MDC Home    Commission F1   Division F,   IAU 


 00128   MKA Daytime kappa Aquariids  Single Shower - Status - Established      
 Activity  S. Lon RA DE dRA dDE VG a q e Peri Node Incl N OT References
  [deg]    J2000   [km/s] [AU] [AU]   [deg]    J2000
annual 359.7 338.7 -7.7 33.2 0.18 0.89 42 359.7 1.8 00007 R 1. Gartrell and Elford, 1975 (Tab. 1, Id. 3.01)
1961 354.4 340.2 -7.3 29.8 (2.13) 0.86 59.7 354.4 2.5 00003 R 2. Nilsson, 1964 (Tab. 6, Gr. 61.3.2)
Parent body: 2002 EV11?
Notes: