Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

spektrá hviezd

Čo má vedieť študent

Spektrá hviezd sú jedným z hlavných zdrojov informácií o hviezdach a spoločne so spektrami ostatných kozmických objektov prinášajú informácie o celom pozorovanom Vesmíre. Spektrum hviezd a iných kozmických objektov sa zvyčajne skladá zo spojitého spektra, na ktorého pozadí sú absorpčné (tmavé) a emisné (jasné) čiary. Zo spojitého spektra možno určiť efektívnu povrchovú teplotu atmosféry hviezdy. Z absorpčných a emisných spektrálnych čiar získavame informácie o chemickom zložení hviezd. Žiarenie, ktoré k nám prichádza, vniká vo fotosfére, ktorá tvorí viditeľný povrch hviezdy a je najnižšou vrstvou hviezdnej atmosféry. Vo fotosfére vzniká žiarenie so spojitým spektrom. Vo vonkajších vrstvách fotosféry a v atmosfére nad ňou sa pohlcuje žiarenie s vlnovými dĺžkami zodpovedajúcimi prechodom medzi stacionárnymi stavmi atómov prvkov, z ktorých sa atmosféra skladá.
Zo spektrálnych čiar získavame informáciu aj o pohybe plazmy prostredia, v ktorom sa dané spektrálne čiary formujú a to na základe Dopplerovho javu. Základnou informáciou v tomto smere je pohyb celej hviezdy a to, akou rýchlosťou sa hviezda od nás vzďaľuje, alebo sa k nám približuje.
V súčasnej astrofyzike sa H-R diagram používa na definovanie rozdielnych typov hviezd a na porovnanie teoretických predpovedí hviezdneho vývoja pomocou počítačových modelov so skutočnými pozorovaniami hviezd. Pohľad na H-R diagram odhaľuje, že hviezdy majú tendenciu spadať iba do určitých oblastí diagramu. Najsilnejšie sú hviezdy zastúpené na diagonále, vedúcej z ľavého horného rohu (horúce a jasné) do dolného pravého rohu (chladnejšie a menej jasné), nazývanej hlavná postupnosť. Hlavná postupnosť je tiež označovaná rímskou číslicou V. Na hlavnej postupnosti ostávajú hviezdy 90% obdobia svojho života a všetky spaľujú ľahký vodík na hélium. Vľavo dole v diagrame možno nájsť bielych trpaslíkov. Sú to vyhasínajúce degenerované jadrá hviezd s nízkou svietivosťou. Nad hlavnou postupnosťou sú červení obri a nadobri. Červení nadobri predstavujú záverečné vývojové štádiá hviezd hlavnej postupnosti a v ich jadrách je typické spaľovanie hélia na uhlík a kyslík. Slnko sa nachádza na hlavnej postupnosti so svietivosťou 1, čo predstavuje absolútnu hviezdnu veľkosť (magnitúdu) približne 5. Mimo týchto vymedzených oblastí sa hviezdy nachádzajú len vtedy, ak práve z hľadiska vývoja prechádzajú z jednej oblasti do inej.

spektrá hviezd

Editované MaHu