pozorovania


Hlavným zdrojom vizuálnych dvojhviezd je Washington Double Star Catalog (WDS) [1]. V súčasnosti obsahuje informácie o vyše 100 000 vizuálnych dvojhviezdach. Orbitálny pohyb väčšiny z nich je veľmi pomalý a len okolo 1 800 z nich má spočítané vizuálne dráhy. Zo 151 kontaktných dvojhviezd jasnejších ako 10 mag, ktoré boli vzaté do úvahy, patrí 43 k známym vizuálnym dvojhviezdam. Keďže jedna zo zložiek je zaručene dvojhviezda jedná sa minimálne o trojhviezdy. Dvojhviezdy v tomto katalógu boli detegované vďaka dostatočnej uhlovej vzdialenosti zložiek a otázka detekcie bola viac-menej náhodná. Za cieľavedomý prieskum možno označiť až pozorovania, ktoré získal v rokoch 1998 a 2005 Slavek Rucinski na 3,6m CFHT na Havajských ostrovoch. Vďaka dobre pracujúcej adaptívnej optike a rozlíšeniu blízkemu difrakčnému limitu sa podarilo vo vzorke 43 kontaktných dvojhviezd detegovať 7 nových zložiek. Na obrázku 2 je porovnanie rozlíšenia 50cm ďalekohľadom v Starej Lesnej obmedzené seeingom a výsledok práce adaptívnej optiky na CFHT. Hranicou pozorovacích možností sa ukázala V2388 Oph, kde sa ďalšia zložka prejavila len ako deformácia Airyho disku pri separácii len 0.09". Mozaika z niekoľkých pekných detekcií je na obrázku 3. Problémom pri priamej detekcii, či už adaptívnou optikou alebo škvrnkovou interferometriou, je potvrdenie fyzickej väzby medzi zložkami a vylúčenie optických párov. Na pomoc nám tu môžu prísť spektroskopické pozorovania, prípadne rozumný rozdiel jasností a farebných indexov alebo rovnaký vlastný pohyb.


Obrázok 2.: Porovnanie rozlíšenia 50cm ďalekohľadu Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej a 3,6m CFHT. Zatiaľ čo teoretická rozlišovacia schopnosť 50cm ďalekohľadu vo vizuálnej oblasti je zhruba 0,2", turbulencia v atmosfére zníži rozlíšenie na 1-2" v závislosti na pozorovacích podmienkach. Využitím adaptívnej optiky sú v infračervenej oblasti získavané difrakčne limitované snímky s rozlíšením 0,14", pričom typický seeing počas pozorovaní bol 0,8". [kredit autor]


Astrometrická detekcia

V súčasnosti najlepším zdrojom astrometrických informácií o okolitých hviezdach sú katalógy Hipparcos a Tycho, ktoré sú výsledkom misie ESA. Katalóg Hipparcos udáva vysokopresné paralaxy, polohy a vlastné pohyby pre vyše 118 000 najjasnejších hviezd. Hoci katalóg bol publikovaný už pred 9 rokmi, stále sa oplatí do neho nazrieť. Okrem základného katalógu obsahuje aj tzv. "Double and Multiple Annex", kde sú uvedené údaje o vizuálnych dvojhviezdach a viacnásobných sústavách. Pre každý objekt je uvedený typ astrometrického riešenia (paralaktický plus vlastný pohyb na oblohe). Z pohľadu detekcie viacnásobných sústav sú najzaujímavejšie riešenia typu "G" a "X". Sú to zdanlivo osamotené hviezdy, ktoré vykazujú astrometrické poruchy. Pri riešení typu "G", na spoľahlivý popis paralaktického pohybu (vyvolaného pohybom Zeme okolo Slnka), bolo potrebné pridať akceleračný člen. To znamená, že zdanlivo osamotená hviezda sa na oblohe nepohybuje rovnomerne ale jej pohyb sa zrýchľuje alebo spomaľuje, čiže pozorujeme časť dráhy astrometrickej dvojhviezdy. Riešenia typu "X" (stochastické) sú zase odrazom zdanlivo nevysvetliteľného "náhodného" pohybu hviezdy na oblohe (tzv. cosmic error ). Na rozdiel od akceleračných riešení tu bude orbitálna perióda neviditeľnej zložky značne kratšia ako interval pozorovní Hipparcosu (3 roky). Zo vzorky 151 hviezd sa našlo 8 sústav, ktoré vykazujú astrometrické poruchy. Najväčší astrometrický zmätok predstavuje V401 Cyg, ktorá okolo strednej polohy poskakuje o zhruba 0,025".
Obrázok 3.: Difrakčne limitované snímky vizuálnych dvojhviezd získané 3,6m ďalekohľadom CFHT (Mauna Kea, Hawaii) v rokoch (1998 a 2005) v K filtri (2,2 mikrometra) využitím adaptívnej optiky. Zatiaľ čo dvojhviezdna podstata väčšiny objektov je zrejmá, pri ER Ori sa sprievodca skrýva v 1. difrakčnom krúžku a v prípade V2388 Oph (uhlová vzdialenosť zložiek 0,09") sa prejavuje len deformáciou difrakčného obrazu. Uhlový rozmer všetkých obrázkov je 4,6x4,1". Snímky získal Slavek Rucinski. [kredit Slavek Rucinski a autor]


Spektroskopické metódy

Spektroskopia poskytuje veľmi dôležité informácie nielen o chemickom zložení, teplote, tlaku alebo rotácii hviezd ale umožňuje detegovať a študovať aj viacnásobné sústavy. Vzhľadom na amatérske rozmery našich prístrojov na Slovensku som si po spektroskopické pozorovania musel zájsť až za "Veľkú mláku". Detekcie tretích telies už boli medziproduktom programu na David Dunlop Observatory po niekoľko rokov. Zvlášť tvrdým a nevyriešeným orieškom boli 3 štvorhviezdne sústavy VW LMi, ET Boo a TV UMi. Všetky tri majú hierarchiu podobnú známej štvorhviezde severnej oblohy epsilon Lyrae: dve tesné dvojhviezdy obiehajú po relatívne veľkej vzájomnej dráhe okolo seba. Pritom jedna dvojhviezda je vždy zákrytová, druhá má dlhšiu orbitálnu periódu a zákryty nevykazuje. Zatiaľ čo čiary nezákrytovej dvojhviezdy v ET Boo a TV UMi boli separované len v niekoľkých nociach u VW LMi to bolo naopak: v čiarach bolo vidieť zvyčajne 4 profily. Aby bolo možné pochopiť konfiguráciu sústavy, bolo treba identifikovať v každom spektre jednotlivé zložky. Aj keď sa zdalo, že všetko je správne zmerané, radiálne rýchlosti vykazovali neúmerný rozptyl. Nakoniec sa ukázalo, že perióda vzájomného obehu dvojhviezd tvoriacich štvorhviezdu je iba 355 dní! Okrem priamych detekcíí v spektrálnych čiarach (pozri Obr. 4), sa prítomnosť ďalšej zložky podarilo preukázať po odpočítaní príspevku dvojhviezdy v 7 prípadoch. Zvyčajne išlo o K alebo M trpaslíkov vykazujúcich typické spektrum plné čiar kovov či dokonca molekúl. Existencia tretieho telesa môže byť indikovaná aj zmenami rýchlosti ťažiska dvojhviezdy. Problémom je tu zvyčajne nedostatok homogénnych pozorovaní.Obrázok 4.: Detekcia tretích aj ďalších zložiek skrývajúcich sa pri zákrytových dvojhviezdach využitím spektroskopie. Extrakcia funkcie rozšírenia (podobnej strednému profilu čiary) umožnila detegovať nové viacnásobne sústavy, ktoré pri pohľade na oblohu vyzerajú ako osamotené hviezdy. Tesnej zákrytovej dvojhviezde zodpovedajú široké profily, ďalším, pomaly rotujúcim zložkám úzke profily. Orbitálna fáza tesnej kontaktnej dvojhviezdy je uvedená pod názvom. Zatiaľ čo ET Boo a VW LMi sú štvorhviezdy a AG Vir je trojhviezda, V566 Oph nevykazuje v spektrách žiadne ďalšie zložky. Podľa práce [3]. Pozorovania získané na 1,88m ďalekohľade DDO. [kredit autor]

Light-time efekt (LITE)

Tento zvláštny termín nie je nič iné ako časové oneskorovanie sa javov v astronómii spôsobený konečnou rýchlosťou svetla. V roku 2004 mu bola venovaná konferencia "Light-time effect in Astrophysics", ktorá sa konala v Bruseli.

Už v 17. storočí Ole Roemer na základe oneskorovania a predbiehania sa úkazov Galileiho mesiačikov Jupitera určil rýchlosť svetla vo vákuu. LITE asistoval aj pánom Hulse a Taylorovi pri objave a štúdiu prvého dvojhviezdneho pulzaru PSR 1913+1916, kde dôsledkom konečnej rýchlosti svetla sa perióda pulzov neutrónovej hviezdy periodicky menila kvôli obehu okolo druhej neutrónovej hviezdy. LITE sa dá použiť na zistenie ďalšieho telesa všade tam, kde máme zdroj presne periodických zmien jasnosti alebo pulzov, čiže presné astrofyzikálne hodiny. Takými sú minimá zákrytových dvojhviezd, prípadne maximá pulzujúcich hviezd. V našom prípade boli využité všetky dostupné okamihy miním študovaných kontaktných dvojhviezd. LITE u časti z nich bol známy (Obr. 5, LITE pri XY Leo) a existencia ďalšieho telesa potvrdená. U 8 sústav sa však podarilo interpretovať zmeny orbitálnej periódy prítomnosťou ďalšieho telesa po prvýkrát. Keďže LITE spôsobuje zmena vzdialenosti zdroja od pozorovateľa, analýzou miním môžeme získať orbitálne parametre, podobne ako pri spektroskopických pozorovaniach, kde sledujeme rýchlosť pozdĺž zorného lúča. Nevýhodou LITE pri štúdiu tesných dvojhviezd je fakt, že ho môžu ovplyvniť, prípadne simulovať skutočné zmeny periódy, spôsobené prenosom hmoty medzi zložkami, či odtokom hmoty zo sústavy.Obrázok 5.: Light-time efekt v štvornásobnej sústave XY Leo zloženej zo zákrytovej kontaktnej dvojhviezdy a aktívnej dvojhviezdy so zložkami neskorého spektrálneho typu. Prítomnosť druhej dvojhviezdy sa prejavuje oneskorovaním sa alebo predbiehaním okamihov miním zákrytovej dvojhviezdy. Perióda vzájomnej dráhy je 21 rokov. [kredit autor]


Iné, nepriame metódy

Okrem týchto zjavných metód, existencia tretieho telese môže byť indikovaná rôznymi pekuliaritami fotometrických a spektroskopických meraní. Ak je pomer periód dráhy tretieho telesa a tesnej dvojhviezdy malý (povedzme medzi 10 až 100), poruchy dráhy tesnej dvojhviezdy už nie sú zanedbateľné. Výsledkom sú dva možné efekty: (i) apsidálny pohyb excentrických dráh (ii) precesia dráhy tesnej dvojhviezdy. Keďže apsidálny pohyb má zvyčajne príčiny v tesnej dvojhviezde samotnej, druhý efekt je rukolapnejší. Ak je tesná dvojhviezda zákrytová, precesia dráhy spôsobí zmeny sklonu dráhy a teda aj zmeny hĺbky miním. Doteraz je známych 7 takýchto zákrytových dvojhviezd. Zaujímavým prípadom je SS Lac, ktorá bola do roku 1955 zákrytovou dvojhviezdou, vďaka precesii dráhy sa zákryty postupne stratili a dnes svoju jasnosť prakticky nemení. Poslednou sústavou, ktorú sa podarilo detegovať [2] je V685 Cen, kde pozorovania v intervale 21 rokov indikujú zmenu sklonu dráhy asi o 5 stupňov (Obr. 6). Hoci pri kontaktných dvojhviezdach nie je známa žiadna takáto sústava, táto technika s prírastkom pozorovaní môže viesť k detekcii viacnásobných sústav.


 

Obrázok 6.: Precesia dráhy zákrytovej dvojhviezdy V685 Cen, s veľkou pravdepodobnosťou vyvolaná masívnym tretím telesom na krátkoperiodickej dráhe. Dôsledkom precesie dráhy je zmena uhla sklonu dráhy prejavujúca sa zmenami amplitúdy svetelnej krivky. Prevzaté z práce [2]. [v685 Cen]


Pri štúdiu vzorky 151 tesných sústav jasnejších ako V = 10 mag boli použité ako indikácia aj pekuliarita rőntgenového toku (Obr. 7) a pekuliarita farebného indexu. Podobne ako u Slnka, dôsledkom rotácie hviezd neskorých spektrálnych typov s konvektívnymi obálkami je vytváranie magnetického poľa a vyžarovanie rőntgenového žiarenia. Pri dvojhviezdach raných spektrálnych typov s radiačnými obálkami preto emisiu rőntgenového žiarenia nemôžeme očakávať. Ako zdroj údajov nám poslúžila prehliadka oblohy v rőntgenovom žiarení: ROSAT All Sky Survey (RASS). Ukázalo sa, že časť objektov, vykazuje silné rőntgenové žiarenie aj keď to pri ich spektrálnom type nemôžeme očakávať. Je pravdepodobné, že skrývajú opticky nedetekovanú hviezdu prípadne dvojhviezdu, ktorá generuje pozorované rőntgenové žiarenie.

 


Obrázok 7.:
Pomer rőntgenových a bolometrických tokov pre kontaktné dvojhviezdy jasnejšie ako V = 10 mag. Kontaktné dvojhviezdy s dlhšími periódami, kde sa neočakáva silné rőntgenové žiarenie hostia pravdepodobne osamotenú hviezdu alebo dvojhviezdu neskorého spektrálneho typu. "Dolná obálka" približne vyznačuje dolnú hranicu pomeru rentgenového a bolometrického toku pre sústavy neskorých spektrálnych typov. Niekoľko objektov pod touto hranicou sú známe trojviezdy (V345 Gem, TU UMi, CT Cet alebo V752 Mon), kde neaktívna, ale dominantná zložka znižuje tento pomer. Podľa práce [4].


Cez niekoľko kontaktných dvojhviezd prechádza počas svojho 18-ročného cyklu Mesiac. Jeho ostrý okraj a veľká vzdialenosť predčí rozlíšením aj najväčšie ďalekohľady. Zákryty hviezd Mesiacom však zostavájú pri štúdiu viacnásobných sústav pomerne nevyužité.


Konečný cenzus...

Problémom väčšiny metód je, že potrebujú nezávislé potvrdenie. Až dlhoročné pozorovania viacerými metódami umožňujú poznanie jednotlivých sústav a potvrdenie ich multiplicity. Preto pri finálnom spočítaní boli vzaté do úvahy len sústavy, kde je existencia ďalšieho telesa zistená spektroskopicky alebo astrometricky, prípadne viacerými indikáciami.

Z našej vzorky 151 kontaktných sústav sa ukázalo byť členom viacnásobnej sústavy 64 sústav, čiže 42% objektov [4]. Ak vezmeme do úvahy len severnú oblohu, kde je k dispozícii bohatší pozorovací materiál, toto číslo sa vyšplhá až na 59%. Pritom je zrejmé, že niektoré zložky sú príliš slabé, iné príliš blízko, pre časť zákrytových dvojhviezd nie je dostatočný počet okamihov miním. Keďže výberové efekty neboli započítané to znamená, že nie je možné vylúčiť možnosť, že všetky tesné dvojhviezdy vznikajú vo viacnásobných sústavách.Theodor Pribulla

Astronomický ústav SAV

059 60 Tatranská LomnicaReferencie:


[1] http://ad.usno.navy.mil/wds/

[2] Mayer, P., Pribulla, T., Chochol, D., 2004, Inf. Bull. Variable Stars No 5563

[3] Pribulla, T., Rucinski, S.M., Lu, W. et al., Astron. J., v tlači

[4] Pribulla, T., Rucinski, S.M., 2006, Astron. J., 131, 2986