Jan Rybak diploma works - 2005


1. Nazov: VARIABILITA MULTIKOMPONENTNYCH EMISNYCH CIAR PRECHODOVEJ VRSTVY
      A OHREV SLNECNEJ KORONY

  Veduci: RNDr. Jan Rybak, CSc.
  Ciel:  Urcenie casovej a priestorovej variability jednotlivych
      zloziek emisnych profilov ciar, vznikajucich vo vrstve medzi 
      slnecnou chromosferou a koronou v nizkych uzavrenych
      a vo velkych kvazi-otvorenych magnetickych strukturach 
      na hranicami slnecnej supergranulacie; suvis s ohrevom
	  slnecnej korony - testovanie jednotlivych mechanizmov
  Data : pozorovania emisnych ciar v EUV oblasti slnecneho spektra
	  zo spektrometra SUMER (www.mps.mpg.de/projects/soho/sumer/)
      druzice SOHO - program JOP 079 (ciary O I, C II, O VI v okoli 
      103nm)
	  http://sohowww.nascom.nasa.gov/soc/JOPs/jop078/jop078.html
  Metody: spektroforometria pozorovani (programovaci jazyk IDL a
      a kniznice SolarSoft), dekompozicia spektralnych profilov
      (genericky algoritmus PIKAIA - programovaci jazyk FORTRAN)  
  Predpoklady: znalost zakladnej odbornej anglictiny a zakladov 
      programovania, PC, moznost dlhodobeho pristupu k internetu, 
      moznost pobytov na AsU v Starej Lesnej
  Literatura: monografie o Slnku (Zirin, Stix), slnecnej prechodovej
      vrstve (Mariska) a korone (Golub, Aschwanden) dostupne na AsU
      Zirin, H., The Solar Atmosphere, Blaisdell Publ., 
            Waltham, 1966, 1.vyd.
	  Stix, M., The Sun - an Introduction, Springer Publ, 
	        Berlin, 2002, 2.vyd.
      Mariska. J., The Solar Transition Region,Cambridge University Press,
            Cambridge, 1992, 1.vyd.
      Golub, L., Pasachoff, J.M., The Solar Corona, Cambridge University Press,
            Cambridge, 1997, 1.vyd.
      Aschwanden, M.J., Physics of the Solar Corona, Sprigner Publ., 
            Berlin, 2004, 1.vyd.

      Doteraz publikovane prace skolitela na temu diplomovej prace:
	      http://www.astro.sk/~choc/publlist/publlist.html

2. Nazov: SLNECNA AKTIVITA A KOZMICKE ZIARENIE: MAGNETICKE POLE SLNKA
     A UROVEN KOZMICKEHO ZIARENIA
    
  Veduci: RNDr. Jan Rybak, CSc.
  Ciel:  Analyza suvisu magnetickej aktivity Slnka a urovne 
      kozmickeho ziarenia v obdobi 1945-2005: hladanie korelacie
      indikatorov urovne slnecnej magnetickej aktivity a toku
      kozmickeho ziarenia pre cele Slnko a pre jednotlive hemisfery 
      Slnka.
  Data : data indikatorov magnetickej aktivity Slnka: jesnost emisnej 
      korony Slnka, chromospferickej ciary He I 1083 nm, data 
      rozlozenia magnetickeho toku, ziskane observatoriom
      Kitt Peak (USA) od roku 1975 vo forme karringtonovskych map  
  Metody: upravena Pearsonova korelacia (programovaci jazyk IDL)
  Predpoklady: znalost zakladnej odbornej anglictiny, zakladov 
      programovania, praca PC, moznost dlhodobeho pristupu k 
      internetu, moznost pobytov na AsU v Starej Lesnej
  Literatura: Zirin, H., The Solar Atmosphere, Blaisdell Publ.,
	       Waltham, 1966, 1.vyd.
	    Stix, M., The Sun - an Introduc tion, Springer Publ,
           Berlin, 2002, 2.vyd.
        Doteraz publikovane prace skolitela na temu diplomovej prace:
	       http://www.astro.sk/~choc/publlist/publlist.html
	       
3. Nazov: MAGNETICKE POLIA NA SLNKU A SLNECNY CYKLUS - CASOVO-PERIODOVA
	 ANALYZA SLNECNEJ AKTIVITY 

  Veduci: RNDr. Jan Rybak, CSc.
  Ciel:  Casovo-periodova analyza fotosferickych magnetickych poli
      v obdobi rokov 1975-2004: hladanie rozlozenia magnetickeho toku
      a jeho periodicit pre jednotlive hemisfery Slnka; suvis s
      globalnym slnecnym dynamom.
  Data : pozorovania rozlozenia magnetickeho toku, ziskane observatoriom
      Kitt Peak (USA) od roku 1975, vo forme karringtonovskych map
	  http://nsokp.nso.edu/dataarch.html
  Metody: Fourierova a vlnkova periodova analyza (programovaci jazyk IDL a
      a kniznice SolarSoft) 
  Predpoklady: znalost zakladnej odbornej anglictiny a zakladov 
      programovania, PC, moznost dlhodobeho pristupu k internetu, 
      moznost pobytov na AsU v Starej Lesnej
  Literatura: monografie o Slnku (Zirin,Stix) a slnecnych magnetickych 
	  poliach (Cox) dostupne na AsU
	  Zirin, H., The Solar Atmosphere, Blaisdell Publ.,
	       Waltham, 1966, 1.vyd.
	  Stix, M., The Sun - an Introduc tion, Springer Publ,
           Berlin, 2002, 2.vyd.
      Cox, A.N., Livingston, W.C., Matthews, M.S., Solar interior and
	       atmosphere, University of Arizona, Tuscon, 1991, 1.vyd.      

      Doteraz publikovane prace skolitela na temu diplomovej prace:
	    http://www.astro.sk/~choc/publlist/publlist.html