Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

rovníkové súradnice

Čo má vedieť študent

Rovníkové (ekvatoriálne) súradnice – systém sférických súradníc používaných na meranie polôh objektov na nebeskej sfére. Základnou rovinou ekvatoriálneho súradnicového systému je rovina zemského rovníka. Začiatkom súradníc je jarný bod.

Na určenie polohy telesa na nebeskej sfére stačia v sférickej astronómii hodnoty dvoch súradníc, používa sa preto systém súradníc podobných zemepisnej šírke a dĺžke na Zemi. Existuje niekoľko systémov súradníc, ktoré sa líšia definíciou a aj oblasťou, v ktorej sú prednostne používané. Uvádzame súradnicové systémy a príslušné súradnice:

  • obzorníkove (horizontálne) súradnice – azimut a výška nad obzorom
  • ekvatoriálne s. (rovníkové) – rektascenzia resp. hodinový uhol a deklinácia
  • ekliptikálne s. – ekliptikálna šírka a ekliptikálna dĺžka
  • galaktické s. – galaktická šírka a galaktická dĺžka
Základnou rovinou pri rovníkových súradniciach je rovina zemského rovníka, kolmá k osi zemskej rotácie. Táto rovina pretína nebeskú sféru v hlavnej kružnici, ktorú nazývame svetový alebo nebeský rovník. Začiatkom súradníc je jarný bod (priesečník roviny ekliptiky s rovinou svetového rovníka, v ktorom sa Slnko nachádza v čase jarnej rovnodennosti).

Rektascenzia α je definovaná ako uhol, ktorý zviera deklinačná kružnica telesa s deklinačnou kružnicou prechádzajúcou jarným bodom. Meria sa v hodinách (resp. minútach a sekundách) od jarného bodu kladne proti smeru denného pohybu oblohy (teda v smere západ – juh – východ – sever). 1 h = 15°, čo je uhol, o ktorý sa pootočí hviezdna obloha za jednu hodinu. Používa sa v systéme rovníkových súradníc druhého druhu.
Deklinácia δ je uhlová vzdialenosť vedľajšej kružnice, na ktorej objekt leží, od rovníka. Počítame ju kladne od rovníka k severu od 0° do 90° a záporne k juhu.
Hodinový uhol t je uhol meraný v stupňoch od 0 do 360° alebo v hodinách od 0 do 24. Nulové hodnoty dosahuje na meridiáne, stúpa smerom k západu. Keď objekt kulminuje, má hodinový uhol presne 0. Potom hodinový uhol objektu stúpa o 15° každú hodinu hviezdneho času. Je to uhol ktorý zviera deklinačná kružnica s meridiánom. Používa sa v systéme rovníkových súradníc prvého druhu.

rovníkové súradnice

Editované MaHu