Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

rok

Čo má vedieť študent

Ľudstvo od nepamäti sa snažilo vyjadriť opakujúce sa deje na Zemi, ktoré vznikajú obehom Zeme okolo Slnka časovou jednotkou, ktorá má základné pomenovanie rok. Je to doba, počas ktorej Slnko po ekliptike obehne nebeskú sféru a má približne 365,25 dní. Z hľadiska presného vyjadrenia času, ktorej základ je daný práve obehom Zeme okolo Slnka, poznáme viacero významov s termínom rok, či už v astronomickom ponímaní alebo v bežnom občianskom živote rôznych civilizácií. V astronomickej terminológii poznáme podľa kritérii nasledujúce roky: tropický rok (trvá 365,24219 dní), siderický/hviezdny rok - je asi o 20 minút dlhší ako tropický rok, anomalistický rok (trvá 365,2596 dní), Besselov rok (fiktívny rok, ktorý sa začína v čase, keď sa dĺžka stredného Slnka opravená o aberáciu a počítaná od stredného jarného bodu rovná 280); čas medzi dvoma prechodmi Zeme perihéliom sa nazýva anomalistický rok a jeho dĺžka je 365,2596 stredných slnečných dní. Keďže vyššie „astronomické“ roky nemajú celočíselné vyjadrenie, pre praktické účely sa zaviedol termín občiansky rok, ktorý má celistvý počet dní, blízky tropickému roku. Začína sa 1. januárom a má 365 alebo 366 (priestupný rok) dní a končí 31. decembrom. V súčasnosti sa u nás roky počítajú podľa gregoriánskeho kalendára. Jeho základom je gregoriánsky rok, ktorý bol zavedený z podnetu rímskeho pápeža Gregora 24. februára 1542. Voláme ho aj stredným občianskym rokom. Je definovaný rovnako ako tropický rok. Od tropického roku sa líši o 0,0003 dňa, a teda jeho dĺžka je 365,2425 stredných slnečných dní. Rozdiel medzi ním a tropickým rokom vzrastie na 1 deň za 3600 rokov. Tento nesúlad v občianskom živote je odstránený tým, že v gregoriánskom kalendári je rok priestupný, ak je deliteľný 4, ale nie je priestupný, ak je zároveň deliteľný 100, pričom ale, ak je deliteľný 400, je priestupný. Napríklad, rok 1900 bol normálnym rokom, ale rok 2000 bol priestupným rokom. Predtým sa roky počítali podľa juliánskeho kalendára. Zaviedol ho rímsky cisár Július v 46 roku pred n.l.; Jeho dĺžka je 365,25 stredných slnečných dní. Od tropického roku sa odlišuje o 11 min 14 s a od jeho zavedenia až do roku 1582 narástol rozdiel medzi ním a tropickým rokom o 10 dní. Staré národy sa riadili lunárnym alebo lunisolárnym rokom. Inými rokmi, ktoré v bežnom živote sa nepoužívajú sú: platónsky rok je čas, za ktorý vykoná svetový pól v dôsledku precesie uzatvorený obeh okolo pólu ekliptiky (okolo 25 700 rokov); galaktický rok reprezentuje strednú dobu obehu Slnečnej sústavy okolo stredu Galaxie, trvá približne 226 (212 až 240) miliónov rokov. Časový sled liturgických období v niektorých kresťanských cirkvách vyjadruje liturgický rok alebo cirkevný rok (lat. annus ecclesiasticus).

rok

Editované MaHu