O Astronomickom ústave EnglishEnglish

Všeobecne o Astronomickom ústave

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj:
Spôsobilosť

Osvedčenie o akreditácii udelené Astronomickému ústavu SAV - 2012:
Osvedcenie

Osvedčenie o akreditácii udelené Astronomickému ústavu SAV - 2007:
Osvedcenie

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied sa skladá z týchto 3 vedeckých oddelení:

Oddelenie fyziky Slnka

Prístrojové vybavenie:
Observatórium Stará Lesná - Horizontálny Slnečný Teleskop so spektrografom
Koronálna stanica Lomnický Štít - Dvojitý koronograf : D=20 cm, f=4 m, so spektrografom

Výskum v Oddelení fyziky Slnka je orientovaný hlavne na magnetizmus a variabilitu slnečnej atmosféry. Pokojná slnečná atmosféra je študovaná na základe analýzy spektrálnych čiar. Študované sú aj rotačné charakteristiky slnečných škvŕn a okolitej plazmy. Na štúdium dynamiky fotosféry a chromosféry sú používané pozorovania z Vákuového vežového teleskopu z Tenerife. V poslednej dekáde, boli pozorované a skúmané vzťahy medzi moduláciou kozmického žiarenia a dlhotrvajúcimi slnečnými erupciami (LDE-flares). Z dát získaných sondou SOHO boli skúmané výrony koronálnej hmoty tzv. CMS. Vlastné pozorovania z úplných zatmení Slnka sú využívané na štúdium magnetických polí v konkrétnych koronálnych štruktúrach, na štúdium vzťahu koronálnych dier a pozaďového magnetického poľa, a štúdium vzťahu medzi polarizáciou a intenzitou zelenej koróny. Dlhé rady pozorovaní rozloženia protuberancií, intenzity emisných koronálnych čiar (530.3 nm, 637.4 nm) a intenzity bielej koróny slúžia na štúdium zákonitostí slnečného cyklu. Pozorovania koróny sú základom výpočtu Koronálneho indexu slnečnej aktivity, ktorý je jedným zo základných indexov pre štúdium slnečnej aktivity vo viditeľnej časti slnečného spektra.

Oddelenie medziplanetárnej hmoty

Prístrojové vybavenie:
observatórium na Skalnatom plese - 61 cm astrometrický a fotometrický reflektor vybavený CCD kamerou, celooblohová komora Európskej bolidovej siete
observatórium Modra - prijímač dopredného meteorického radaru

Hlavné oblasti výskumu: 61 cm ďalekohľad na Skalnatom plese je používaný pre CCD fotometriu a astrometriu asteroidov a komét. Výsledky fotometrie asteroidov sa používajú na hľadanie dvojitých aseroidov a modelovanie ich tvarov. Uskutočňuje sa analýza meteorických čelných ozvien z meteorického radaru v Springhille. Vláknitá štruktúra vybraných meteorických rojov a štúdium aktivity meteorického sporadického pozadia sú identifikované dopredným meteorickým radarom pracujúcim v trojuholníku Lecce-Bologna-Modra. Ozón v hornej mezosfére je detegovaný na základe pozemských rádiových pozorovaní. Kozmické prachové častice poskytnuté NASA na určenie zloženia a fyzikálnych vlastností boli reanalyzované. Výsledky môžu byť použité na štúdium ich chovania v planetárnych atmosférach a medziplanetárnom priestore, špeciálne štúdium dynamiky, odrazivých schopností a lepšieho chápania procesov ich rozpadu. Celooblohové komory pracujú v rámci Európskej bolidovej siete. Skúmané sú prechodové dráhy medzi rôznymi populáciami medziplanetárnych telies v Slnečnej sústave predovšetkým z hľadiska k Zemi sa približujúcich objektov (NEO).

Uskutočňuje sa výskum aktivity vybraných kometárnych jadier a jej vplyv na fyzikálny a dynamický vývoj týchto telies, možných kandidátov na NEO a vývoj kometárnych jadier a ich aktivity vo veľkých heliocentrických vzdialenostiach. Popisované je rozloženie meteoroidov vo vnútornej Slnečnej sústave. Štruktúra a dynamika prúdov meteoroidov a vývoj ich mateských telies je analyzovaný. Boli vyvinuté metódy pre odlíšenie meteorických prúdov od sporadického pozadia. Uskutočnilo sa hľadanie prúdov meteoroidov asteroidálneho pôvodu. Skúma sa populácia meteoroidov v blízkosti zemskej dráhy, vrátane hmotnostného rozdelenia častíc v prúdoch meteoridoch a ich pozadi, vnútorná štruktúra prúdov, ich vek a evolúcia.

Stelárne oddelenie

Prístrojové vybavenie:
Observatórium Skalnaté Pleso - 60 cm photometrický reflektor,
Observatórium Stará Lesná - 60 cm a 50 cm photometrický reflektor.

Výskum interagujúcich dvojhviezd a viacnásobných sústav, symbiotických hviezd a nov je zameraný na fyzikálne procesy počas štádií aktivity, štúdium ich vzniku, štrukúry a vývoja vrátane fyzikálnych podmienok v okolohviezdnom prostredí. Fotometrické pozorovania viedli k zisteniu rôznych prejavov pravidelnej a polo-pravidelnej premennosti a k navrhnutiu modelov vysvetľujúcich chovanie sústav. IUE a HST databázy sme plodne využili na spektroskopiu interagujúcich dvojhviezd a priame HST snímky na štúdium expandujúcich obálok nov a symbiotických hviezd.

Hlavnou metódou výskumu problémov javu chemickej pekuliarity Ap/CP hviezd je spektroskopia, počínajúc analýzou detailného modelu atmosfér a končiac najnovšími metódami výpočtu syntetických spektier na štúdium chemického zloženia vrstiev hviezdneho povrchu. Pre viaceré CP hviezdy sme zistili rozvrstvenie a povrchovú distribúciu príslušných chemických prvkov. Študovali sme aj úlohu dvojhviezdnosti na vznik a vývoj javu chemickej pekuliarity a odhalili sme vzájomné vzťahy orbitálnych a CP-parametrov. Oddelenie sa podieľalo na vývoji družicových programov stelárnej astrofyziky v rámci programu INTERKOZMOS. V súčasnosti často využívame databázy HIPPARCOS a TYCHO.

Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 26.9. 2016 12:23:50 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!