•  
EnglishEnglish

Názov: Fotometria tranzitujúcej planetárnej sústavy TrES-3: variácia okamihov tranzitov a dlhodobá stabilita sústavy
Autori: M. Vanko, G. Maciejewski, M. Jakubik, T. Krejcova, J. Budaj, T. Pribulla, J. Ohlert, S. Raetz, S. Parimucha, L. Bukowiecki
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Na základe vlastnej fotometrie extrasolárnej sústavy TrES-3, ktorá bola získaná v rokoch 2009 až 2011 sme potvrdili orbitálne parametre, polomer a hmotnosť tranzitujúcej planéty TrES-3b, publikované v nedávnej minulosti. Z analýzy svetelnej krivky tranzitu sme ako prví odvodili hraničnú hodnotu sklonu roviny dráhy, pri ktorej nastáva totálny tranzit planéty. Časy okamihov tranzitov a ich reziduá sme použili na hľadanie ďalšieho telesa (planéty) v tejto sústave. Výsledný O-C diagram ukázal nie príliš výraznú odchýlku od lineárnej efemeridy. Z toho dôvodu bola hľadaná periodicita, ktorá by mohla byť spôsobená ďalším telesom v sústave. Výsledkom toho bol fakt, že striktne periodický signál v O-C reziduách s amplitúdou väčšou ako jedna minúta počas doby pozorovania je málo pravdepodobný. Tento výsledok spolu s predpokladmi ďalších autorov viedol k určeniu maximálnej hranice hmotnosti potenciálnej planéty v sústave. Na základe toho sme vylúčili prítomnosť ďalšej planéty blízkom okolí vnútorných (3:1, 2:1 a 5:3) a vonkajších (3:5, 1:2 a 1:3) rezonancií. Ďalej sme modelovali dynamickú stabilitu prípadnej planéty v tejto sústave, ovplyvňovanú gravitáciou už známej planéty TrES-3b. Zistili sme, že na časovej škále stoviek tisíc rokov je z hľadiska dynamiky oblasť od 0,015AU do 0,05AU nestabilná a oblasť za hranicou 0,05AU vykazuje chaotické správanie sa dráhy ďalšej možnej planéty.
Referencia: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 432, 944-953 (2013)


Dátum a čas: 12.12. 2018 07:03:05 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!