Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

pohyby planét a ich mesiacov, gravitačný zákon

Čo má vedieť študent

Pohyby planét okolo Slnka a mesiacov okolo planét sú dôsledkom ich vzájomného gravitačného pôsobenia. Gravitácia je príťažlivá sila, pôsobiaca medzi hmotnými telesami.
Kinematiku pohybu planét okolo Slnka popísal Ján Kepler (1571 – 1630), vďaka presným astronomickým pozorovaniam pohybov v slnečnej sústave, ktoré uskutočnil Tycho Brahe (1546 – 1601). Kepler ukázal, že pohyby planét v gravitačnom poli Slnka sa riadia tromi zákonmi:
1. Planéty obiehajú okolo Slnka po elipsách, v spoločnom ohnisku ktorých je Slnko.
2. Sprievodič spájajúci Slnko s planétou opíše za rovnaký čas rovnako veľkú plochu.
3. Pomer druhých mocnín obežných dôb ľubovoľných dvoch planét sa rovná pomeru tretích mocnín hlavných polosí ich dráh: T12/T22 = a12/a22.
Ján Kepler svoje zákony formuloval pre pohyby planét okolo Slnka. Môžeme ich však použiť pri popise pohybu častice zanedbateľnej hmotnosti v gravitačnom poli ľubovoľného centrálneho telesa. Platia teda rovnako aj pre pohyby nášho Mesiaca, alebo umelých družíc okolo Zeme alebo pre pohyby Jupiterových mesiačikov okolo Jupitera. Isaac Newton zo znalosti Keplerových zákonov odvodil Newtonov gravitačný zákon: Každé dve telesá o hmotnostiach m1 a m2, ktoré môžeme dostatočne presne aproximovať bodmi, alebo sú s dostatočnou presnosťou nahraditeľné guľou, pôsobia na seba gravitačnou silou priamo úmernou hmotnostiam telies a nepriamo úmernou štvorcu ich vzdialenosti.
Fg = Gm1m2/r2
kde G je gravitačná konštanta, ktorá má hodnotu 6,67 x 10-11 m3 kg-1 s-2, m1 je hmotnosť prvého hmotného bodu, m2 je hmotnosť druhého hmotného bodu a r je vzájomná vzdialenosť oboch hmotných bodov.

pohyby planét a ich mesiacov, gravitačný zákon

Editované MaHu