Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

sférická astronómia

Čo má vedieť študent

Sférická astronómia – časť astronómie, ktorá sa zaoberá matematickými metódami určovania zdanlivých polôh a zdanlivých pohybov vesmírnych telies premietnutých na nebeskú sféru.

Slnko je jednou z miliárd hviezd tvoriacich našu Galaxiu. V noci, keď stojíme pod hviezdnou oblohou, môžeme voľným okom vidieť až 3000 hviezd. Zdá sa, ako by boli rozmiestnené po vnútornom povrchu gule s veľkým polomerom. Túto guľu nazývame svetovou, alebo aj nebeskou sférou. Pod nebeskou sférou teda rozumieme guľu s ľubovoľným, prípadne nekonečným polomerom, na ktorú sa z pozorovacieho miesta premietajú všetky nebeské telesá.

Významnou rovinou na nebeskej sfére je ekliptika. Je to rovina, po ktorej sa počas roka zdanlivo pohybuje Slnko. Vplyvom pohybu Zeme okolo Slnka sa spojnica Zem - Slnko v priestore mení a pretína nebeskú sféru v rôznych bodoch ekliptiky. Môžeme teda povedať, že ekliptika je množina bodov, na ktorej je počas roka pozorovaný stred pravého Slnka. Rovina prechádzajúca zemským rovníkom pretína nebeskú sféru v najväčšej kružnici, ktorá sa nazýva svetový alebo nebeský rovník. Priamka prechádzajúca zemskými pólmi pretína nebeskú sféru v bodoch nazývaných svetové alebo nebeské póly. Svetový rovník pretína ekliptiku v 2 bodoch, ktoré nazývame jarný a jesenný bod. V čase jarnej rovnodennosti sa Slnko na ekliptike nachádza v jarnom bode; v okamihu jesennej rovnodennosti v jesennom bode. V súčasnosti sa jarný bod nachádza v súhvezdí Rýb.

sférická astronómia

Editované MaHu