Jan Rybak diploma works - 2005


Zoznam zadaní nových diplomových prác – jún 2008

 

RNDr. Ján Rybák, PhD.

Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

http://www.astro.sk/~choc

 

Téma č.1 :

 

-         vedúci diplomovky: RNDr. Ján Rybák, PhD.

-         pracovisko: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

 

-         názov: Súvis generovania 5-minútových oscilácií a granulácie v slnečnej fotosfére

 

-         stručné zdôvodnenie a anotácia očakávaných výsledkov: analýza  spektroskopických pozorovaní slnečnej fotosféry s vysokým priestorovým rozlíšením môže ozrejmiť súvis vzniku 5-minútových oscilácií, ktoré môžeme pozorovať na slnečnom povrchu, a konvekcie plazmy v blízkosti slnečného povrchu, ktorej časť pozorujeme ako granuláciu v slnečnej fotosfére. Pozorovací materiál, ktorý je po základnej redukcii k dispozícií pre priamu analýzu (časové rady dvojrozmerných máp spektrálnych charakteristík spektrálnej čiary Fe I 543,4 nm  (g_eff=0.0, h ~500 km) získané spektrometrom TESOS na ďalekohľade Vacuum Tower Telescope  (Observatorio del Teide, Tenerife, Španielsko)) umožňuje takúto analýzu, pričom prednosťou tohto materiálu je to, že pozorovaná spektrálna čiara je úplne dopplerovská (jej profil nie je ovplyvňovaný magnetickým poľom), a tak analýza súvisu dopplerovského posunu centra čiary a bisektora čiary umožňuje skúmať vertikálne pohyby plazmy zatiaľ čo analýza šírky  spektrálnej čiary umožňuje detekovať miesta s nárastom šírky profilu v rôznych hĺbkach atmosféry, ktoré indikujú miesta s nárastom turbulencie plazmy. Predpokladaným výsledkom práce je nájdenie časovej a priestorovej súvislosti priebehu granulácie a miest s generovaním akustického toku 5-minútových oscilácií.

 

-         požadované predpoklady a zručnosti na riešenie: znalosť angličtiny, znalosť základov programovania v ľubovoľnom jazyku, dobrý fyzikálny základ, schopnosť naučiť sa programovať v programovacom prostredí IDL a SolarSoft, schopnosť čítať samostatne v angličtine písanú odbornú literatúru a články, možnosť tráviť kratšie pobyty v budove AsÚ SAV v Starej Lesnej pre prácu na serveri s inštalovaným programovacími prostrediami IDL a SolarSoft, motivácia pre vedeckú prácu

 

-         literatúra: - Stix, M.: The Sun. An Introduction, Springer, Berlin, 2002, 2 edd.

                          - Foukal. P.: Solar Astrophysics, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2004, 2 edd.

                          - odborné články poskytnuté vedúcim diplomovky

 

 

Téma č.2 :

 

-         vedúci diplomovky: RNDr. Ján Rybák, PhD.

-         pracovisko: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

 

-         názov: Fyzikálne podmienky v plazme koronálnych slučiek v atmosfére Slnka

 

-         stručné zdôvodnenie a anotácia očakávaných výsledkov: predbežná analýza spektroskopických pozorovaní emisie plazmy koronálnych slučiek v spektrálnych čiarach UV oblasti s vysokým priestorovým a spektrálnym rozlíšením, ktoré sú dnes vďaka spektrometru EIS, pracujúcom na  družici Hinode (JAXA/NASA/ESA), k dispozícii, poukázala na fakt, že miesta s maximálnou intenzitou čiar nie sú totožné s miestami s maximálnou šírkou čiar. Tento prekvapivý fakt je možné podrobne analyzovať na redukovanom spektroskopických dátach pozorovaní získaných tímom slovenských a rakúskych astrofyzikov 22. 8. 2007 počas destabilizácie systému koronálnych slučiek s výraznými morfologickými zmenami a prudkým erupčným vývojom. Pozorovania obsahujú merania viacerých spektrálnych čiar tvoriacich sa v širokom rozsahu teplôt od 100 tisíc do niekoľko miliónov Kelvinov, obrázky koróny vo viacerých teplotných režimoch a ďalšie dáta. Zadanie diplomovej práce je orientované na analýzu spektrálnych profilov UV čiar a diskusiu možných fyzikálnych mechanizmov, ktoré by mohli spôsobiť pozorovaný fakt nesúhlasu miest  s maximálnou intenzitou čiar s miestami s maximálnou šírkou čiar. Tento fakt umožňuje priamo diskutovať navrhované mechanizmy ohrevu slnečnej koróny. Predpokladaným výsledkom práce je nájdenie tých fyzikálnych mechanizmov, ktoré by tento fakt mohli spôsobovať, resp. tých fyzikálnych mechanizmov, ktoré tento fakt jednoznačne nemôžu zapríčiniť

 

-         požadované predpoklady a zručnosti na riešenie: znalosť angličtiny, znalosť základov programovania v ľubovoľnom jazyku, dobrý fyzikálny základ, schopnosť naučiť sa programovať  v programovacom prostredí IDL a SolarSoft, schopnosť čítať samostatne v angličtine písanú odbornú literatúru a články, možnosť tráviť kratšie pobyty v budove AsÚ SAV v Starej Lesnej pre prácu na serveri s inštalovaným programovacími prostrediami IDL a SolarSoft, motivácia pre vedeckú prácu

 

-         literatúra: - Aschwanden, M: Physics of the Solar Corona, An Introduction with Problems and Solutions, Springer,

                      Berlin, 2006, 2 edd.

     - Mariska, T.: The Solar Transition Region, Cambridge Astrophysics Series, Cambridge University Press,

                      Cambridge, 1992, 1 edd.

                           - odborné články poskytnuté vedúcim diplomovky

 

 

Téma č.3 :

 

-         vedúci diplomovky: RNDr. Ján Rybák, PhD.

-         pracovisko: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

 

-         názov: Súvis variability magnetického poľa Slnka a kozmického žiarenia

 

-         stručné zdôvodnenie a anotácia očakávaných výsledkov: analýza dlhodobých radov meraní toku kozmického žiarenia a nepriamych indikátorov rozloženia magnetického toku (intenzita zelenej  koróny a intenzity spektrálnej čiary He 1083nm) ako i priamych meraní rozloženia magnetického  toku na povrchu Slnka (mapy vertikálnej zložky intenzity magnetického poľa vo fotosfére)  s cieľom zistiť vzájomnú súvislosť toku kozmického žiarenia a konfigurácie a intenzity magnetických polí v slnečnej koróne v priebehu posledných slnečných cyklov aktivity. Zameranie na jednotlivé jednoduchšie situácie ako napríklad minimá slnečnej aktivity  s rôznymi orientáciami celkového magnetického poľa Slnka. Predpokladaným výsledkom práce sú, na základe prevedenej analýzy, implikácie pre predpovedanie vesmírneho počasia. Zadanie diplomovej práce je pokračovaním a rozšírením nedávnej diplomovej práce, ktorú vypracovala pod vedením tohto vedúceho práce Mgr. M. Bodnárová v roku 2008.

 

-         požadované predpoklady a zručnosti na riešenie: znalosť angličtiny, znalosť základov  programovania v ľubovoľnom jazyku, dobrý fyzikálny základ, schopnosť naučiť sa programovať  v programovacom prostredí IDL, schopnosť čítať samostatne v angličtine písanú odbornú literatúru a články, možnosť tráviť kratšie pobyty v budove AsÚ SAV v Starej Lesnej pre prácu na serveri s inštalovaným programovacím prostredím IDL, motivácia pre vedeckú prácu

 

-         literatúra: - Sakurai, K.: Physics of Solar Cosmic Rays, Univ. of Tokyo Press, Tokyo, 1 edd.

                          - Bothmer, V. Voglis, I.: Space Weather. Physics and Effects, Springer, Berlin, 2007, 1 edd.

                          - Kamide, Y., Chian, A.: Handbook of the Solar-Terrestrial Environment, Springer, Berlin, 2007, 1 edd.

                          - odborné články poskytnuté vedúcim diplomovky

 

Téma č.4 :

 

-         vedúci diplomovky: RNDr. Ján Rybák, PhD.

-         pracovisko: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

 

-         názov: Severojužná asymetria slnečnej aktivity

 

-         stručné zdôvodnenie a anotácia očakávaných výsledkov: analýza dlhodobých radov meraní rôznych prejavov slnečnej aktivity za posledných niekoľko desaťročí poukazuje na výraznú asymetriu slnečnej aktivity v rôznych obdobiach jednotlivých slnečných cyklov. Najvýraznejším prejavom tejto asymetrie sú kvázi-dvojročné oscilácie asymetrie, ktoré sa prejavujú napriek tomu že indexy aktivity Slnka v jednotlivých hemisférach túto periodicitu nevykazujú. Pre prácu sú k dispozícii rady indexov slnečnej aktivity (početnosť slnečných škvŕn, tok magnetického poľa vo fotosfére Slnka, intenzita zelenej emisnej čiary koróny) ktoré pokrývajú dostatočne podrobne obdobie potrebného časového rozsahu pre analýzu vývoja asymetrie počas niekoľkých slnečných cyklov. Cieľom práce je analyzovať súvis asymetrie a jej kvázi-dvojročných oscilácií s priebehom slnečných cyklov a extrémami jednotlivých cyklov ako sú maximá a minimá slnečnej aktivity ako i prepólovania celkového magnetického poľa Slnka  s rôznymi orientáciami celkového magnetického poľa Slnka. Predpokladaným výsledkom práce  je zistenie o významnosti alebo nepodstatnosti vplyvu asymetrie prejavov magnetickej aktivity Slnka na celkový priebeh slnečných cyklov aktivity

 

-         požadované predpoklady a zručnosti na riešenie: znalosť angličtiny, znalosť základov  programovania v ľubovoľnom jazyku, dobrý fyzikálny základ, schopnosť naučiť sa programovať  v programovacom prostredí IDL, schopnosť čítať samostatne v angličtine písanú odbornú literatúru a články, možnosť tráviť kratšie pobyty v budove AsÚ SAV v Starej Lesnej pre prácu na serveri s inštalovaným programovacím prostredím IDL,  motivácia pre vedeckú prácu

 

-         literatúra: - Bothmer, V. Voglis, I.: Space Weather. Physics and Effects, Springer, Berlin, 2007, 1 edd.

                          - Kamide, Y., Chian, A.: Handbook of the Solar-Terrestrial Environment, Springer, Berlin, 2007, 1 edd.

                          - odborné články poskytnuté vedúcim diplomovky

 

 

 

 

Tatranská Lomnica, 17.6. 2008