Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

heliocentrická sústava

Čo má vedieť študent

Heliocentrická sústava vychádza z teórie heliocentrizmu, ktorá tvrdí, že Slnko je stredom vesmíru a Slnečnej sústavy. Slovo je odvodené z gréckeho hélios - "Slnko" a kentron -"stred". Je protikladom geocentrizmu. Teóriu heliocentrickej sústavy sformuloval Mikuláš Koperník a zásadným spôsobom ovplyvnila vývoj názorov na dovtedajšie usporiadanie vesmíru. Za všeobecne platné sa pokladali viac ako pol druha tisícročia staré poznatky o vesmíre, ktoré vypracovali Aristoteles, Hipparchos a Ptolemaios, teda ľudia ktorí žili v rozpätí 350 rokov pred n.l. do roku 150 n.l. V ich systéme bola Zem nehybnou guľou v strede vesmíru a obkolesovalo ju deväť nebeských sfér. Prvých sedem sfér patrilo Slnku, Mesiacu a piatim planétam až po Saturn, ôsma bola sférou stálic – všetkých hviezd, z ktorých každá bola v rovnakej vzdialenosti od Zeme, zatiaľ čo deviata fungovala ako veľký „zotrvačník“. Samotný kozmos ležal za deviatou sférou. Celkom nový pohľad na vesmír, ktorý sa definitívne rozchádzal s Ptolemaiovým geocentrickým systémom, uverejnil roku 1543 poľský astronóm Nicolaus Copernicus (Mikuláš Koperník, 1473-1543) v diele „De revolutionibus orbium coelestium libri VI“ (O pohyboch nebeských sfér). Koperníkov heliocentrický systém (po gr. helios - Slnko) možno zhrnúť do nasledujúcich téz:
1. Zem vykonáva denný pohyb okolo svojej osi od západu na východ, čomu zodpovedá zdanlivý pohyb nebeskej sféry od východu na západ;
2. Zem vykonáva ročný pohyb okolo Slnka v smere od západu na východ, čomu zodpovedá zdanlivý pohyb Slnka medi hviedzmi v priebehu roka;
3. zemská os vykonáva kónický posun okolo kolmice k ekliptike v smere od východu na západ, čomu zodpovedá pozorovaný precesný pohyb;
4. všetky planéty sa pohybujú okolo Slnka tým istým smerom, zhodným so smerom pohybu Zeme okolo Slnka;
5. všetky planéty sa pohybujú celkom rovnomerne po kružniciach, ktorých stredy sú mierne excentricky položené vzhľadom na stred Slnka;
6. stredy excentrických kruhových dráh planét vykonávajú okolo stredu Slnka epicyklické pohyby. (Tento predpoklad musel Koperník zaviesť, ak chcel vysvetliť pozorovaný nerovnomerný pohyb planét pri zachovaní predstavy rovnomerného pohybu planét po kruhových dráhach. Tým ukázal, ktoré zdanlivé pohyby planét sú reálne a ktoré sú dôsledkom pohybu pozorovateľa.) Koperník podal prvý v histórii v zásade správnu schému Slnečnej sústavy, často sa preto pokladá za objaviteľa Slnečnej sústavy. Veľmi presne určil aj pomerné vzdialenosti planét, pričom si zvolil za jednotku vzdialenosti dnešnú astronomickú jednotku (stredná vzdialenosť Zeme od Slnka). Koperníkove relatívne vzdialenosti planét od Slnka sa veľmi málo odlišujú od hodnôt modernej astronómie.

heliocentrická  sústava

Editované MaHu