Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

hmotnosti hviezd

Čo má vedieť študent

Hmotnosť je veľmi dôležitá charakteristika hviezdy, pretože je to práve hmotnosť, ktorá určuje všetky ďalšie charakteristiky, aj vývoj hviezd. Žiadna podobne elegantná metóda, akou je priame meranie vzdialeností pomocou trigonometrickej paralaxy, tu neexistuje. V prípade dvojhviezd, ktoré obiehajú okolo spoločného ťažiska sa hmotnosti určujú pomocou tretieho Keplerovho zákona, ktorý môžeme pri vhodne zvolených jednotkách napísať vo tvare:

(M1 + M2) P2 = a3,

kde M1 a M2 sú hmotnosti hviezd v dvojhviezdnom systéme, P je perióda ich obehu okolo spoločného ťažiska a a je ich vzájomná vzdialenosť. Hodnotu periódy obehu P získame z astronomických pozorovaní, hodnotu a takisto, ak poznáme vzdialenosť dvojhviezdy od Slnka, a vypočítame tak súčet hmotností dvoch hviezd dvojhviezdneho systému v jednotkách hmotnosti Slnka (teda ako násobok hmotnosti Slnka). Zo spektroskopických pozorovaní (meraní rýchlosti hviezd v dvojhviezde) dokážeme určiť v niektorých prípadoch pomer hmotností hviezd a tak vlastne vypočítame hmotnosti jednotlivých hviezd v dvojhviezdnom systéme. V súčasnosti sú takto určené dráhy niekoľkých stovák hviezd a vďaka tomu mohli byť zostavené štatistické vzťahy, pomocou ktorých sa dajú odhadovať hmotnosti aj u hviezd, ktoré nie sú súčasťou dvojhviezdnych systémov.

hmotnosti hviezd

Editované MaHu