Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

astronómia

Čo má vedieť študent

Vedný odbor, ktorý sa zaoberá výskumom vesmíru ako celku a všetkými nebeskými telesami, ktoré sa v ňom nachádzajú, napr. hviezdy, planéty a ich mesiace, medzihviezdna hmota, a pod. Astronómia je jednou z najstarších vied a jej názov pochádza z gréckych slov astro (αστέρι) = hviezda a nomos (νόμος) = zákon.
Záznamy o pozorovaniach vesmírnych telies, ako hviezd a planét či zatmeniach Slnka alebo Mesiaca siahajú do najstarších dejín ľudskej civilizácie. Pozorovania voľným okom však neumožňovali pozorovať detaily na žiadnom nebeskom telese. Veľký skok v astronómii začal použitím ďalekohľadu G. Galileim v roku 1609 a potom aj neskoršími dôležitými objavmi (spektroskopia, gravitačný zákon a pod.). Vývoj astronómie veľmi úzko súvisí s pokrokom v iných vedných disciplínách: matematike, fyzike, technike, a pod. Historicky vzaté, astronómia sa delila na astrometriu (presné meranie polôh hviezd na oblohe a ich pohyb), nebeskú mechaniku (pohyb telies po oblohe), pozorovaciu astronómiu na základe ktorej sa pripravovali kalendáre. V súčasnej dobe sa astronómia skôr delí na observačnú a teoretickú, pričom každá z nich má niekoľko odvetví. Observačná astronómia je zameraná na získavanie a analýzu dát, využívajúc základné zákony fyziky. Teoretická astronómia je zameraná na vysvetlenie podstaty astronomických objektov a javov, používajúc pritom analytické modely a počítače. Obe disciplíny sa navzájom dopĺňajú. Astronómiu si netreba zamieňať s astrológiou, ktorá sa na základe astronomických pozorovaní snaží predpovedať budúcnosť ľudí, resp, vývoj spoločnosti.
Nebývalý rozvoj astronómie priniesla raketová technika, ktorá dokáže vynášať na obežnú dráhu okolo Zeme alebo na blízke vesmírne telesá prístroje, ktoré umožňujú pozorovanie kozmických objektov aj v tej časti elektromagnetického žiarenia, ktoré je zo Zeme nedostupné. Dnes sa astronomický výskum vesmíru robí v celej šírke elektromagnetického žiarenia.
Významnou súčasťou astronómie je astrofyzika, ktorá sa zaoberá štúdiom fyzikálnych vlastností nebeských telies. Hlavnými metódami astrofyzikálneho výskumu sú spektroskopia a fotometria.

astronómia

Editované MaHu