Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

vzťahy Slnko - Zem

Čo má vedieť študent

Pôsobenie Slnka a prejavov jeho aktivity na Zem.
Je všeobecne známe, že život na Zemi podmieňuje slnečná energia, ktorá sa tvorí v jadre Slnka premenou ľahších prvkov na ťažšie, v našom prípade vodíka na hélium (proces poznáme aj pod menou p-p reakcia alebo jadrová fúzia). Výkon na plochu na hranici atmosféry Zeme je okolo 1366 W m-2 . Toto množstvo dopadajúcej energie zo Slnka kryje okolo 95 percent všetkej energie našej Zeme (zostatok tvorí rozpad radioaktívnych prvkov v Zemi). Dá sa preto logicky očakávať, že ak sa množstvo dopadajúcej energie zo Slnka bude dlhodobo meniť, bude sa meniť v určitom časovom intervale aj klíma na Zemi. Doterajšie poznatky z výskumu Slnka hovoria, že v dlhodobom horizonte by k nijakým náhlym zmenám v žiarivej slnečnej energii nemalo dôjsť. Krátkodobé variácie v celkovom vyžarovaní Slnka sa medzi minimom a maximom cyklu slnečnej aktivity, ktorý trvá okolo 11 rokov, menia v rozsahu +/-0,10 percenta, čo je veľmi málo. Pre tvorbu klímy sú dôležitejšie nasledujúce javy: dlhodobá variabilita obežnej dráhy Zeme okolo Slnka, sklon rotačnej osi Zeme k ekliptike, precesia, obsah skleníkových plynov v atmosfére Zeme, možna zrážka s asteroidom dostatočnej veľkosti a pod. Väčšina týchto javov je dlhodobých, trvajúcich tisíce rokov. Na strane druhej sa zistilo, že po bielej erupcii, ktorá bola na Slnku pozorovaná 1. septembra 1859, došlo k náhlym zmenám v magnetickom poli Zeme, čo bolo neklamným dôkazom vplyvu Slnka na Zem. Ešte v polovici 17. storočia bolo z dvoch rôznych miest na Zemi zistené, že kmitanie ručičky v kompase záviselo od jasu a zmien v polárnej žiare, z čoho sa usúdilo, že zmena nie je spôsobená lokálnym javom, ale celoplanetárnym. V súčasnosti vieme, že na povrchu Slnka dochádza k celej škále krátkodobých vysokoenergetických procesov (erupcie, výrony koronálnej hmoty), ktoré ovplyvňujú nielen magnetické pole Zeme, ale aj horné vrstvy zemskej atmosféry. Slnečný vietor neprestajne obmýva Zem, spolu aj so siločiarami magnetického poľa Slnka, ktoré zasa regulujú tok častíc galaktického žiarenia pri vstupe do zemskej atmosféry.

vzťahy Slnko - Zem

Editované MaHu