Astronomický ústav SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2009

Tatranská Lomnica
január 2010Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2009


1. Základné údaje o organizácii

2. Vedecká činnosť

3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku

4. Medzinárodná vedecká spolupráca

5. Vedná politika

6. Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR

7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou

8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie

9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity

10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska

11. Aktivity v orgánoch SAV

12. Hospodárenie organizácie

13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV

14. Iné významné činnosti organizácie SAV

15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV

16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

17. Problémy a podnety pre činnosť SAV

PRÍLOHY

A Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2009

B Projekty riešené v organizácii

C Publikačná činnosť organizácie

D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie

E Medzinárodná mobilita organizácie

1. Základné údaje o organizácii1.1. Kontaktné údaje

Názov: Astronomický ústav SAV
Riaditeľ: RNDr. Aleš Kučera, CSc.
Zástupca riaditeľa: Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Vedecký tajomník: RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.
Predseda vedeckej rady: RNDr. Augustín Skopal, DrSc.
Adresa: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica

http://www.ta3.sk

Tel.: 052 7879111
Fax: 052 4467656
E-mail: astrinst@ta3.sk
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:

Astronomický ústav - Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Dúbravská cesta 9, 845 04 Bratislava

Vedúci detašovaných pracovísk:

Astronomický ústav - Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1953

1.2. Údaje o zamestnancoch

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov

Štruktúra zamestnancov

K

K
do 35
rokov

K
ved.
prac.

F

P

TM

Ž

M

Ž
Celkový počet zamestnancov

71

11

367

54,76

27,17

Vedeckí pracovníci

31

4

1

28

3

28

25,25

24,25

Odborní pracovníci VŠ

11

3

011

10,42

2,92

Odborní pracovníci ÚS

14

2

213

11,44

0

Ostatní pracovníci

15

2

015

7,66

0

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2009 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2009 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov

M, Ž – muži, ženy


Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2009)

Rodová skladba

Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci v stupňoch


DrSc.

CSc./PhD.

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

Muži

7

21

1

1

9

11

8

Ženy

1

2

0

0

0

1

2


Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí su riešiteľmi projektov

Veková štruktúra (roky)

< 30

31-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

> 65

Muži

2

2

1

4

3

4

2

5

5

Ženy

0

0

0

1

0

0

0

1

1


Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2009


Kmeňoví zamestnanci

Vedeckí pracovníci

Riešitelia projektov

Muži

49,9

52,0

52,0

Ženy

49,1

47,0

57,3

Spolu

49,8

51,5

52,5


1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

V priebehu roka 2009 došlo ku zmenám v obsadení vedúcich funkcií na ústave.

V období do 31. mája 2009:

- riaditeľ: Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

- zástupca riaditeľa: RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

- vedecký tajomník: RNDr. Ján Rybák, CSc.

- predseda vedeckej rady: RNDr. Aleš Kučera, CSc.

V období od 1. júna 2009:

- riaditeľ: RNDr. Aleš Kučera, CSc.

- zástupca riaditeľa: Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

- vedecký tajomník: RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

- predseda vedeckej rady: RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

2. Vedecká činnosť

2.1. Domáce projekty

Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2009

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2009 (v €)


A

B

A

B
spolu

pre
organi-
záciu


1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2009 financované VEGA

9

2

41955

41955

2669

2. Projekty, ktoré boli r. 2009
financované APVV

4

1

57725

51269

-

3. Projekty OP ŠF

1

0

277522

247836

-

4. Projekty FM EHP

0

0

-

-

-

5. Projekty riešené v rámci ŠPVV

0

0

-

-

-

6. Projekty centier excelentnosti SAV

0

0

-

-

-

7. Vedecko-technické projekty,
ktoré boli v roku 2009
financované

0

0

-

-

-

8. Projekty podporované
Európskym sociálnym fondom

0

0

-

-

-

9. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)

3

0

7772

7772

-

10. Iné projekty (ústavné,
na objednávku rezortov a pod.)

0

0

-

-

-

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu


Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2009

Štruktúra projektov

Miesto podania

Organizácia je nositeľom projektu

Organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

1. Účasť na nových výzvach APVV

r. 2009

-

1

2. Projekty výziev OP ŠF

podané r. 2009

Bratislava


Regióny

1

3. Projekty výziev FM EHP

podané r. 2009

-

2.2. Medzinárodné projekty

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2009

Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2009

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2009 (v €)


A

B

A

B
spolu

pre
organi-
záciu


1. Projekty 6. rámcového programu EÚ (neuvádzať projekty ukončené pred r. 2009)

0

0

-

-

-

2. Projekty 7. rámcového programu EÚ

1

1

25000

25000

3674

3. Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF (European Science Foundation) a iné

1

1

33400

7200

9974

4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci (Grécko, ČR, Nemecko a iné)

5

0

10302

7879

-

5. Bilaterálne projekty

7

0

7068

2545

-

6. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahraničných zdrojov

0

0

-

-

-

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu


2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2009

Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2009

A

B

Počet podaných projektov

v 7. RP EÚ

1

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v prílohe B.

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce, ktoré vybrala a poradie stanovila Vedecká rada Astronomického ústavu SAV 8.1.2009 v súčinnosti s riaditeľom Astronomického ústavu SAV sú uvedené v poradí dôležitosti pre výber do Správy o činnosti SAV.

2.3.1. Základný výskum

1. Výsledok.

Stabilná konfigurácia ultra relativistických materiálnych sfér: riešenie pre extrémne horúci plyn (L. Neslušan)

V práci sú korigované všeobecne známe závery Oppenheimera a Volkoffa, publikované v roku 1939, o tom, že posledné štádium vývoja najhmotnejších hviezd po vyhasnutí termonukleárnych reakcií je gravitačný kolaps až do bodových rozmerov a že nijaká hmota, ani žiarenie nemôže uniknúť spod gravitačného polomeru skolabovaného objektu. Konkrétne sme dokázali, že stavová rovnica pre plyn v povrchovej vrstve objektu sa stáva identickou s relativistickou rovnicou hydrostatickej rovnováhy, keď sa polomer objektu stane identickým s jeho Schwarzschildovým gravitačným polomerom. To znamená, že celkový gradient tlaku na povrchu takéhoto objektu úplne vykompenzuje gravitáciu. Objekt sa vtedy stane stabilným. Vnútorná energia jeho povrchovej vrstvy pritom vystúpi nad všetky medze, takže horizont udalostí nie je pre takto energetickú hmotu neprekonateľnou bariérou. Inými slovami, únik hmoty a tým aj žiarenia z čiernych dier je možný.

Stable configuration of ultrarelativistic material spheres: The solution for an extremely hot gas

Projekt: VEGA 2/7047/27. (Astronomický ústav SAV)

Práca: NESLUŠAN, Luboš. Stable configuration of ultrarelativistic material spheres: The solution for an extremely hot gas. In Physical Review D. ISSN 1550-7998, 2009, vol. 80, article no. 024015, 11 p.. (5.050 - IF2008).

2. Výsledok.

Záhadná dvojhviezda HD 143418 (J. Zverko, J.Žižňovský)

Hviezda HD 143418 bola v minulosti často používaná ako fotometrický štandard pri pozorovaniach Be hviezd. Po objave jej fotometrickej nestabilnosti a následnom odhalení, že ide o dvojhviezdu, bola označená za chemicky pekuliárnu (CP) hviezdu. V tejto práci sme analyzovali všetky jej dostupné fotometrické, ako aj nové vysokodisperzné spektroskopické pozorovania a zistili sme, že táto hviezda nie je chemicky pekuliárnou hviezdou, pretože: 1) fotometrická premennosť a pomerné zastúpenie chemických prvkov v jej atmosfére nenesie znaky charakterizujúce CP hviezdy, 2) nemá silné magnetické pole, ktoré fotometricky premenné CP hviezdy vždy majú, 3) intenzita spektrálnych čiar sa nemení. Náš záver je, že HD 143418 je prototypom vzácnej oddelenej interagujúcej dvojhviezdy so silne subsynchrónnou rotáciou primárnej zložky, ktorá sa nachádza v štádiu synchronizácie. Jej sezónna fotometrická premennosť môže súvisieť s výskytom okolohviezdnej látky, unikajúcej z povrchu primárnej zložky, ktorej rotácia je urýchľovaná slapovým pôsobením sprievodcu.

The puzzling binary HD 143418

Projekt: VEGA 2/0074/9 (Astronomický ústav SAV).

Práca: ZVERKO, Juraj - ŽIŽŇOVSKÝ, Jozef - MIKULÁŠEK, Zdeněk - KRTIČKA, Jiří - ILIEV, Ilian Kh. - STATEVA, Ivanka - ROMANYUK, Iosif I. - KUDRYAVTSEV, D.O. The puzzling binary HD 143418. In Astronomy and Astrophysics. ISSN 0004-6361, 2009, vol. 506, p. 845-856. (4.153 - IF2008).

3. Výsledok.

Podstata antikorelácie žiarenia symbiotickej dvojhviezdy AG Draconis v oblasti veľmi mäkkých X-lúčov a optickej/UV oblasti spektra (A. Skopal, M. Sekeráš)

AG Draconis je silným zdrojom veľmi mäkkých X-lúčov. Počas jej kľudných a aktívnych fáz sú toky jej žiarenia v oblasti mäkkých X-lúčov a optickej oblasti v antikorelácii. Použitím družicových pozorovaní v oblasti X-žiarenia (XMM-Newton), ďalekej UV oblasti (FUSE), UV oblasti (IUE) a optickej fotometrie sme vypracovali model rozdelenia energie v spektre AG Dra počas rôznych úrovní jej jasnosti. Model umožnil kvantitatívne vysvetliť pozorovanú antikoreláciu ako dôsledok variabilného úniku hmoty z centrálnych oblastí akréčneho disku. Zistili sme, že optické zjasnenia sú dôsledkom zosilneného hviezdneho vetra, ktorý procesom ionizácie a rekombinácie transformuje svetelnú energiu z X-oblasti spektra do UV/optickej oblasti, a tak spôsobuje pozorovanú antikoreláciu. Modelovanie širokých krídiel rezonančných emisných čiar OVI 1032, 1038 angströmov a HeII 1640 angströmov tento výsledok nezávisle potvrdil. Porozumenie inverzného vzťahu medzi optickými a röntgenovými tokmi žiarenia reprezentuje dôležitý poznatok pre výskum vzplanutí hviezd typu Z And.

The origin of the supersoft X-ray - optical/UV flux anticorrelation in the symbiotic binary AG Draconis

Projekt: VEGA 2/7010/27 (Astronomický ústav SAV).

Práca: SKOPAL, Augustin - SEKERÁŠ, Matej - GONZÁLEZ-RIESTRA, Rosalio - VIOTTI, Roberto. The origin of the supersoft X-ray - optical/UV flux anticorrelation in the symbiotic binary AG Draconis. In Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, 2009, vol. 507, No. 3, p. 1531-1539. (4.153 - IF2008)

4. Výsledok.

Slnečný vietor a záchyt častíc medzihviezdneho prachu v slnečnej sústave (M. Kocifaj)

Pohyb častíc medzihviezdneho prachu v slnečnej sústave je ovplyvnený gravitačnými a negravitačnými silami. V dôsledku interakcie so slnečným žiarením (Poyntingov-Robertsonov efekt) sú niektoré z týchto častíc zachytené a môžu tak istú dobu zotrvať v slnečnej sústave. Ide o častice s polomermi 0.3-0.6 mikrometrov. Zachytené častice prispievajú k zvýšeniu koncentrácie prachovej zložky v okoloslnečnej zóne. Teoretické a numerické modelovanie ukázalo, že aj slnečný vietor môže výrazne spomaliť pohyb častíc obiehajúcich okolo Slnka podobne ako P-R efekt. Účinkom slnečného vetra však podlieha širšie spektrum častíc s polomermi 0.3-1.0 mikrometrov. Celkové množstvo zachytených častíc, v dôsledku ich interakcie so slnečným vetrom, sa v porovnaní s P-R efektom môže zvýšiť až o 60% - 70%. Záchyt medzihviezdnych častíc je najefektívnejší pre zrnká s charakteristickým polomerom 0.4 mikrometrov. Táto veľkosť korešponduje s maximom rozmerovej distribúcie častíc detegovaných sondami Galileo a Ulysses. Teoretické výsledky preto dobre interpretujú experimentálne získané dáta, teda štatisticky najpravdepodobnejší rozmer detegovaných častíc.

A solar wind and a capture of interstellar dust in the solar system.

Projekt: VEGA 2/3074/09 (Astronomický ústav SAV).

Práca: KOCIFAJ, Miroslav - KLAČKA, Jozef. A role of the solar wind in dynamics of interstellar dust in the solar system. In Solar Wind: Effects, Dynamics and Interactions. ISBN 978-1-60692-572-0, 2009, p. 275-289, (kapitola v zahraničnej monografii).

2.3.2. Aplikačný typ

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009 (J. Rybák a kolektív)

Pracovníci Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, v rámci projektu Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV LPP-0146 Stretnutia s vesmírom, pripravili v dňoch 23. - 25. apríla 2009 seminár pre učiteľov základných a stredných škôl. Seminár sa konal v Medzinárodnom roku astronómie, ktorý vyhlásilo UNESCO na rok 2009. Na seminári odzneli prednášky o moderných astronomických prístrojoch a metódach, o základných fyzikálnych parametroch hviezd, kométach, temnej oblohe, hviezdnych explóziách, aj o súvise kozmického žiarenia a kozmického počasia. Všetci účastníci seminára dostali CD nosič s prednáškami, ktoré boli prednesené na seminári, ako i zborník prednášok zo seminára. Hlavným cieľom seminára bolo poskytnúť učiteľom nové poznatky o vesmíre, ktoré budú aplikovať v ich pedagogickej praxi pri výučbe astronómie a fyziky na školách. Projekt APVV LPP-146 (Astronomický ústav SAV).

www.astro.sk/choc/open/09_casu/

Odborná knižná publikácia: Zborník prednášok z Celoslovenského astronomického seminára pre učiteľov - 2009, zostavovatelia: J. Rybák, J. Svoreň, Astronomický ústav SAV, ISBN 978-80-970059-1-7, 84 strán.

Používatelia: 60 stredných a základných škôl z celého Slovenska.

Výsledok sa dosiahol v spolupráci s projektom APVV Stretnutia s vesmírom.

2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty

1. Výsledok.

Úkaz úzko smerovaných výtryskov hmoty zo symbiotického prototypu Z Andromedae (A. Skopal, T. Pribulla, J. Budaj)

Fotometrickými meraniami pomocou ďalekohľadov AsÚ SAV sme zistili, že prototyp symbiotických hviezd, Z And, dosiahol historické maximum jasnosti v lete r. 2006. V rámci širokej medzinárodnej spolupráce sme získali spektroskopické pozorovania, ktoré ukázali prítomnosť úzko smerovaných, bipolárne lokalizovaných výtryskov hmoty zo systému. Pre Z And išlo o vôbec prvú detekciu tohto nezvyčajného javu. Výtrysky boli pozorovateľné len do konca r. 2006. Počas ich trvania sme v svetle Z And merali vlnové variácie, ktoré boli dôsledkom zbortenia vnútorných častí akréčneho disku okolo bieleho trpaslíka. Výtrysky boli vystrelené rýchlosťami okolo 5000 km/s do kužela s uhlom otvorenia len asi 6 stupňov, a unikala nimi hmota tempom dvoch milióntin hmotností Slnka za rok.

Transient jets in the symbiotic prototype Z Andromedae

Výsledok sa dosiahol v spolupráci s David Dunlap Observatory (Kanada), Pensylvania State University (USA), INAF Capodimonte Observatory (Taliansko), Karlova Universita Praha (Česká republika), Okayama Astrophysical Observatory (Japonsko) a Masarykova Universita Brno (Česká republika).

Projekty: VEGA 2/7010/27, FP7-2007-MIRG-CT-2007-200297 (Astronomický ústav SAV), 205/06-0217, 205/08/H005 (Česká republika), NSF-NATO: DGE-0312144 (USA).

Práca: SKOPAL, Augustin - PRIBULLA, Theodor - BUDAJ, Ján - VITTONE, Alberto - ERRICO, Luigi - WOLF, Marek - OTSUKA, Masaaki - CHRASTINA, Marek - MIKULÁŠEK, Zdeněk. Transient jets in the symbiotic prototype Z Andromedae. In The Astrophysical Journal, ISSN 0004-637X, 2009, vol. 690, p. 1222-1235. (6.331 - IF2008).

2. Výsledok

Podstata variability svetla kremíkovej hviezdy HR 7224 (J. Zverko, J.Žižňovský)

Aj keď fotometrická variabilita chemicky pekuliárnych hviezd slúži na určovanie ich rotačných periód, jej mechanizmy stále nie sú dostatočne vysvetlené. V tejto práci sme simulovali povrch hviezdy modelmi atmosféry typu TLUSTY, s pomerným zastúpením kremíka a železa, charakteristickým pre CP hviezdu HR 7224. Zistili sme, že pozorované svetelné zmeny sa dajú vysvetliť nerovnomerným rozložením kremíka a železa na povrchu a prerozdelením ultrafialového toku do vizuálnej oblasti spektra, čo v dôsledku rotácie tejto hviezdy vytvára periodicky sa opakujúce zmeny jej jasnosti. Súčasne sme ukázali, že množstvo spektrálnych čiar železa vznikajúcich pri vysokom nadbytku tohto prvku, významne prispieva k tvorbe známej depresie kontinua v okolí vlnovej dĺžky 5200 ?.

The nature of the light variability of the silicon star HR 7224.

Projekt: VEGA 2/0074/9 a APVV SK-CZ-0090-07.

Práca: KRTIČKA, Jiří - MIKULÁŠEK, Zdeněk - HENRY, Gregg W. - ZVERKO, Juraj - ŽIŽŇOVSKÝ, Jozef - SKALICKÝ, J. - ZVĚŘINA, Pavel. In Astronomy and Astrophysics. ISSN 0004-6361, 2009, vol. 499, p. 567-577. (4.153 - IF2008).

Práca bola vyhodnotená ako najvýznamnejší výsledo týždňa v sekcii "Stellar structure and evolution" časopisu Astronomy and Astrophysics. Výsledok sa dosiahol v spolupráci s Ústavom teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

3. Výsledok

Odlišnosti dynamického vývoja sférických a nesférických častíc kozmického prachu (M. Kocifaj)

Dynamický vývoj morfologicky odlišných častíc sa môže dramaticky meniť v dôsledku vzájomného pôsobenia gravitácie, elektromagnetického žiarenia a Lorentzovej sily. Na rozdiel od idealizovných sférických častíc, pre realisticky tvarované častice nemožno predpovedať vývoj trajektórie ani na krátke časové obdobie. Detailné výpočty ukázali, že pohyb častíc závisí nielen na ich tvare a veľkosti, ale aj na ich chemickom zložení a vnútornej topológii. Ak sa napr. z materského telesa kométy uvoľní sférická častica, tak monotónnym špirálovaním zaniká na Slnku. Avšak nesférická častica rovnakého pôvodu môže byť dočasne stabilizovaná v istej heliocentrickej vzdialenosti a preto jej doba života v slnečnej sústave bude oveľa dlhšia. Niektoré prachové častice sa tiež stabilizujú v rezonanciách s planétami. Kým pre sférickú časticu v blízkosti rezonancie je vždy charakteristický sekulárny pokles hlavnej polosi, pre nesférickú časticu to neplatí. Chaoticky tvarovaná častica sa tak zachytáva vo vnútorných aj vonkajších rezonanciách s planétami.

Discrepancies in dynamical evolution of spherical and nonspherical cosmic dust particles.

Projekt: DAAD: D/07/01266; 350/OMS/Fun/07 (Radiation pressure on nonspherical particles)

Práca: KOCIFAJ, Miroslav. A review of the effects of light scattering on the dynamics of irregularly

shaped dust grains in the Solar System. In Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. ISSN 0022-4073, 2009, vol. 110, p. 879-888. (1.635 - IF2008).

Výsledok sa dosiahol v spolupráci s Institut für Planetologie, University Münster

2.3.4. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach

Astronomický ústav SAV nemá zatiaľ zámery na čerpanie štrukturálnych fondov v ďalších známych výzvach.

2.3.5. Ostatné významné výsledky

Analýzou dát, získaných simultánne viacerými prístrojmi, sme poukázali na veľmi komplexné dynamické vlastnosti slnečných mikroerupcií (GOES klasifikácia: <A9/0,7). Zistili sme, že počas hlavnej impulznej fázy vykazovali všetky analyzované mikroerupcie viaczložkové spektrálne profily poukazujúce na priestorovo nerozlíšené toky plazmy s rýchlosťami až 180 km/s.

Projekty: APVV 0066-06, SK-AT-0004-08, autori: Gömöry, Rybák, práca č.: ADCA01

Analyzovali sme snímky získané pomocou teleskopu VAULT zachytávajúce dynamické výtrysky na Slnku v spektrálnej čiare vodíka Ly-alfa. Merali sme trajektórie ich vrcholov a v prípade 30 Ly-alfa výtryskov sme trajektórie fitovali parabolami, z ktorých boli odvodené ich počiatočné rýchlosti a zrýchlenia. Podobnosť medzi dynamickými Ly-alfa výtryskami a H-alfa fibrilami naznačuje, že nárazové vlny, vyvolávajúce H-alfa fibrily, tiež ovplyvňujú Ly-alfa výtrysky.

Projekt: FP6-2007-MERG-CT-2007-046475, autor: Koza, práca č.: ADCA09

Analýza rádiových pozorovaní slnečnej erupcie z 11. júla 2005 v decimetrovej oblasti pomocou vlnkovej analýzy ukázala driftujúce štruktúry pre rozsah frekvencií 1602-1780 Mhz s charakteristickou periódou 81,4 s a frekvenčným driftom -6.8 MHz za sekundu. Tieto štruktúry boli interpretované ako prejavy magnetoakustických vlnových balíkov pohybujúcich sa pozdĺž hustého vlnovodu plazmy.

Projekt: APVV 0066-06, autor: Rybák, práca č.: ADCA15

Semiempirický 3D magnetohydrodynamický MHD model bol použitý na modelovanie erupčnej a výronovej aktivity aktívnej oblasti AR 10720 z 15. 1. 2005. Dáta pozorovaní z viacerých observatórií boli použité pre výpočet zmien nepotenciálového magnetického poľa v koróne a vývoj elektrického prúdu pre a po eruptívnych javoch. Bola určená energia ktorá sa transformovala z magnetickej na kinetickú počas eruptívnych javov .

Projekt: NSF ATM-0754278, VEGA 2/0064/09, autori: Kučera, Rybák, práca č.: ADCA34

V zázname rádiovej emisie typu IV v decimetrovej oblasti z 13. júna 2001 boli zaznamenané po prvýkrát vlnkové štruktúry, ktoré boli iterpretované ako dôsledky magnetoakustických vĺn pohybujúcich sa pozdĺž erupčných slučiek modulujúcich gyrosynchrotrónnu emisiu slnečnej plazmy.

Projekt: APVV-0066-06 autor: Rybák, práca č.: ADCA16

Skorigovali sme faktor účinnosti formovania sa vonkajšieho Oortovho oblaku komét v počítačovej simulácii tohto procesu. Pôvodný faktor účinnosti bol podcenený asi 2,5 krát. Zároveň sme odhadli typickú mieru neurčitosti simulácie s tým záverom, že typický priebeh tvorby oblaku možno nasimulovať len vtedy, ak počet testovacích častíc dosiahne alebo presiahne sto tisíc.

Projekt: VEGA 2/7047/27, autori: Jakubík, Neslušan, práca č.: ADCA03

Bol urobený odhad, že prelet Slnečnej sústavy hustou kondenzáciou obrieho medzihviezdneho molekulárneho oblaku významne neochudobní Oortov oblak komét v heliocentrických vzdialenostiach menších než asi sto tisíc astronomických jednotiek. Pomerne výrazne sa však zmenia dráhy komét s veľkými polosami nad asi desať tisíc astronomických jednotiek. Čiže, v dôsledku preletu sa môže zmeniť štruktúra kometárneho oblaku.

Projekt: VEGA 2/7047/27, autori: Jakubík, Neslušan, práca č.: ADFB03

Porovnaním modelových a skutočne pozorovaných pôvodných dráh dynamicky nových komét je možné odhadnúť hustotu galaktickej hmoty v okolí Slnečnej sústavy. Vykonaním takéhoto modelovania a porovnania sme získali indície, že hodnota tejto veličiny by mala byť asi dvojnásobná v porovnaní s hodnotou odvodenou z pozorovaní hviezd a medzihviezdnej látky družicou Hipparcos.

Projekt: VEGA 2/7047/27, autor: Neslušan, práca č.: ADFB04

Dokázali sme, že kolízie telies Kuiperovho pásu s inými malými telesami slnečnej sústavy, sú jedným z možných mechanizmov transféru telies z Kuiperovho pásu do vnútornej a vonkajšej časti slnečnej sústavy.

Projekt: VEGA 2/7040/27, autori: Pittich, Solovaya, práca č.: ADFB06

Z rádiových pozorovaní dopredným radarom Bologna-Modra bola zistená priama korelácia medzi aktivitou sporadických meteorov a relatívnym počtom slnečných škvŕn R (koef. 0,71) ako i koronálnym indexom CI (koef. 0,73) pomocou analýzy variácie aktivity meteorov sporadického pozadia v rámci 23 cyklu slnečnej aktivity. Hmotový exponent podobnú variáciu nevykazuje ,čo svedčí o relatívne stabilnej populácii meteorov sporadického pozadia v analyzovanom období.

Projekt: VEGA 1/3067/06, autor: Porubčan, práca č.:ADCA23

Globálna krivka aktivity meteorického roja Geminíd, odvodená z radarových pozorovaní v rokoch 1996-2007, pre dlhotrvajúce ozveny s trvaním väčším ako 1 s (resp. 8 s) vykazuje zreteľné dvojité maximum pre dĺžky Slnka 261,7 stupňov a 262,3 stupňov (resp. 261,9 stupňov a 262,3 stupňov). Hmotnejšie častice sú koncentrované viac k stredu prúdu. Stredný hmotový exponent Geminíd je 1,73.

Projekt: VEGA 1/3067/06 autor: Porubčan, práce č.: ADCA38, ADFB12

V rámci fotometrie objektov medziplanetárnej hmoty boli na Skalnatom plese získané fotometrické údaje o 11 asteroidoch a 16 kométach. Fotometrický program bol zameraný na potenciálne binárne asteroidy, vytváranie priestorových modelov asteroidov, objekty prelietavajúce v blízkosti Zeme a odozvy aktivity komét na slnečnú činnosť. Bolo tiež získaných 58 astrometrických pozícií komét a asteroidov.

Projekt: VEGA 2/7009/27, a APVV SK-CZ-0011-07, autori: Husárik, Svoreň, Pikler, Červák, Ambróz, Krišandová, práce č.: ADCA32, ADEB03, ADEB10, ADEB12, ADEB17, ADFB01

Dlhodobá UBV RC fotometria dvojhviezdy V1197 Ori, v ktorej jednou zo zložiek je červený obor, odhalila zmeny jasnosti vo V a RC oblasti, spôsobené elipsoidálnym tvarom obra. Nepravidelné variácie jasnosti sú spôsobené slapmi, vyvolanými orbitálnou excentricitou dráhy. Teplota obra bola určená zo spektier, ktoré sme získali na DDO v Kanade. Nová metóda inverzného odhadu vzdialenosti sústavy, využívajúca simultánnu analýzu svetelných kriviek a kriviek radiálnych rýchlostí sa dá využiť aj pri ďalších elipsoidálnych premenných.

Projekt: 2/7010/27, autori: Chochol, Komžík, Pribulla, Volkov, práca: ADCA33

Fotometria trpaslíčej novy Tri 2008, získaná počas supervzplanutia, ktoré nastalo v októbri 2008 ukázala, že objekt je možné klasifikovať ako trpaslíčiu novu typu WZ Sge. Bola určená perióda raných superhrbov 0.05307 d, detegovaná v prvom týždni supervzplanutia. Perióda ordinárnych superhrbov 0.053663 d, detegovaná v dňoch 8-23 supervzplanutia, je najkratšou medzi objektmi typu WZ Sge. Po mesiaci sa trpaslíčia nova vrátila do stavu pred vzplanutím. Náhly rast aktivity objektu počas kľudnej fázy bol detegovaný 11. januára 2009.

Projekt: 2/7010/27, autori: Chochol, Shugarov, Volkov, práca: ADFB02

Systematický prieskum zmien periód superhrbov v trpasličích novách typu SU UMa, založený na nových ale aj publikovaných údajoch umožnil stanoviť ich typické observačné charakteristiky a podstatne zlepšil štatistiku. Je prezentovaná interpretácia, že predĺženie periódy superhrbov je dôsledkom šírenia excentrickej vlny v disku.

Projekt: 2/7010/27, autori: Chochol, Shugarov, Volkov, práca: ADCA06

Urobili sme spektroskopickú prehliadku 103 objektov, pozorovaných fotometrickou družicou MOST. Analýza 241 stredne-disperzných spektier viedla k určeniu radiálnych a rotačných rýchlostí a odhadu spektrálnych typov. Bolo objavených 7 nových SB2 objektov.

Projekt: 2/7010/27, autor: Pribulla, práca: ADCA26

Určili sme funkcie rozšírenia, radiálne rýchlosti a orbitálne parametre pre 10 tesných dvojhviezd: TZ Boo, VW Boo, EL Boo, VZ CVn, GK Cep, RW Com, V2610 Oph, V1387 Ori, AU Ser, a FT UMa. Pozorovania odhalili dve spektroskopické štvorhviezdy, TZ Boo a V2610 Oph. Bolo zistené, že tri premenné hviezdy, vykazujúce malé fotometrické amplitúdy, EL Boo, V1387 Ori, a FT UMa, nie sú pulzujúce premenné ale trojhviezdy. Veľké percento troj- a štvor-hviezdnych sústav vo vzorke podporuje hypotézu, že tesné dvojhviezdy vznikajú vo viacnásobných sústavách.

Projekt: 2/7010/27, autor: Pribulla, práca: ADCA24

Určili sme funkcie rozšírenia, merania radiálnej rýchlosti a orbitálne parametre pre 8 zákrytových sústav: QX And, DY Cet, MR Del, HI Dra, DD Mon, V868 Mon, ER Ori, a Y Sex, ďalej pozorovania niekoľkých komplikovaných sústav: medzi nimi aj V857 Her, ktorá okrem kontaktnej dvojhviezdy obsahuje sdA alebo sdB zložku. Bolo zistené, že CU CVn a V752 Mon nie sú zákrytové sústavy, ale vykazujú neradiálne pulzácie.

Projekt: 2/7010/27, autor: Pribulla, práca: ADCA25

CCD fotometria dvoch krátkoperiodických premenných hviezd (nájdených prehliadkou oblohy ASAS) na observatóriu v Starej Lesnej ukázala, že ide o kontaktné dvojhviezdy. Zatiaľ čo J071829-0336.7 má rekordne krátku obežnú periódu medzi známymi kontaktnými dvojhviezdami, P = 0.211249 dňa, skutočná perióda J113031-0101.9, P = 0.270961 dňa, je podstatne dlhšia ako je uvedené v databáze ASAS.

Projekt: 2/7010/27, autor: Pribulla, práca: ADEB13.

Pozorovania mladej otvorenej hviezdokopy NGC2264 fotometrickou družicou MOST viedli k objavu pulzácií v štyroch A a F hviezdach pred dosadnutím na hlavnú postupnosť. 26 ďalších objektov iných spektrálnych typov vykazuje premennosť typu Gamma Doradus, pulzácie červených obrov, zákryty alebo rotačnú moduláciu.

Projekt: 2/7010/27, autori: Hambálek, Pribulla, práca: ADCA40

Určili sme 353 okamihov miním pre 104 zákrytových dvojhviezd odpozorovaných na niekoľkých observatóriách na Slovensku, Nemecku a v Kanade v rokoch 2001-2009.

Projekt: 2/7010/27, autori: Hambálek, Pribulla, práca: ADEB11

Analýza optickej fotometrie supervzplanutí trpaslíčej novy SW UMa ukázala, že vývoj superhrbov je riadený parametrami dvojhviezdy. Boli detegované periodicity na svetelnej krivke po skončení supervzplanutia. V záverečnom štádiu supervzplanutia boli nájdené kvázi-periodické oscilácie. Super kvázi-periodické oscilácie, v minulosti pozorované u SW UMa neboli potvrdené.

Projekt: 2/7010/27, autor: Shugarov, práca: ADCA31

Pozorovanie supervzplanutia SDSS J080434 počas fázy konštantnej jasnosti, fázy zjasnenia a konečného poklesu jasnosti po supervzplanutí ukázalo, že sústava je zákrytová s periódou 0.0590048 d a periódou superhrbov 0.059539 d. Amplitúdy orbitálnych hrbov naznačujú, že nevznikajú v klasickej horúcej škvrne, ale sú dôsledkom projekčného efektu v sústave s vysokým uhlom sklonu.

Projekt: 2/7010/27, autor: Shugarov, práca: ADCA05

V455 And je kataklizmatickou premennou hviezdou typu WZ Sge. Je jednou z mála pulzujúcich hviezd typu ZZ Ceti v kataklizmatických premenných o čom svedčia výsledky pozorovaní V455 And v období 2004-6, pred supervzplanutím, ktoré nastalo v roku 2007.

Projekt: 2/7010/27, autor: Shugarov, práca: ADCA01

Bola vypracovaná metodika rekonštrukcie svetelných kriviek symbiotických dvojhviezd použitím tokov žiarenia týchto objektov v blízkej ultrafialovej oblasti a aplikovaná na hviezdy SY Mus a RW Hya použitím UV spektier z archívu družice IUE. Súhlas medzi takto získanými svetelnými krivkami a priamo meranými fotometricky, je veľmi dobrý.

Projekt: 2/7010/27, autor: Skopal, práca: ADCA29

Vďaka systematickým pozorovaniam symbiotického systému CH Cygni ďalekohľadmi AsÚ SAV sme detegovali optický náprotivok mini-vzplanutia v oblasti tvrdého X-žiarenia meraného družicou RXTE. Časový rozdiel obidvoch maxím umožnil odhadnúť hustotu prostredia ionizovaného X fotónmi na rádovo 107 častíc v kubickom centimetri .

Projekt: 2/7010/27, autor: Skopal, práca: GHG02.

Bol vytvorený katalóg hviezd neskorého spektrálneho typu prístupný cez www, ktorý sumarizuje doterajší výskum týchto hviezd a je zameraný na prítomnosť jasných oblastí/škvŕn na povrchu týchto hviezd. Po asi 25 ročnom intenzívnom výskume tmavých škvŕn na týchto hviezdach, ktorý naďalej pokračuje, katalóg posúva a prípadne predznamenáva ďalší vývoj výskumu v tejto oblasti.

Autor: Zboril, práca: ADCA37

Našli sme úplný konečno-geometrický popis kubického invariantu E_7-symetrického vzorca pre entropiu čiernych dier prostredníctvom zovšeobecneného štvoruholníka typu GQ(2, 4).

Projekt: VEGA 2/7012/27, autor: Saniga, práca: ADCA12

Vypracovali sme unifikovanú teóriu zovšeobecnených Diracových a Pauliho grúp pomocou konečných geometrií, generovaných faktor-grupami.

Projekt: SK-AT-0001-08, autor: Saniga, práca: ADCB01

Vypracovali sme ucelenú teóriu vektorov z voľného ľavého modulu okruhu terniónov, ako aj cyklických submodulov, ktoré tieto vektory generujú.

Projekty: SK-AT-0001-08 a VEGA 2/7012/27, autor: Saniga, práca: ADEB05

Využitie ďalekohľadov:

0,6-m fotometrický reflektor v Starej Lesnej - 28 hodín čistého pozorovacieho času v 7 nociach.

0,6-m fotometrický reflektor na Skalnatom plese - 287 hodín čistého pozorovacieho času v 83 nociach.

0,5-m reflektor s CCD kamerou v Starej Lesnej - 860 hodín čistého pozorovacieho času v 165 nociach.

Dvojitý koronograf na Lomnickom štíte - snímky protuberancií v 98 dňoch, emisné čiary koróny 189 pozorovaní.

Slnečný ďalekohľad v Starej Lesnej - 81 kresieb fotosféry pre svetovú databázu údajov.

0,61-m Newton na Skalnatom plese: fotometrický a astrometrický program - 471 hodín čistého pozorovacieho času v 96 nociach.

Automatická bolidová komora v Starej Lesnej - 212 snímok v 181 nociach.

Automatická bolidová komora na Lomnickom štíte - 61 snímok v 51 nociach.

2.4. Publikačná činnosť (zoznam je uvedený v prílohe C)

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií

PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

Počet v r. 2009/ doplnky z r. 2008

1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)

0 / 0

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)

0 / 0

3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB)

1 / 0

4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)

0 / 0

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách (ABD, ACD)

0 / 0

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (ABC, ACC)

2 / 0

7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)

0 / 0

8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)

0 / 0

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)

41 / 0

10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)

32 / 2

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)


a/ recenzovaných
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)

23 / 0

b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)

2 / 0

12. Vydané periodiká evidované v Current Contents

0

13. Ostatné vydané periodiká

1

14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
(FAI)

2/0

15. Vedecké práce uverejnené na internete
(GHG)

3 / 0

16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)

0 / 0

Tabuľka 2f Ohlasy

OHLASY

Počet v r. 2008

Doplnky za r. 2007

Citácie vo WOS (1.1, 2.1)

269

1

Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)

10

0

Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)

120

6

Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
indexoch (3, 4)

16

0

Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)

0

0


2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach

Tabuľka 2g Konferencie

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach

70

Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach

7

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach.

1. AMBRÓZ, J. - RADZISZEWSKI, K. - RUDAWY, P. - RYBÁK, J. - PHILLIPS, K.: SECIS instrument on the Lomnicky Peak Observatory. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

2. BERKEBILE-STOISER, S. - GÖMÖRY, P. - VERONIG, A. M. - RYBÁK, J. - SÜTTERLIN, P.: High resolution imaging and EUV spectroscopy for RHESSI microflares. 9th RHESSI workshop, Janov, Taliansko, 1.-5.9.2009.

3. BĚLIK, M. - MARKOVÁ, E. - KŘIVSKÝ, L. - DRUCKMÜLLEROVÁ, H. - RUŠIN, V. - DRUCKMÜLLER, M. - ANIOL, P. - ZIMMERMANN, P. - KLOCOK, Ľ. - SLÁDEČEK, J. - MARTIŠEK, K. - DIETZEL, M.: Úplné zatmění Slunce 2008 - první výsledky. Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Úpice, Česká republika, 19.-21.5.2009.

4. BODNÁROVÁ, M. - UTZ, D. - RYBÁK, J. - HANSLMEIER, A.: Dynamics of the DOT/LaPalma G-band bright points derived using two fully automated algorithms. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

5. BUDAJ, J.: Atmosféry obrích extrasolárnych planét. Planetární soustavy ve vesmíru. Valašské Meziříčí, Česká republika, 23.-25.10.2009.

6. BUDAJ, J. - RICHARDS, M.T. : Shellspec - a code for modeling the spectra and lightcurves of interacting binaries. Binaries - Key to the comprehension of the universe, Brno, Česká Republika, 8.-12.6.2009.

7. GÁLIS, R. - HRIC, L. - KUNDRA, E.: RS Oph: flickering study for 3 years after the outburst. International conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2009, Bošáca, SR, 29.-31.5.2009.

8. GREEN, R.M. - SANIGA, M.: Near Hexagons and Veldkamp Spaces. Rocky Mountain Algebraic Combinatorics Seminar, Fort Collins, USA, 16.10.2009.

9. HABBAL, R. S. - DAW, A. - MORGAN, H. - JOHSON, J. - DRUCKMÜLLER, M. - RUŠIN, V.: The curious case of the Fe XI 789.2 nm line. American Astronomical Society, Solar Physics Division, Boulder, Colorado, USA, 14.-18.6.2009.

10. HANSLMEIER, A. - RYBÁK, J. - KUČERA, A. - WÖHL, H.: 2D Spectroscopy of the solar photopshere. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

11. HRIC, L.: M. R. Štefánik 90th anniversary of his tragic death - opening of exposition, The 3rd Transnational Meeting of Aurora Polaris, Tatranská Lomnica, SR, 30.9.-5.10.2009.

12. HRIC, L. - GÁLIS, R. - KUNDRA, E.: AG Dra - a symbiotic mystery. The 14th North American workshop on Cataclysmic Variables and Related Objects, Wild Stars in the Old West - II, Tucson, Arizona, USA, 15.-19.3.2009.

13. HRIC, L. - GÁLIS, R. - KUNDRA, E.: AG Dra - a symbiotic mystery. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

14. HRIC, L. - GÁLIS, R. - KUNDRA, E. - ŠMELCER, L.: AG Dra is still mysterious symbiotic. International conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2009, Bošáca, SR, 29.-31.5.2009.

15. HRIC, L. - KUNDRA, E. - GÁLIS, R.: Precataclysmic variable V471 Tau - striking (O-C) diagram. The 14th North American workshop on Cataclysmic Variables and Related Objects, Wild Stars in the Old West - II, Tucson, Arizona, USA, 15.-19.3.2009.

16. HRIC, L. - KUNDRA, E. - GÁLIS, R.: Precataclysmic variable V471 Tau - striking

(O-C) diagram. International conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2009, Bošáca, SR, 29.-31.5.2009.

17. HRIC, L. - KUNDRA, E. - GÁLIS, R.: RS Oph: flickering study for 3 years after the outburst, The 16th Young Scientists Conference on Astronomy and Space Physics, Kiev, Ukrajina, 27.4.-1.5.2009.

18. HRIC, L. - KUNDRA, E. - GÁLIS, R.: RS Oph: flickering study for 3 years after the outburst. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6. 2009.

19. HRIC, L. - KUNDRA, E. - GÁLIS, R.: Precataclysmic variable V471 Tau - striking

(O-C) diagram. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6. 2009.

20. CHOCHOL, D.: IYA2009 in Slovakia. The 2nd Transnational Meeting of the European Project Aurora Polaris, Olsztyn, Poľsko, 6.-11.5.2009.

21. CHOCHOL, D.: History of the Astronomical Institute SAS. The 3rd Transnational Meeting of the European Project Aurora Polaris, Tatranská Lomnica, SR, 30.9.-5.10.2009.

22. CHOCHOL, D.: Update on IYA2009 activities and educational resources in Slovakia. The 3rd Transnational Meeting of the European Project Aurora Polaris, Tatranská Lomnica, SR, 30.9.-5.10.2009.

23. CHOCHOL, D. - ANDREEV, M. - KATYSHEVA, N. - SHUGAROV, S. - VOLKOV, I.: Superoutbursts of V466 And and dwarf nova Tri 2008 - new WZ Sge type objects. The 14th North American workshop on Cataclysmic Variables and Related Objects, Wild Stars in the Old West - II, Tucson, Arizona, USA, 15.-19.3.2009.

24. CHOCHOL, D. - HALEY, P.A.: IYA2009 in Slovakia and European Project Aurora Polaris. JENAM 2009, The European Week of Astronomy and Space Science, Hatfield, Anglicko, 20.-23.4. 2009.

25. CHOCHOL, D. - HAMBÁLEK, Ľ.: IYA 2009 in Slovakia, The 27th IAU General Assembly, Rio de Janeiro, Brazília, 3.-14.8.2009.

26. JAKUBÍK, M. - NESLUŠAN, L. - LETO, G. The resonant trans-Neptunian objects from the simulation of the dynamical evolution of proto-planetary disc for 2 Gyr. Dynamics of Outer Planetary Systems, Edinburgh, Veľká Británia, 9.-11.11.2009.

27. KAŇUCHOVÁ, Z. - BARATTA, G.A. - GAROZZO, M. - STRAZZULLA, G.: Space weathering of asteroidal surfaces. Influence on the UV-Vis Spectra. IX. Congresso Nazionale di Planetologia. Amalfi, Taliansko, 28.9.-2.10.2009.

28. KATYSHEVA, N.A. - SHUGAROV, S.Y.: The photometric investigation of a dwarf nova with large orbital period VW Vul. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6. 2009.

29. KELLING, T. - WURM, G. - REISS, D. - KOCIFAJ, M. - KLAČKA, J. - TEISER, J.: Dust eruptions on Mars by temperature gradient induced forces. Workshop on the Microstructure of the Martian Surface, Copenhagen, Denmark, 27-29.8.2009.

30. KELLING, T. - WURM, G. - REISS, D. - KOCIFAJ, M. - KLAČKA, J. - TEISER, J.: Dust eruptions on Mars by temperature gradient induced forces. The 41th Meeting of the AAS Division for Planetary Sciences, Fajardo, Puerto Rico, USA, 4-9.10.2009.

31. KOCIFAJ, M.: O príčinách premenlivosti úrovne rušivého svetla. Kurz osvětlovací techniky XXVII, Kouty nad Desnou, Česká republika, 29. 9.-1.10.2009.

32. KRTIČKA, J. - MIKULÁŠEK, Z. - ZVERKO, J. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. - HENRY, G.W.- SKALICKÝ, J. - ZVĚŘINA, P.: The mechanism of the light variability of chemically peculiar stars. IAU Symposium 264 Solar and Stellar Variability - Impact on Earth and Planets, Rio de Janeiro, Brazília, 3.-7.8.2009.

33. KRTIČKA, J. - MIKULÁŠEK, Z. - ŽIŽŇOVSKÝ J. - ZVERKO, J. - HENRY, G.W. - SKALICKÝ, J. - ZVĚŘINA, P.: The nature of the light variability of the silicon star HR 7224, The 27th IAU General Assembly, JD 4, Rio de Janeiro, Brazília 3.-14.8.2009.

34. KUČERA, A. - GÖMÖRY, P.: Temporal evolution of a magnetic field vorticity and horizontal oscillations of sunspots in active regions Hale 17827 and 17823. Workshop on MHD waves and seismology of the solar atmosphere, Leuven, Belgicko, 6.-8.4.2009.

35. KUČERA, A. - GÖMÖRY, P.: Temporal evolution of a horizontal oscillations of sunspots in an active region. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2.11.2009.

36. LÉVAY, P. - SANIGA, M. - VRANA, P.: Three-Qubit Operators, the Split Cayley Hexagon of Order Two and Black Holes. Mathematical Physics Workshop UQ 2009, Coolangatta, Austrália, 3.- 6.2.2009.

37. MIKULÁŠEK, Z. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. - HUBRIG, S. - ZEJDA, M. - ZVERKO, J. - DUBOVSKÝ, P.A. - KREINER, J.M. - ALBAYRAK, B. - ZOLA, Z. - OGLOZA, W. - JANÍK, J. - KUDZEJ, I.: Phenomenological ephemeris of the HgMn CP eclipsing variable AR Aurigae, Binaries - Key to Comprehension of the Universe. Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

38. MIKULÁŠEK, Z. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. - ZVERKO, J. - ZEJDA, M.: AR Aurigae as an excellent O-C laboratory, Kolos 09, Sninské rybníky, SR, 3.-5.12.2009.

39. NESLUŠAN, L. - JAKUBÍK, M. - LETO, G. The trans-Neptunian population from the simulation of the dynamical evolution of proto-planetary disc for 2 Gyr. Dynamics of Outer Planetary Systems, Edinburgh, Veľká Británia, 9.-11.11.2009.

40. NESLUŠAN, L. - LETO, G. - DYBCZYŃSKI, P.A. - ASTALOŠ, J. - HLUCHÝ, L. - ŠIPKOVÁ, V. - TRAN, V.D. - PAJOROVÁ, E. - JAKUBÍK, M.: Former and future applications from the Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences. EGEE'09 - Uniting our strengths to realise a sustainable European grid, Barcelona, Španielsko, 21.-25.9.2009.

41. PARIMUCHA, Š. - PRIBULLA, T. - RUCINSKI, S.M. - KALUZNY, J. - THOMPSON, I. - VAŇKO, M. - HAMBÁLEK Ľ.: A preliminary analysis of DV Psc: The spotted, short-period, eclipsing binary. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

42. PITTICH, E.M. - SOLOVAYA, N.A.: Dynamical evolution of classical Kuiper belt bodies after small changes of their orbital velocity. JENAM 2009, The European Week of Astronomy and Space Science, Hatfield, Anglicko, 20.-23.4.2009.

43. PLÁVALOVÁ, E - SOLOVAYA, N.A. - PITTICH, E.M.: Dvojhviezdna sústava HD120136 s extra-solárnou planétou: Modelovanie chýbajúcich dráhových elementov. Konferencia Českej astronomickej spoločnosti, sekcie premenných hvieyd a exoplanét, Praha, Česká republika, 25.-27.11.2009.

44. PLÁVALOVÁ, E - SOLOVAYA, N.A.: About the criterion of the stability of extra-solar planetary orbits near to circular ones. JENAM 2009, The European Week of Astronomy and Space Science, Hatfield, Anglicko, 20.-23.4.2009.

45. PORUBČAN, V. - JULL, A.J.T. - MASARIK, J. - POVINEC, P. - ROJKOVIČ, I. - SCHULTZ, R. - SÝKORA, I.: Rumanova meteorite. Bolides and Meteorite Falls, Praha, Česká republika, 10.-15.5.2009.

46. PORUBČAN, V. - SVOREŇ, J. - HUSÁRIK, M. - KAŇUCHOVÁ, Z.: Bolide Stations in the Slovak Republic. Bolides and Meteorite Falls, Praha, Česká republika, 10.-15.5.2009.

47. PRIBULLA, T. - MINARDI, S. - NEUHÄUSER, R. - PATRICIA, L.R. - KRAEMER, S. - CHIPOULINE, A. - PERTSCH, T. - VAŇKO, M. - MACIEJEWSKI, G.: Photonic solutions for high performance laser metrology of the optical train of an astronomical interferometer. The 27th IAU General Assembly, Rio de Janeiro, Brazília, 3.-14.8.2009.

48. PRIBULLA, T. - NEUHÄUSER, R.: WASP12: search for the eclipses of the planet. MOST Science team meeting, Vienna, Rakúsko, 23-25.6.2009.

49. PRIBULLA, T. - RUCINSKI, S.M. - KUSCHNIG, R.: MOST satellite photometry of eclipsing binaries, Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

50. RICHARDS, M.T. - BUDAJ, J. - AGAFANOV, M. - SHAROVA, O. : Applications of Doppler tomography in 2D and 3D. Binaries - Key to the comprehension of the universe, Brno, Česká Republika, 8.-12.6.2009.

51. RUŠIN, V.: AISAS 2009 Solar eclipse expedition. The 3rd Transnational Meeting of the European Project Aurora Polaris, Tatranská Lomnica, SR, 30.9.-5.10.2009.

52. RUŠIN, V.: Astronomer Milan Rastislav Štefánik. The 3rd Transnational Meeting of the European Project Aurora Polaris, Tatranská Lomnica, SR, 30.9.-5.10.2009.

53. RUŠIN, V. - DRUCKMÜLLER, M. - ANIOL, P. - SANIGA, M. - MINAROVJECH, M.: Poodhalená koróna z 1. augusta 2008. Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Úpice, Česká republika, 19.-21.5.2009.

54. RUŠIN, V. - SVOREŇ, J.- HUSÁRIK, M.: Stretnutia s vesmírom. Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Úpice, Česká republika, 19.-21.5.2009.

55. RUŠIN, V. - SVOREŇ, J. - HUSÁRIK, M.: Meetings with the Universe. 2009 Joint Assembley, Toronto, Kanada, 24.-27.5.2009.

56. RYBÁK, J. - BOGACHEV, S. - BRAJSA, R. - BENZ, A.: Heating events in the quiet solar corona: UV imaging data of the TESIS/CORONAS PHOTON instrument. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

57. RYBÁK, J. - JURČÁK, J. - HANSLMEIER, A. - KUČERA, A. - WÖHL, H. - WEDEMWYER-BOHM, S. - STEINER, O.: Observational evidence for shocks in the solar photosphere - Hinode SOT/SP data promise. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

58. RYBANSKÝ, M. - KUDELA, K. - MINAROVJECH, M.: Solar corona and cosmic rays 1953 - 2008. The 31st International Cosmic Ray Coference 2009, Lodž, Poľsko, 7.-15.7. 2009.

59. SEKERÁŠ, M. - SKOPAL, A.: Effect of Thomson scattering in symbiotic stars Z And, AG Dra and V1016 Cyg. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

60. SHUGAROV, S. - CHOCHOL, D. - VOLKOV, I.: The outburst activity of classical novae V2467 Cygni and V2468 Cygni. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

61. SHUGAROV, S. - CHOCHOL, D. - VOLKOV, I. - ZEMKO, P.: Photometric investigation of the X-ray nova V2491 Cyg. Variable stars, the Galactic halo and Galaxy formation, B.V. Kukarkin Centenary Conference, Zveningorod, Rusko, 12.-16.10.2009.

62. SKOPAL, A.: The SSS phase of RS Ophiuchii: super-Eddington luminosity and strong nebular emission. The 14th North American workshop on Cataclysmic Variables and Related Objects, Wild Stars in the Old West - II, Tucson, Arizona, USA, 15.-19.3.2009.

63. SKOPAL, A: Recent outbursts of the symbiotic prototype Z And: evidences for a disk, bipolar wind and transient jets. The 14th North American workshop on Cataclysmic Variables and Related Objects, Wild Stars in the Old West - II, Tucson, Arizona, USA, 15.-19.3.2009.

64. SKOPAL, A..: Symbiotic stars from high to low energies. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

65. UTZ, D. - HANSLMEIER, A. - MULLER, R. - VERONIG, A. - RYBÁK, J. - MUTHSAM, H.: Lifetime and velocity distributions of small-scale magnetic fields derived from Hinode/SOT G-band filtergrams. The 3rd Hinode Science Meeting. Tokyo, Japonsko, 1.-4.12.2009.

66. UTZ, D. - HANSLMEIER, A. - VERONIG, A. - RYBÁK, J. - MULLER, R. - MUTHSAM, H.: G-band to Blue-Continuum Excess as quasi total field trength magnetogram First Results and Outlook. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kuehdorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

67. VAŇKO, M. - PRIBULLA, T. - ODERT, P. - LEITZINGER, M. - HANSLMEIER, A. - KONOVALENKO, A. - KHODACHEKO, M. - LAMMER, H. - RUCKER, H.: Implications of activity of late-type stars for terrestrial planet finding missions. The 27th IAU General Assembly, Rio de Janeiro, Brazília, 3.-14.8.2009.

68. VERONIG, A. - RYBÁK, J. - GÖMÖRY, P. - BERKEBILE-STOISER, S. - TEMMER, M. - OTRUBA, W. - VRSNAK, B. - PÖTZI, W.: A case study of electron-beam-driven chromospheric evaporation. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

69. VERONIG, A. M. - RYBÁK, J. - GÖMÖRY, P. - BERKEBILE-STOISER, S. - TEMMER, M. - OTRUBA, W. - VRŠNAK, B. - PÖTZI, W.: High cadence observations of chromospheric evaporation in an M2 flare. 9th RHESSI workshop, Janov, Taliansko, 1.-5.9.2009.

70. ŽIŽŇOVSKÝ J. - ZVERKO, J. - KRTIČKA, J. - MIKULÁŠEK, Z. - ILIEV, I.K. - STATEVA, I.K. - ROMANYUK, I.I. - KUDRYAVTSEV, D.O.: Not a CP star: the primary of the binary HD 143418, The 27th IAU General Assembly, JD 4, Rio de Janeiro, Brazília, 3.-14.8. 2009.

Ostatné prednášky v zahraničí:

71.CHOCHOL, D.: Stellar Explosions. University of Athens, Atény, Grécko, 17.12.2009.

72.LÉVAY, P. - SANIGA, M. - VRANA, P. - PRACNA, P.: Black Hole Entropy, Finite Geometry and Mermin Squares. Princeton University, Princeton, U. S. A., 21.5.2009.

73.SHUGAROV, S.: Astronomy in Slovakia. Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukrajina, 30.10.2009.

Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach:

74.HRIC, L.: Z histórie činnosti stelárnej sekcie. Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Odborná konferencia k 50. výročiu vzniku Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, 5.-7. 11. 2009.

75.HRIC, L., BARTOLOMEJOVÁ, M.: Astronomická olympiáda - 3 roky úspechov. Odborná konferencia MŠ SR s medzinárodnou účasťou: Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 2. - 3. 11. 2009.

76.HRIC, L., BARTOLOMEJOVÁ, M.: Astronomická olympiáda. Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Odborná konferencia k 50. výročiu vzniku Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, 5.-7. 11. 2009.

77.HRIC, L., BARTOLOMEJOVÁ, M., SEJUT, F.: Spomienka na M. R. Štefánika - 90 rokov od smrti - výstava. Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Odborná konferencia k 50. výročiu vzniku Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, 5.-7. 11. 2009.

78.CHOCHOL, D.: Mechanizmus Antikythera. Konferencia: Galileo Galilei a súčasnosť. Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 11.-12.12.2009.

79.KUČERA, A.: Výsledky projektu APVV-LPP-0068-06: Astronómia - veda pre učiteľov a žiakov.Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Odborná konferencia k 50. výročiu vzniku Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, 5.-7. 11. 2009.

80.RUŠIN, V.: Výsledky projektu APVV-LPP-0146-06: Stretnutia s Vesmírom.Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Odborná konferencia k 50. výročiu vzniku Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, 5.-7. 11. 2009.

2.6. Vyžiadané prednášky

2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných konferenciách

1. JAKUBÍK, M. - NESLUŠAN, L. - LETO, G.: The dynamics of outer trans-Neptunian objects from its simulation for 2 Gyr. The 5th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems, Bratislava, Slovensko, 26.-28.10.2009.

2. SANIGA, M. - LÉVAY, P. - VRANA, P. - PRACNA, P.: GQ(2,4), Split Cayley Hexagon of Order Two and Black Hole Entropy Formulas. Groups, Discrete Geometry and Quantum Information, Lyon, Francúzsko, 11.-12.6.2009.

3. PLANAT, M. - LÉVAY, P. - SANIGA, M.: Balanced Tripartite Entanglement, the Alternating Group A_4 and the Lie Algebra sl(3,C) + u(1). Algebra, Algorithms, Applications, Galway, Írsko, 30. 11. -10. 12. 2009.


2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich konferenciách

4. CHOCHOL, D.: Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku. Medzinárodná konferencia Poľsko-slovenského projektu EÚ: Karpatské nebo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Humenné, 9.-10.10.2009.

5. CHOCHOL, D.: Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku. Odborná konferencia SAS pri SAV: Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Tatranská Lomnica, 5.-7.11.2009.

6. CHOCHOL, D.: Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku. Konferencia: Galileo Galilei a súčasnosť. Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 11.-12.12.2009.

7. RUŠIN, V.: Úplné zatmenia Slnka - laboratórium pre výskum koróny, planét, komét a testu odchýlky svetla. 17. konferencia slovenských fyzikov, Bratislava, September 9.-11.9.2009.


2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách

8. RYBÁK, J. : Observational evidence for shocks in the solar photosphere - new TESOS/VTT result. AsÚ AV ČR, Ondřejov, 9.6.2009.

9. SANIGA, M.: From Pauli Groups to Stringy Black Holes: Part I - Projective (Near)Ring Lines. ZiF Cooperation Group Finite Projective Ring Geometries, Bielefeld University, Bielefeld, Nemecko, 27. 8.2009.

10. SANIGA, M.: From Pauli Groups to Stringy Black Holes: Part II - Generalized Polygons, Geometric Hyperplanes and Some Distinguished Graphs. ZiF Cooperation Group Finite Projective Ring Geometries, Bielefeld University, Bielefeld, Nemecko, 28. 8.2009.

11. CHOCHOL, D.: International Year of Astronomy 2009 in Slovakia. University of Athens, Atény, Grécko, 17.12.2009.

Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)

2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2009

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent

2.7.2. Prihlásené vynálezy

2.7.3. Predané licencie

2.7.4. Realizované patenty

Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2009 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.

2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti.

Nasledovné práce AsÚ SAV boli vybrané do významných medzinárodných databáz:

Do "On-Line Encyclopedia of Integer Sequences" (http://www.research.att.com/njas/sequences/Seis.html) pod číslom A164803 (http://www.research.att.com/njas/sequences/A164803) bola zaradená celočíselná postupnosť, predstavujúca kardinalitu geometrických hyperrovín v geometrii L_3 times GQ(2, 2) a publikovaná v práci Saniga, M., Lévay, P., Planat, M., and Pracna, P.: 2010, Geometric Hyperplanes of the Near Hexagon L_3 times GQ(2, 2), Letters in Mathematical Physics, Vol. 91, No. 1, pp. 93-104 (arXiv:0908.3363).

Oceňovateľ: Jonathan Vos Post (jvospost3@gmail.com)

Do January 2009 issue of Virtual Journal of Quantum Information covering a focused area of frontier research bol vybraný článok Lévay, P., Saniga, M., and Vrana, P.: 2008, Three-Qubit Operators, the Split Cayley Hexagon of Order Two and Black Holes, Physical Review D, Vol. 78, No. 12, 124022 (16 pages).

Oceňovateľ: American Physical SocietyDo May 2009 issue of Virtual Journal of Quantum Information covering a focused area of frontier research bol vybraný článok Lévay, P., Saniga, M., Vrana, P., and Pracna, P.: 2009, Black Hole Entropy and Finite Geometry, Physical Review D, Vol. 79, No. 8, 084036 (12 pages) .

Oceňovateľ: American Physical Society


3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku


3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu

Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2009

Forma

Počet k 31.12.2009

Počet ukončených doktorantúr v r. 2009


Doktorandi


Ukončenie z dôvodov


celkový počet

z toho novoprijatí

úspešnou obhajobou

uplynutím času určeného na štúdium

neobhájením dizertačnej práce alebo neudelením vedeckej hodnosti

rodinných, zdravotných a iných, resp. bez udania dôvodu

nevykonania odbornej skúšky


M

Ž

M

Ž

M

Ž

Denná

3

3

1

1

0

0

0

0

0

0

Externá

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Spolu

5

3

1

1

1

0

0

0

0

03.2. Zmena formy doktorandského štúdia

Tabuľka 3b Preradenie z dennej formy na externú a z externej formy na dennú

Počet

Preradenie z dennej formy na externú

2

Preradenie z externej formy na dennú

03.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou

Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2009

Meno doktoranda

Forma DŠ

Mesiac, rok nástupu na DŠ

Mesiac, rok obhajoby

Číslo a názov vedného odboru

Meno a organizácia školiteľa

Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť

Marek Husárik

Externé štúdium

8 / 2001

3 / 2009

11-40-9, astronómia

Ján, Svoreň, Doc., RNDr., DrSc. , Astronomicky ustav

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.

3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ

Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje

Názov študijného odboru (ŠO)

Číslo ŠO

Doktorandský študijný program uskutočňovaný na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)

Astronómia

4.1.7

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Astrofyzika

4.1.8

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK


Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese

Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do spoločných odborových
komisií pre doktorandské
štúdium

Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt

Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. (astrofyzika)

Mgr. Jaromír Petržala, PhD. (PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)

RNDr. Aleš Kučera, CSc. (astrofyzika)

RNDr. Luboš Neslušan, CSc. (astronómia)

RNDr. Eduard Pittich, DrSc. (astronómia)

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. (astronómia)

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (astronómia)

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (astrofyzika)

RNDr. Augustín Skopal, DrSc. (astrofyzika)

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. (astronómia)

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. (astrofyzika)

RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (astronómia)

RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (astrofyzika)

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. (astrofyzika)

3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2009

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Prednášky

Cvičenia


doma

v zahraničí

doma

v zahraničí

Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení

7

0

4

0

Celkový počet hodín v r. 2009

277

0

238

0

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.


Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ

1.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
diplomových a bakalárskych prác

2
2.

Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác

2
3.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)

10
4.

Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác

7
5.

Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce

6
6.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác

6
7.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác

10
8.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách

3


3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti

Pracovníci Astronomického ústavu SAV pôsobili ako členovia komisií pre Štátne záverečné skúšky na PF UPJŠ (A. Kučera, J. Svoreň) a na FMFI UK (J. Svoreň, J. Žižňovský).

4. Medzinárodná vedecká spolupráca

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2009 alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia

Medzinárodná konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2009, Bošáca, Slovensko, 45 účastníkov, 29.05.-31.05.2009

Tradičná konferencia, na ktorej sa stretávajú poprední odborníci so študentmi a amatérskymi astronómami, ktorí majú záujem podieľať sa na vedeckom výskume v danom obore.

3. Nadnárodné stretnutie projektu AURORA POLARIS programu GRUNDTVIG, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, 25 účastníkov, 30.09.-05.10.2009

Z 25 účastníkov konferencie bolo 18 zo zahraničia (Veľká Británia, Grécko a Poľsko). Na konferencii boli prezentované výsledky aktivít zúčastnených krajín týkajúce sa Medzinárodného roku astronómie 2009, príprave a stavu edukačných materiálov pre študujúcich seniorov. Slovensko prezentovalo a distribuovalo DVD: "Dotyky s vesmírom" v slovenskej a anglickej verzii. Počas konferencie sa uskutočnila vernisáž výstavy Mechanizmus Antikythera a výstavy o M. R. Štefánikovi, návšteva observatórií na Skalnatom Plese a v Modre, prvého slovenského orloja v Starej Bystrici, múzea M.R. Štefánika v Košariskách a jeho mohyly na Bradle.

4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2010 (anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného pracovníka)

Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, SR, 35 účastníkov, 26.04.-30.04.2010, (Vladimír Porubčan, 052 7879189, astropor@savba.sk)

International conference about successes of stellar astronomy – Bezovec 2010/Medzinárodná konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2010, Bošáca, Slovensko, 45 účastníkov, 28.05.-30.05.2010, (Ladislav Hric, 052 7879148, hric@ta3.sk)

Going Beyond Metric: Black Holes, Non-Locality and Cognition/Presahujúc metriku: čierne diery, nelokálnosť a poznanie, Tatranská Lomnica, Slovenská republika, 8 účastníkov, 04.10.-08.10.2010, (Metod Saniga, 052 7879128, msaniga@ta3.sk)

The workshop will deal with various novel conceptual models /scenarios pertaining to the inner working of our universe.


EAST Workshop in Solar Physics „Science with synoptic Solar Telescopes“/EAST míting o Slnečnej fyzike "Veda zo synoptickými slnečnými teleskopmi", Stará Lesná, Slovensko, 60 účastníkov, 04.10.-10.10.2010, (Aleš Kučera, 052 7879157, akucera@ta3.sk)

Druhá konferencia v rámci projektu EST - European Solar Telescope a konzorcia EAST - European Association for Solar Telescopes. Hlavná téma konferencie bude venovaná vedeckému výskumu a významu dlhodobých pravidelných pozorovaní so slnečnými teleskopmi.

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií

Typ výboru

Programový

Organizačný

Programový i organizačný

Počet členstiev

4

0

2


4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch

4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

International board of IOAA (Medzinárodná olympiáda astronómie a astrofyziky) (funkcia: člen)

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

European Astronomical Society (EAS) (funkcia: člen)

International Astronomical Union (IAU) (funkcia: člen, kontaktná osoba za Slovensko pre IYA - Medzinárodný rok astronómie)

Mgr. Marián Jakubík, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Optical Society of America (funkcia: člen)

RNDr. Richard Komžík, CSc.

International Astronomical Union (IAU) (funkcia: člen)

Mgr. Július Koza, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Joint Organization for Solar Observations- JOSO (funkcia: člen)

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Consortium „ EAST – European Association for Solar Telescopes“ (funkcia: člen)

International Astonomical Union (funkcia: člen)

Joint Organization for Solar Observations - JOSO (funkcia: národný reprezentant Slovenska)

Ing. Milan Minarovjech, CSc.

European Astronomical Society (funkcia: člen)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen, člen Výkonného výboru IAU komisie č. 22, člen pracovnej skupiny IAU komisie č. 22 pre nomenklatúru meteorických rojov)

Mgr. Theodor Pribulla, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen organizačného výboru komisie 42 )

RNDr. Ján Rybák, CSc.

ASTRONET (funkcia: reprezentant za Slovensko)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Joint Organiozation for Solar Observation- JOSO (funkcia: viceprezident)

RNDr. Metod Saniga, CSc.

American Institute of Physics/UniPHY (funkcia: člen)

American Mathematical Society / Mathematical Reviews (funkcia: reviewer)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

International Symmetry Association (funkcia: člen)

RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

The Royal Astronomical Society (funkcia: člen)

Nina Solovaya, DrSc.

European Astronomical Society (funkcia: člen)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Jozef Tremko, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Milan Zboril, CSc.

The Royal Astronomical Society (funkcia: člen)

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen, člen WG IAU „CP and Related Stars“)

4.2.2. Členstvo v redakčných radách medzinárodných časopisov

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Astronomical and Astrophysical Transactions (funkcia: člen)

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: člen)

RNDr. Richard Komžík, CSc.

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: výkonný redaktor)

Mgr. Július Koza, PhD.

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: člen)

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Central European Astrophysical Journal (funkcia: člen)

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: člen)

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: člen)

Earth, Moon and Planets (funkcia: člen)

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Pokroky matematiky, fyziky a astronómie. (funkcia: člen)

RNDr. Metod Saniga, CSc.

Frontier Perspectives (funkcia: člen)

Symmetry: Culture and Science (funkcia: člen)

RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

Astronomy and Astrophysics (funkcia: člen Riaditeľskej rady)

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: Vedecký redaktor)

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: člen)

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)

Tabuľka 4b Počet pracovníkov hodnotiacich projekty

Meno

Typ programu/projektu

Počet

Hric Ladislav

Grantová agentúra Českej republiky

1

Kučera Aleš

Grantová agentúra Českej republiky

1

Saniga Metod

European Science Foundation (Pool of Reviewers)

1

Skopal Augustín

Grantová agentúra Českej republiky

1

Svoreň Ján

Grantová agentúra Karlovej univerzity

1


4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

Spolupráca sa orientuje hlavne na susedné a blízke krajiny (Česko, Rakúsko, Ukrajina, Taliansko a Nemecko). Najväčší záujem je o spoluprácu s Českom (MAD 2x, APVV 3x), z ktorej je aj najlepší publikačný výstup. Ústav je riešiteľom a spoluriešiteľom projektov EÚ v rámci programov FP7, 7RP a Grundtvig.Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v prílohe E.

Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a prílohe B.

5. Vedná politika

6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4


6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická spolupráca

Začiatok spolupráce: 1955

Zameranie: astronómia - s Fakultou matematiky, fyziky a astronómie

Zhodnotenie: spoločne organizované doktorandské štúdium, členstvo v štátnicových komisiách, výučba - prednášky, vzájomné zastúpenie v redakčných radách vydávaných časopisov

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická spolupráca

Začiatok spolupráce: 1997

Zameranie: astrofyzika

Zhodnotenie: výučba - prednášky, členstvo v štátnicových komisiách, spoločný projekt zo štrukturálnych fondov EÚ

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká spolupráca

Začiatok spolupráce: 2000

Zameranie: astrofyzika

Zhodnotenie: spoločné projekty, spoločný predmet výskumu

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Faculty of Physics, University Bielefeld, Germany

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká

Začiatok spolupráce: 2002

Zameranie: interdisciplinárny výskum

Zhodnotenie: spoločné projekty, organizovanie spoločných workshopov

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Karlova univerzita, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha, ČR

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): pedagogická spolupráca

Začiatok spolupráce: 2001

Zameranie: astronómia a astrofyzika

Zhodnotenie: prázdninové praxe, posudzovanie vnútrouniverzitných projektov, členstvo v komisiách pre obhajoby

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, Francúzsko

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická

Začiatok spolupráce: 2006

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie

Zhodnotenie: spoločné školenie doktoranda, spoločné práce, spoločný projekt, členstvo v komisii pre obhajoby

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Université de Franche-Comté, Besançon, Francúzsko

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická

Začiatok spolupráce: 2004

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie

Zhodnotenie: spoločné školenie doktorandky, spoločné práce, spoločné projekty

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technische Universität Wien, Wien, Rakúsko

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie

Zhodnotenie: spoločné práce, spoločné projekty

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Budapest University of Technology and Economics, Budapešť, Maďarsko

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie, teória strunových čiernych dier

Zhodnotenie: spoločné práce, spoločné projekty, odborné konzultácie pre doktoranda

6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu

6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe

7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4


7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)

7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe

8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie


8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR

Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR

Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

Ing. Jaroslav Ambróz

Národný tím technických expertov na posudzovanie tovarov a technológií dvojakého použitia a vojenského materiálu pri ministerstve hospodárstva

člen

RNDr. Richard Komžík, CSc.

Riadiaci výbor národného projektu „Slovenská gridová infraštruktúra SlovakGrid“

člen


Združenie SANET – Slovenská akademická dátová sieť

predstaviteľ riadneho člena - AsÚ

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Správna rada SAIA, n.o

člen


8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy


8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskum a vývoja

podpredseda Rady Štátneho programu


8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu

9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity

9.1.Vedecko-popularizačná činnosť

Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť

Meno

Spoluautori

Názov

Miesto zverejnenia

Dátum

Pavol Bendík

Prednáška: Detský vesmír.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, MŠ, Stará Lesná 55

10.6.2009

Pavol Bendík

Prednáška: Základné poznatky z astronómie + pozorovanie Slnka.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, ZŠ, Nižná Brána 8, Kežmarok

5.6.2009

Pavol Bendík

Prednáška: Základné poznatky z astronómie + pozorovanie.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, Gymnázium, Golianova 68, Nitra

3.6.2009

Pavol Bendík

Prednáška: Základné poznatky z astronómie, praktické pozorovanie Slnka.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves

15.6.2009

Pavol Bendík

Prednáška: Základné poznatky z astronómie.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, ZŠ, Nižná Brána 8, Kežmarok

27.5.2009

Pavol Bendík

Prednáška: Základy astronómie a o práci na AsÚ SAV.

AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, ZŠ, Školská 535/5, Lendak

14.5.2009

Pavol Bendík

Prednáška: Základy astronómie a práce na AsÚ SAV.

Tatra Property, s.r.o., Súkromná škola v prírode, Tatranská Lomnica

23.4.2009

Pavol Bendík

Prednáška: Základy astronómie, kozmonautiky + pozorovanie.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie

4.6.2009

Pavol Bendík

Prednáška: Základy astronómie.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, ZŠ, Školská 535/5, Lendak

12.5.2009

Pavol Bendík

Klocok, Ľ., Rušin, V.

Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Lomnický štít

27.6.2009

Pavol Bendík

Klocok, Ľ., Rušin, V.

Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Lomnický štít

29.8.2009

Pavol Bendík

Klocok, Ľ., Rušin, V.

Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Lomnický štít

5.9.2009

Pavol Bendík

Klocok, Ľ., Rušin, V.

Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Lomnický štít

4.4.2009

Pavol Bendík

Klocok, Ľ., Rušin, V.

Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Lomnický štít

6.6.2009

Pavol Bendík

Mačura, R., Rušin, V.

Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Lomnický štít

15.8.2009

RNDr. Ján Budaj, CSc.

Článok: Atmosféry extrasolárnych planét

Kozmos, ročník 40, č. 3, s. 18-20

2009

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

Poster: Zo života hviezd

ZŠ Jarná, Letná a Gymnázium Poprad, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ Spišský Štiavnik

2009

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

Prednáška: Technické vybavenie observatória Kanzelhöhe

Observatórium Kanzelhöhe, Rakúsko, študenti a pedagógovia

12.6.2009

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

Prednáška: Vedecký výskum na observatóriu Kanzelhöhe

Observatórium Kanzelhöhe, Rakúsko, študenti a pedagógovia

11.6.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Článok: 3. ročník astronomickej olympiády na Slovensku už má víťazov

Kozmos, ročník 40, č. 4, s. 32-33

2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Článok: Do ríše stredu za čiernym Slnkom

Kozmos, ročník 40, č. 5, s. 30-32

2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Článok: Nový ročník astronomickej olympiády

Quark, ročník 15, č. 2, s. 7

2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Článok: SASCIN09 - najväčšia expedícia za zatmením Slnka

Kozmos, ročník 40, č. 4, s. 40

2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Interview: Astronomické nádeje sa vrátili z Iránu s bronzom

SITA, Bratislava

5.11.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Prednáška: Expedícia SASCIN09 - za najdlhším zatmením do Číny

2. Astropraktikum - Vesmír pre pokročilých, Astronomické observatórium Kolonické sedlo

11.12.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Prednáška: Galaxie - história a súčasnosť výskumu galaxií

Prešov

16.11.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Prednáška: Medzinárodný rok astronómie IYA 2009

Košický seminár o astronómii, Košice

30.1.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Prednáška: Od galaxií k tmavej hmote

II. kolo AO, Hlohovec

12.5.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Prednáška: Od galaxií k tmavej hmote

II. kolo AO, Prešov

14.5.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Prednáška: Od galaxií k tmavej hmote

II. kolo AO, Žiar nad Hronom

13.5.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Prednáška: Od galaxií ku kvazarom

Banská Bystrica

14.4.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Prednáška: Pán prsteňov a akréčne disky

2. Astropraktikum - Vesmír pre pokročilých, Astronomické observatórium Kolonické sedlo

11.12.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Prednáška: Súčasná kozmológia

2. Astropraktikum - Vesmír pre pokročilých, Gymnázium Snina

10.12.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Prednáška: V krajine obrov a trpaslíkov - v krajine hviezd

2. Astropraktikum - Vesmír pre pokročilých, Astronomické observatórium Kolonické sedlo

11.12.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Prednáška: Výpočty na kalkulačke

Finále AO, Veľká Lomnica

17.6.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Televízia: Expedícia SASCIN09 za úplným zatmením Slnka do Číny

TV Markíza, Televízna Noviny

5.7.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Televízia: IOAA and Slovak Olympiad

TV BBC, Press, Teherán, Irán

26.10.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Televízia: Our success on the IOAA

Satelit Iranian TV, Teherán, Irán

26.10.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Televízia: Total solar eclipse expedition from Europe

TV Guangde, Čína

22.7.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Televízia: We are from Slovakia

National Iranian TV, Chanel 2, Teherán, Irán

26.10.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Bartolomejová, M.

Prednáška: Astronomická olympiáda - 3 roky úspechov

II. odborná konferencia MŠ SR s medzinárodnou účasťou: Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava

2.11.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Husárik, M., Chochol, D.

Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Skalnaté Pleso

15.8.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Husárik, M., Svoreň, J.

Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Skalnaté Pleso

29.8.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Kundra, E.

Internet: Astronomická olympiáda.

http://www.sas.astro.sk/Akcie/AO/

2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Zverko, J.

Vydanie 2 plagátov k IYA2009

SAS pri SAV, Tatranská Lomnica

2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Článok: Rok 2009 sa rozlúči čiastočným zatmením Mesiaca.

Noviny Poprad, č. 54

15.12.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Článok: Vesmírne semä.

Časopis Týždeň, č. 45

8.11.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Internet: Opäť blízko!

Portál SAV, http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2938

12.11.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Internet: Práve vrcholia Perzeidy v roku 2009

Portál SAV, http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2777

12.8.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Prednáška: Asteroidy.

ZŠ Lednické Rovne

10.6.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Prednáška: AsÚ SAV - história a práca.

ZŠ s MŠ, Francisciho 832/21, Poprad

5.6.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Prednáška: Hrozby z vesmíru.

ZŠ Francisciho 832/21, Poprad

5.6.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Prednáška: Hrozby z vesmíru.

ZŠ, Krosnianska 4, Košice

21.5.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Prednáška: Možné zrážky s asteroidmi.

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

21.4.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Prednáška: Optika ďalekohľadov.

SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce

12.6.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Prednáška: Práca na AsÚ SAV. Asteroidy ako hrozba.

Stredná odborná škola zdravotnícka, Levočská 5, Poprad

25.5.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Prednáška: Slnečná sústava pre deti.

MŠ, Školská 231, Huncovce

28.4.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Prednáška: Slnko, kométy, hviezdy a galaxie.

Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok

19.5.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Prednáška: Technické vybavenie AsÚ, asteroidy ako hrozba.

ZŠ Opava, Mařádkova 15, Opava, Česko

5.6.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Prednáška: Vedecký výskum na AsÚ SAV.

ZŠ s MŠ, Jarná, Poprad

19.6.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Prednáška: Zrážky s asteroidmi.

Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok

19.5.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Článok: Najväčší ďalekohľad na svete odštartoval prevádzku.

Denník SME

25.7.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Exkurzia na AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici.

Základná škola, Ždiar

27.10.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Exkurzia: Observatórium Skalnaté Pleso.

Zahraniční návštevníci MNO

10.9.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Exkurzie: Deň otvorených dverí na AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici pri príležitosti ETVT.

ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok; ZŠ Lendak a verejnosť

3.11.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Interview: 100 hodín astronómie.

Slovenský rozhlas, Rádio Regina

2.4.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Interview: Celosvetový astronomický maratón bude rekordný počtom účastníkov.

TASR, Vysoké Tatry

31.3.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Interview: Na Hlavnej ulici v Košiciach leží vesmír.

Informačný servis SAV: http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2810

8.9.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Interview: Začína sa 100-hodinový astronomický maratón v Starej Lesnej.

SITA, Bratislava

1.4.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Panely (8 ks) k výstave Mechanizmu Antikythera.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica; SÚH Hurbanovo

2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Prednáška: Hviezdne explózie.

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov, Stará Lesná, 23.-25.4.2009.

24.4.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Prednáška: Hviezdne explózie.

Hvezdáreň a planetárium, Hlohovec

6.2.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Prednáška: Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku.

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov, Stará Lesná, 23.-25.4.2009.

25.4.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Prednáška: Medzinárodný rok astronómie 2009.

Hvezdáreň a planetárium, Hlohovec

6.2.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Prednáška: Medzinárodný rok astronómie 2009.

Na tlač. konferencii: „Výsledky popularizačných projektov APVV, Medzinárodný rok astronómie a novinky z astronómie“, Úrad SAV, Bratislava

22.10.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Prednáška: Medzinárodný rok astronómie 2009.

Slovenské národné múzeum, Bratislava

5.2.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Prednáška: Vybuchujúce hviezdy.

Slovenské národné múzeum, Bratislava

5.2.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Preslov: "Medzinárodný rok astronómie 2009" na tlačovej konferencii pri vernisáži výstavy: Vesmír - dobrodružstvo objavov.

Slovenské technické múzeum, Košice

2.9.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Televízia: Mimozemšťania hľadajú lásku.

TV JOJ, Televízne noviny

2.7.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Televízia: Mimozemšťania pri Nitre.

TV JOJ, Televízne noviny

9.7.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Bendík, P., Hambálek, Ľ., Hric, L., Koza, J., Kundra, E., Novocký, D., Rušin, V., Sekeráš, M., Svoreň, J., Žižňovský, J.

Exkurzie: Akcia IYA2009: "100 hodín astronómie" s prednáškami pre školy, verejnosť a pozorovaním objektov nočnej oblohy ďalekohľadmi.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica a Observatórium Stará Lesná, 2.-5.4.2009

2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Hambálek, Ľ., Krišandová, Z., Kundra, E., Rušin, V., Sekeráš, M., Svoreň, J.

Exkurzie: Akcia IYA2009 "Galileove noci" s prednáškami pre verejnosť a pozorovaním objektov nočnej oblohy ďalekohľadmi.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica a Observatórium Stará Lesná, 22.-24.10.2009

2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Hambálek, Ľ., Kundra, E., Krišandová, Z., Sekeráš, M.

Exkurzie: Akcia "Noc výskumníka 2009" s prednáškami pre verejnosť a pozorovaním objektov nočnej oblohy ďalekohľadmi.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica a Observatórium Stará Lesná, 25.9.2009

25.9.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Kovaríková, M.

Článok: Krásu vesmíru objavil na Záhorí

Týždenník: Záhorák

18.3.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Kráčalík, P.

Internet: Doplňovanie stránky k IYA 2009.

http://astronomia2009.vesmir.sk/iya-2009

2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Kráčalík, P.

Internet: Vytvorenie stránky Európskeho projektu programu Grundtvig: "Aurora Polaris".

http://astronomia2009.vesmir.sk/grundtvig-uvod

2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Kučera, A., Rušin, V.

Tlačová konferencia: Výsledky popularizačných projektov APVV, Medzinárodný rok astronómie a novinky z astronómie.

Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava

22.10.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Majerčáková, M.

Článok: Dobývanie veľkého vesmíru malými ďalekohľadmi.

Katolícke noviny č. 17

23.4.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Majerčáková, M.

Exkurzia na Observatóriu Skalnaté Pleso pre výhercov detskej prázdninovej súťaže Katolíckych novín.

Katolícke noviny, č. 39, s. 3

19.9.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Svoreň, J.

Článok: Moderná astronómia sa zrodila pred 400 rokmi.

Tatranský Korzár

31.1.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Svoreň, J.

Internet: Moderná astronómia sa zrodila pred 400 rokmi.

www.zivotpo.sk, www.cassovia.sk, www.orangeportal.sk

31.1.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Svoreň, J.

Interview: Moderná astronómia sa zrodila pred 400 rokmi.

Rozhovor pre TASR

30.1.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Svoreň, J.

Televízia: Rozhovor o Medzinárodnom roku astronómie.

TV TA3

30.1.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Svoreň, J., Zverko, J.

Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Skalnaté Pleso

4.4.2009

Mgr. Marián Jakubík, PhD.

Internet: Udržiavanie a doplňovanie webovej stránky AsÚ SAV.

www.ta3.sk

2009

RNDr. Richard Komžík, CSc.

Internet: Žatva objavov dr. J. Grygara, sprístupňovanie a doplňovanie webovej stránky

http://www.astro.sk/zne/

2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Článok: Najkrajšie zatmenie vidí Zem.

denník SME, s. 16

22.7.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Internet: Biela a zelená koróna nad Marshallovými ostrovmi.

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q3_2009.php

19.8.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Internet: Dr. Kocifaj ocenený Medzinárodnou spoločnosťou pre slnečnú energiu.

http://www.astro.sk/news/archive/archive_sk-q4_2009.php

23.11.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Internet: Exoplanéty v priamom zobrazení.

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q1_2009.php

18.2.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Internet: Najdlhšie zatmenie 21. storočia len na internete.

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q3_2009.php

1.7.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Internet: Najdlhšie zatmenie Slnka v tomto storočí potrvá viac než šesť minút.

http://veda.sme.sk/c/4942280/najdlhsie-zatmenie-slnka-v-tomto-storoci-potrva-viac-nez-sest-minut.html

21.7.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Internet: Numerická simulácia slnečnej škvrny a póru.

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q1_2009.php

27.3.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Plagát: Nobelova cena a hviezdy.

ZŠ Jarná, Letná a Gymnázium Poprad, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ Spišský Štiavnik

2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: Anatómia Slnka.

ZŠ a Gymnázium Svidník

19.11.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica, pracovníci hotela

28.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

Stará Lesná, členovia zboru Rímsko-katolíckej cirkvi, Kluknava

12.12.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

Stará Lesná, verejnosť

18.8.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad

29.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad

28.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

ZŠ Letná 3453/34, Poprad

1.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

ZŠ Slnečná 442, Spišský Štiavnik

27.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

ZŠ Tatranská Lomnica 123

26.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: Moderné astronomické prístroje.

Gymnázium Dominika Tatarku 14, Poprad

16.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: Moderné astronomické prístroje.

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad

6.2.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: Moderné prístroje a metódy astronomického výskumu.

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov, Stará Lesná, 23.-25.4.2009.

24.4.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: Nobelova cena a hviezdy.

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad

19.6.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: Nobelova cena a hviezdy.

ZŠ Letná 3453/34, Poprad

1.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: Nobelova cena a hviezdy.

ZŠ Slnečná 442, Spišský Štiavnik

24.9.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: Nobelova cena a hviezdy.

ZŠ Tatranská Lomnica 123

15.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Prednáška: Organizácia astronomických nočných pozorovaní.

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad; ZŠ Letná 3453/34, Poprad; ZŠ Slnečná 442, Spišský Štiavnik; ZŠ Tatranská Lomnica 123, učitelia ZŠ

16.2.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Gömöry, P.

Prednáška: Zo života hviezd.

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad

28.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Kaňuchová, Z.

Prednáška: Padajúce hviezdy?

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad

22.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Kaňuchová, Z.

Prednáška: Padajúce hviezdy?

ZŠ Slnečná 442, Spišský Štiavnik

27.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Kaňuchová, Z.

Prednáška: Padajúce hviezdy?

ZŠ Tatranská Lomnica 123

26.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Ovšonka, R.

Interview: Zatmenie Slnka bude aj na internete.

SITA

16.7.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Svitanová, Z.

Interview: Úplné a mimoriadne dlhé zatmenie Slnka uvidíme iba na internete.

TASR, Vysoké Tatry

16.7.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

Štrpková, A.

Internet: Najdlhšie zatmenie 21. storočia u nás len na internete.

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2761

21.7.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Anketa: Aký máš názor na vedu, vedecký výskum a popularizáciu vedeckých výsledkov

ZŠ s MŠ Jarná a Letná a Gymnázium Poprad, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ Spišský Štiavnik

2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Exkurzia: Observatórium Lomnický štít.

Návšteva náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR generála Ľubomíra Bulíka s manželkou

19.12.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Exkurzia: Observatórium Lomnický štít.

ZŠ s MŠ Jarná Poprad

29.10.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Exkurzia: Observatórium Lomnický štít.

ZŠ Spišský Štiavnik

27.10.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Interview: Globálne otepľovanie

Rozhovor pre TV JOJ

22.10.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Interview: Spiaci slnečný cyklus.

Rozhovor pre rádio Regina

22.10.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Plagát: Cyklus slnečnej aktivity a vzťahy Slnko - Zem.

ZŠ Jarná, Letná a Gymnázium Poprad, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ Spišský Štiavnik

2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Prednáška: Ďalekohľady pre výskum Slnka na Kanárskych ostrovoch.

Hvezdáreň Rimavská Sobota

25.11.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Prednáška: Cesta do stredu Slnka.

Gymnázium Hnúšťa

26.11.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Prednáška: Cesta do stredu Slnka.

Gymnázium Rimavská Sobota

26.11.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Prednáška: Cyklus slnečnej aktivity a vzťahy Slnko-Zem.

Hvezdáreň Rimavská Sobota

25.11.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Prednáška: Cyklus slnečnej aktivity a vzťahy Slnko-Zem.

ZŠ s MŠ Letná 3453/34, Poprad

24.11.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Prednáška: Cyklus slnečnej aktivity a vzťahy Slnko-Zem.

ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, Poprad

24.11.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Prednáška: Cyklus slnečnej aktivity a vzťahy Slnko-Zem.

ZŠ Slnečná 442, Spišský Štiavnik

24.9.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Prednáška: Slnečná atmosféra.

Verejná prednáška k výstave Vesmír, Slovenské technické múzeum, Košice

9.9.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Prednáška: Výsledky projektu APVV-LPP-0068-06: Astronómia pre žiakov a učiteľov.

Na tlačovej konferencii: „Výsledky popularizačných projektov APVV, Medzinárodný rok astronómie a novinky z astronómie“, Úrad SAV, Bratislava

22.10.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Babic, M.

Článok: Nadšenie a úžas z vesmíru.

Quark, č. 12

2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Gomory, P.

Exkurzia: Vedecká práca na zahraničnom astronomickom observatóriu.

Observatórium Kanzelhohoe, Rakúsko, pre ZŠ s MŠ Jarná a Letná a Gymnázium Poprad, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ Spišský Štiavnik, 11.-13.6.

2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Koza, J.

Exkurzia: Nočné astronomické pozorovanie – „Prechádzka jarnou oblohou“.

Observatórium Stará Lesná, Gymnázium Dominika Tatarku 14, Poprad

2.4.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Koza, J.

Exkurzia: Nočné astronomické pozorovanie – „Prechádzka jarnou oblohou“.

Observatórium Stará Lesná, ZŠ Jarná 3168/13, Poprad; ZŠ Letná 3453/34, Poprad

1.4.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Koza, J.

Exkurzia: Nočné astronomické pozorovanie – „Prechádzka jarnou oblohou“.

Observatórium Stará Lesná, ZŠ Tatranská Lomnica 123,

3.4.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Rušin, V.

Televízia: Slnečná aktivita, exoplanéty, život vo vesmíre.

TV JOJ, Televízne noviny

22.10.2009

Mgr. Emil Kundra

Prednáška: Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV.

Gymnázium, Študentská 2, Snina

3.11.2009

RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

Husárik, M.

Televízia: Astronómovia: Koniec sveta sa zatiaľ neblíži.

Slovenská televízia

4.7.2009

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Rozhlas: Extrasolárne planéty.

Slovenský rozhlas

20.2.2009

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Rozhlas: Galileo.

Slovenský rozhlas

20.2.2009

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Televízia: UFO nad Bratislavou

TV JOJ, Televízne noviny

3.6.2009

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Gregorová, W.

Televízia: Medzinárodný rok astronómie.

TV Ružinov

17.2.2009

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Jančura, V.

Článok: Ufóni nahrádzajú stredovekých strigôňov.

Pravda, Rozhovor

8.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Článok: Astronóm: Milan Rastislav Štefánik.

Quark č. 5, s. 12-13

2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Exkurzia: O vesmíre.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, 2. ročník ZŠ, Banská Bystrica

4.6.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Exkurzia: Výskum na Astronomickom ústave SAV.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, Ministerstvo školstva, štrukturálne fondy (p. Kovačíková, Fatíková)

12.6.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Interview: M.R.Štefánik.

Noviny Poprad

22.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Interview: Muž v znamení Slnka.

Teleplus 7.3.-20.3.2009, s. 24

2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Interview: O mojej práci v astronómii. Rozhovor pri príležitosti udelenia vyznamenania "Pribinov kríž II. triedy".

TASR a iné médiá

8.1.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Interview: O popularizácií astronómie a zatmení Slnka 2009.

Papier/Polygrafia, Bratislava

22.10.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Interview: Putovanie za slnečnou korónou (Marshallove ostrovy).

Správy SAV, č. 9, s. 8-9.

2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Interview: Sme závislí od Slnka.

Tatranský dvojtýždenník 17/XX, s. 8- 9.

19.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Interview: Svetlá a tiene nad Enewetakom.

Správy SAV č. 10, s.10-11.

2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Interview: Zo Slnka raz bude len železný šrot.

SME

7.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Astronóm Milan Rastislav Štefánik

Bibliotéka, INCHEBA, Bratislava

5.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Marshallove ostrovy, Mongolsko a Galapágy.

Klub dôchodcov, Tatranská Lomnica

26.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Milan Rastislav Štefánik – astronóm, cestovateľ a politik.

Hlohovec, Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika

9.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Moje cesty za čiernym Slnkom.

Malé kongesové centrum VEDY, Štefánikova 3, Bratislava

9.12.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Ohrozuje nás Slnko?

Centrum vedecko-technických informácií MŠ v Bratislave, Bratislava

24.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Ohrozuje nás Slnko?

Hvezdáreň a planetárium, Prešov

2.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Ohrozuje nás Slnko?

Kongresové centrum Smolenice, Seminár pre učiteľov organizovaný SFS, Bratislava

21.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Ohrozuje nás Slnko?

Štátna vedecká knižnica a Hvezdáreň v Banskej Bystrici, Lazovná 9, Banská Bystrica

28.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Slnečná sústava.

ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce

2.12.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Slnko a pozorovanie koróny počas zatmení.

Gymnázium, Študentská 2, Snina

19.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Slnko, zatmenia a Marshallove ostrovy.

Areál ústavov SAV v Košiciach, Watsonova 44, Košice

25.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Slnko, zatmenia a Marshallove ostrovy.

Stará Lesná, Kongresové centrum Academia

9.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Slnko.

Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

15.5.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Slnko.

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

8.6.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Strapaté Slnko.

Gymnázium, Študentská 2, Snina

18.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Štefánik – astronóm, politik a cestovateľ.

Podtatranské múzem (pre Miestny odbor Matice Slovenskej), Poprad

22.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Štefánik a astronómia.

Gymnázium Viliama Paulinyho, Malá hora 3, Martin

11.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Vesmír okolo nás.

ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce

2.12.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Vesmír okolo; Marshallove ostrovy.

Stará Lesná, Kongresové centrum Academia, verejnosť

19.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Vesmír v ktorom žijeme.

Rotary klub, Poprad

2.3.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Vesmír v ktorom žijeme.

Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

8.12.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Vplyv Slnka na ľudí a jeho budúcnosť.

Pálffyho palác, Bratislava, verejnosť

5.2.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Výskum koróny počas úplných zatmení Slnka a Marshallove ostrovy.

Stará Lesná, Kongresové centrum Academia

2.10.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Výskumné smery, medzinárodná spolupráca, edukačná, edičná a popularizačná činnosť pracovníkov Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

Gymnázium Spišská Stará Ves

14.12.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Výskumné smery, medzinárodná spolupráca, edukačná, edičná a popularizačná činnosť pracovníkov Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

Gymnázium, Študentská 2, Snina

3.12.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Výsledky projektu APVV-LPP-0068-06: Stretnutia s Vesmírom.

Na tlačovej konferencii: „Výsledky popularizačných projektov APVV, Medzinárodný rok astronómie a novinky z astronómie“, Úrad SAV, Bratislava

22.10.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Z ciest za zatmeniami Slnka.

Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec, verejnosť

4.6.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Za zatmeniami Slnka.

Hvezdáreň a planetárium, Prešov

5.3.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prednáška: Zatmenia Slnka a ich pozorovania.

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

8.6.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Rozhlas: Astronóm Milan Rastislav Štefánik.

Slovenský rozhlas 1, Nočná pyramída, Bratislava

2.5.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Rozhlas: Astronómia a Štefánik.

Rádio Lumen, Banská Bystrica

16.5.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Rozhlas: Astronomické práce M. R. Štefánika.

Slovenský rozhlas 1, Popoludnie s rozhlasom, Bratislava

4.5.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Rozhlas: Cesty za zatmeniami Slnka a astronómia.

Slovenský rozhlas, Rádio Regina, Košice

25.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Rozhlas: Rozhovor o vesmíre a mojom povolaní.

Slovenský rozhlas 1, Nočná pyramída, Bratislava

28.1.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Rozhlas: Výskum Slnka pri zatmeniach; Marshallove ostrovy.

Slovenský rozhlas 1, Nočná pyramída, Bratislava

2.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Rozhlas: Výsledky popularizačného projektu "Stretnutia s vesmírom".

Slovenský rozhlas, Rádio Regina, Bratislava

22.10.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Rozhlas: Výsledky pozorovania koróny na atole Enewetak.

Slovenský rozhlas 1, Bratislava

14.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Rozhlas: Zatmenie Slnka na atole Enewetak.

Slovenský rozhlas, Rádio Regina, Košice

10.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Televízia: Aktivita Slnka a človek.

Slovenská televízia 1, Krajové vysielanie, Bratislava

24.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Televízia: M. R. Štefánik.

Galantská televízia, Hlohovec

9.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Televízia: Milan Rastislav Štefánik.

TV Poprad

22.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Televízia: O zatmení Slnka na Enewetaku.

Slovenská televízia 1, Televízne noviny

14.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Televízia: Ohrozuje nás Slnko?

TV Markíza, Interview

24.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Televízia: Päťdesiat rokov môjho pôsobenia na AsÚ SAV.

TV Markíza

14.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Televízia: Slnko a jeho aktivita.

Slovenská televízia 1, Dobré ráno

22.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Televízia: Stetnutia s vesmírom, význam astronómie pre spoločnosť.

Slovenská televízia, Televízne noviny

4.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Televízia: Štefánik a astronómia.

Hlohovecká televízia, Hlohovec

9.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Televízia: Zatmenie Slnka 22. júla 2009.

TV TA3 - živé vysielanie, Bratislava

4.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Televízia: Zatmenie Slnka na Marshallovych ostrovoch.

TV TA3

15.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Koza, J.

Článok: Najdlhšie zatmenie storočia cieľom medzinárodných expedícií.

Poprad, noviny občanov mesta, č. 33, s. 1, 4.

21.7.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Kučera, A.

Scenár k DVD: Slnko - naša najbližšia hviezda.

MEDIA TEAM pre STV

2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Článok: Iné svety

Časopis Týždeň 44/2009, http://www.tyzden.sk/casopis/2009/44/ine-svety.html

3.11.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Internet: Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 23.-25.4.2009

http://www.astro.sk/~choc/open/09_casu/str/seminar.html

2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Prednáška: Slnečná astrofyzika pred 103 rokmi a dnes.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

9.11.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Prednáška: Slnečná astrofyzika pred 103 rokmi a dnes.

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

24.3.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Mészárosová, H., Karlický, M., Jirička, K.

Internet: „Highlights of Solar Radio Physics 2009: Signatures of Magnetoacoustic Wave Trains in Solar Decimetric Radio Type IV Bursts“

Organizácia CESRA: http://www.lesia.obspm.fr/cesra/highlights/highlight09-2.html

3.11.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Mojžiš, M., Ballek, V.

Článok: Vesmírne svetlo, rozhovor

Časopis Týždeň 6/2009, http://www.tyzden.sk/sk/spolocnost/vesmirne_svetlo.php

7.2.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Mojžiš, M., Ballek, V., Hríb, Š., Kušnierik, J.

Televízia: Vesmír plný tajomstva

TV JOJ Plus, LAMPA, http://www.tyzden.sk/lampa/lampa-z-1232009.html

12.3.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Mojžiš, M., Petrovič, J., Hríb, Š., Kušnierik, J.

Televízia: Vesmír plný tajomstva

TV JOJ Plus, LAMPA, http://www.tyzden.sk/lampa/lampa-z-2562009.html

25.6.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

Molnar, C., Štefánik, S., Minarovjech, M.

Článok: Lomnici praktika

Časopis Magyar Nemzet, http://www.mno.hu/portal/657779

22.8.2009

RNDr. Metod Saniga, CSc.

Lenzen, M., Havlicek, H.

Inetrview: Finite Projective Ring Geometries.

Časopis: ZiF Mitteilungen (Bielefeldská univerzita), Bielefeld, Nemecko

14.10.2009

Sergej Shugarov, CSc.

Exkurzie: "Galileove noci". Akcia IYA2009. Prednáška: "Práca na Šternbergovom Astronomickom ústave", nočné pozorovania ďalekohľadom.

GAIŠ Moskva, 1.-5.9.2009

2009

Sergej Shugarov, CSc.

Lamzin, S.

Televízia: Zvezdy stanovjatsja bliže

TV Rossija 1, Vesti, http://www.vesti-moscow.ru/videos.html?id=45352&type=?page=3

5.9.2009

RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

Článok: Úzko smerované výtrysky zo Z Andromedae - Odysea od ich objavu až po publikovanie.

Kozmos, ročník 40, č. 3, s. 24-29

2009

RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

Komentár k návratu raketoplánu Atlantis z opravy HST - živý prenos

TV TA3

24.5.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Článok: Tatranskí astronómovia dostanú nový prístroj.

Tatranský korzár

2.3.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Článok: Vesmír sľubuje nádherné divadlo.

Správy SAV, ročník 45, č. 2, s.4-5

2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Interview: Centrum kozmických výskumov.

Rozhovor pre TASR Banská Bystrica

19.10.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Plagát: Centrum kozmických výskumov a koncepcia prezentácie CVK

Výstava Centier excelentnosti, Bratislava, Incheba, 5.-8.11.

2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Plagát: Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia.

Výstava: Vesmír, Košice, 4.-30.9.

2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Prednáška: Magisterské a doktorandské štúdium astronómie na Slovensku.

Gymnázium Krompachy

9.12.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Prednáška: Mechanizmus Antikythera a zameranie Astronomického ústavu SAV.

Novinári bratislavských redakcií, Stará Lesná

24.11.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Prednáška: Perspektívy a trendy výskumu medziplanetárnej hmoty vo svete a na Slovensku.

Verejná prednáška k výstave Vesmír, Slovenské technické múzeum Košice

16.9.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Prednáška: Asteroidy.

ZŠ Lednické Rovne

10.6.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Prednáška: Centrum kozmických výskumov – ciele a zameranie projektu.

Seminár „Osobnosti“. Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

19.10.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Prednáška: Centrum kozmických výskumov – ciele a zameranie projektu.

Seminár Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ „Príklady dobrej praxe“, ASFEÚ Bratislava

17.9.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Prednáška: Kométy, včera a dnes.

Verejná prednáška, Hvezdáreň a planetárium, Prešov

7.12.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Prednáška: Kométy.

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov, Stará Lesná, 23.-25.4.2009.

24.4.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Prednáška: Kométy.

ZŠ Lednické Rovne

10.6.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Prednáška: Možné zrážky asteroidov so Zemou.

Verejná prednáška v rámci projektu Hodina vedy, Teledom, Košice

12.11.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Prednáška: Svet komét.

Krajská hvezdáreň a Vedecká knižnica, Banská Bystrica

7.4.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Rozhlas: Hodina vedy - Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica - Možné zrážky asteroidov so Zemou.

Rádio Slovensko, Rádio Regina Košice, Zelená vlna

12.11.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Rozhlas: Medzinárodný rok astronómie a zaujímavé úkazy na oblohe v roku 2009.

Rádio Slovensko

8.1.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Rozhlas: Na Silvestra uvidíme zatmenie Mesiaca.

Rádio Viva

30.12.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Bendík, P., Urbančok, Ľ., Štrpková, A.

Internet: S novinármi o Medzinárodnom roku astronómie.

www.savba.sk

4.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Bucha, T., Mikolaj, J., Šuran, A., Slivenský, J.

Televízia: Euroškolstvo a výskum - Centrá excelentnosti – Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

TV TA3

3.3.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Drutarovská, Ľ.

Rozhlas: Riaditeľ Astronomického ústavu SAV o úlohách slovenskej astronómie.

Rádio Regina, Panoráma, 30 min.

31.1.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Drutarovská, Ľ., Kučera, A., Rušin, V., Rybák, J., Žižňovský, J.

Rozhlas: Medzinárodný rok astronómie.

Rádio Regina, Panoráma, 110 min.

12.12.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Ďuríček, A.

Článok: Najstarší počítač sveta je na Slovensku!

Nový čas Nedeľa

29.11.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Grman, M., Dusza, J.

Interview: Vedci chcú za peniaze prístroje, ktorými by konkurovali svetu.

Rozhovor pre ČTK

19.1.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Grman, M., Dusza, J., Čelko, J.

Internet: Vedci chcú za peniaze prístroje, ktorými by konkurovali svetu.

www.sme.sk, www.atlantislabs.sk

19.1.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Hudák, P., Chochol, D., Zverko, J.

Článok: Medzinárodný rok astronómie.

Farmár 8/2009

19.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Husárik, M.

Plagát: Astronomický ústav SAV

Výstava Centier excelentnosti, Bratislava, Incheba, 5.-8.11.

2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Karlík, K., Kučera, A.

Televízia: Doma v histórii (400 rokov od prvého astronomického pozorovania – história pozorovania a skúmania hviezd).

TV Lux

2.9.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Koroni, B., Rušin, V., Svoreň, J., Žižňovský, J.

Rozhlas: Astronómia na Slovensku v Medzinárodnom roku astronómie.

Rádio Lumen, Vyhňa, 210 min.

19.6.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Kubáni, J.

Televízia: Tatranský meteorit.

TV JOJ, Televízne noviny

21.9.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Kučera, A., Talavášek, M.

Rozhlas: Historický kalendár - docent doktor Ján Svoreň.

Rádio Regina

22.7.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Laučík, P.

Článok: Na Lomnickom štíte vymenia koronograf.

Podtatranské noviny

24.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Luby, Š., Kúdela, K., Chochol, D., Rušin, V., Zverko, J., Rapavý, P., Vidovenec, M.

Tlačová beseda k Medzinárodnému roku astronómie, výsledkom SAV a slovenskému kozmickému výskumu.

Tatranská Lomnica

30.1.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Ovšonka, R.

Článok: Lomnický štít dostane prístroj na pozorovanie Slnka.

Pravda

2.3.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Ovšonka, R.

Internet: Astronómovia na Lomnickom štíte dostanú nový koronograf.

www.webnoviny.sk, denne.sk, health.sk, inzeraty.pozri.sk, magazin.epark.sk, monitoring.mracik.sk, news.server.sk, sahy.virtualne.sk, spravy.infotv.sk,

28.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Ovšonka, R.

Interview: Centrum kozmického výskumu.

Rozhovor pre SITA

27.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Ratkovská, I.

Rozhlas: Galileove noci.

Rádio Slovensko, Boli sme pri tom

23.10.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Ratkovská, I., Chochol, D.

Rozhlas: Tento rok je vedcami vyhlásený ako Medzinárodný rok astronómie.

Rádio Regina, Rozhlasový denník

2.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Ratkovská, I., Chochol, D.

Televízia: Medzinárodný rok astronómie.

Slovenská televízia, Televízne noviny

3.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Ratkovská, I., Kundra, E.

Televízia: Mechanizmus Antikythera.

Slovenská televízia, Televízne noviny

24.10.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Tribula, J.

Televízia: Zem bombardujú asteroidy.

TV Markíza, Televízna Noviny

11.11.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Valent, J., Kráčalík, P.

Rozhlas: Rok 2009 je medzinárodným rokom astronómie a vesmíru.

Rádio Slovensko, Rádiožurnál

7.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Zverko, J., Žižňovský, J.

Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Skalnaté Pleso

6.6.2009

RNDr. Milan Zboril, CSc.

Článok: Kremíková báza

Kozmos, ročník 40, č. 6, s. 24-26

2009

RNDr. Milan Zboril, CSc.

Článok: Vznikol život na Zemi?

Kozmos, ročník 40, č. 2, s. 14-16

2009

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Prednáška: Prechádzka po vesmíre.

Podbrezová

27.3.2009

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Prednáška: Z histórie AsÚ a výskumný program AsÚ SAV.

Exkurzia poslucháčov ČVUT Praha, Tatranská Lomnica

2.7.2009

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Žižňovský, J.

Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Skalnaté Pleso

5.9.2009

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Exkurzia a účasť na pozorovaniach pre účastníkov Celoslovenského astronomického seminára pre učiteľov.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica a Observatórium Stará Lesná.

24.4.2009

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Prednáška: Astronomické pozorovania veľkými ďalekohľadmi.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

30.11.2009

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Prednáška: Základné fyzikálne charakteristiky hviezd.

Gymnázium Hnúšťa

16.10.2009

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Prednáška: Základné fyzikálne parametre hviezd.

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov, Stará Lesná, 23.-25.4.2009.

24.4.2009

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Prednáška: Ženy pri zrode modernej astronómie.

Gymnázium J. Krasku, Rimavská Sobota

16.10.2009

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Prednáška: Ženy pri zrode modernej astronómie.

Ľudová hvezdáreň, Rimavská Sobota

15.10.2009

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Prednáška: Ženy pri zrode modernej astronómie.

Vedecká knižnica, Banská Bystrica

31.3.2009

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Husárik, M.

Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Skalnaté Pleso

27.6.2009


9.2. Vedecko-organizačná činnosť

Tabuľka 9b Vedecko-organizačná činnosť

Názov podujatia

Domáca/ medzinárodná

Miesto

Dátum konania

Počet účastníkov

Medzinárodná konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2009

medzinárodná

Bošáca, Slovensko

29.05.-31.05.2009

45

3. Nadnárodné stretnutie projektu AURORA POLARIS programu GRUNDTVIG

medzinárodná

Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

30.09.-05.10.2009

25


9.3. Účasť na výstavách

Názov výstavy: Spomienka na M.R.Štefánika - 90 rokov od smrti.

Miesto konania: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Dátum: 1.10.2009

Zhodnotenie účasti: Vernisáž výstavy o M.R.Štefánikovi, ktorej autormi sú L. Hric, M. Bartlomejová a F. Sejut, bola uskutočnená pri príležitosti 3. nadnárodného stretnutia riešiteľov projektu Aurora Polaris programu GRUNDTVIG. Výstava bola prezentovaná aj na odbornej konferencii k 50. výročiu vzniku SAS pri SAV: Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska, ktorá sa konala v dňoch 5.-7.11.2009.

Názov výstavy: Mechanizmus Antikythera.

Miesto konania: AsÚ SAV Tatranská Lomnica, 1.10.-10.12.2009; Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, 11.-12.12.2009

Dátum: 1.10.2009

Zhodnotenie účasti: Výstava repliky Mechanizmu Antikythera - najstaršieho mechanického počítača na svete, skonštruovaného okolo roku 150 pred n.l. a zapožičaného AsÚ SAV Univerzitou v Aténach v rámci Európskeho projektu Aurora Polaris programu GRUNDTVIG. 8 sprievodných panelov výstavy pripravil D. Chochol. Vernisáž výstavy bola uskutočnená počas 3. nadnárodného stretnutia riešiteľov projektu Aurora Polaris, ktoré sa konalo v Tatranskej Lomnici 30.9.-5.10.2009. Vernisáž výstavy v Hurbanove sa uskutočnila pri príležitosti konferencie SÚH: "Galileo Galilei a súčasnosť".

Názov výstavy: Vesmír - dobrodružstvo objavov.

Miesto konania: Hlavná ulica, Košice, 4.-30.9.2009

Dátum: 4.9.2009

Zhodnotenie účasti: Exteriérová výstava, ktorej autorom je prof. Palouš z ČR, bola zapožičaná z ČR a inštalovaná v rámci akcie IYA 2009. Výstava bola doplnená panelom J. Svoreňa o Centre excelentnosti AsÚ SAV: "Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia" a dvomi verejnými prednáškami A. Kučeru a J. Svoreňa v Slovenskom technickom múzeu.

Názov výstavy: Výstava Centier excelentnosti.

Miesto konania: Výstavisko INCHEBA, Bratislava, 5.-8.11.

Dátum: 5.11.2009

Zhodnotenie účasti: Výstava zameraná na prezentáciu Centier excelentnosti v rámci štrukturálnych fondov EÚ sa stretla s dobrým ohlasom a umožnila aj prezentáciu vedeckých výsledkov AsÚ SAV u širokej verejnosti.

9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií

Tabuľka 9c Programové a organizačné výbory národných konferencií

Typ výboru

Programový

Organizačný

Programový i organizačný

Počet členstiev

0

0

0


9.5. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Kozmos (funkcia: člen redakčného kruhu)

Mgr. Marek Husárik, PhD.

Astronomický cirkulár pre SAS (funkcia: editor)

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Kozmos (funkcia: člen)

RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

Astronomická ročenka 2010 (funkcia: editor)

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Meteorické správy SAS (funkcia: Predseda redakčnej rady)

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Acta Astronomica et Geophysica Universitatis Comenianae (funkcia: člen)

Kozmos (funkcia: člen)

Meteorické správy (funkcia: člen)

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach


RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Slovenská astronomická spoločnosť (funkcia: vedecký tajomník, predseda stelárnej sekcie)

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)

Mgr. Marián Jakubík, PhD.

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)

RNDr. Richard Komžík, CSc.

Slovenská astronomická spoločnosť (funkcia: člen)

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Slovenská astronomická spoločnosť (funkcia: člen)

Mgr. Emil Kundra

Slovenská astronomická spoločnosť (funkcia: hospodár)

Ing. Milan Minarovjech, CSc.

Slovenská astronomická spoločnosť (funkcia: člen)

RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen hlavného výboru)

RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

Slovenská astronomická spoločnosť (funkcia: člen)

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Slovenská astronomická spoločnosť (funkcia: člen)

RNDr. Jozef Tremko, CSc.

Slovenská astronomická spoločnosť (funkcia: čestný člen)

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Slovenská astronomická spoločnosť (funkcia: Predseda)

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

Slovenská astronomická spoločnosť (funkcia: člen hlavného výboru)

9.7. Iné dôležité informácie o Vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách

Národný komitét IAU:

RNDr. Jozef Žižňnovský, CSc. (predseda)

RNDr. Ján Rybák, CSc. (tajomník)

RNDr. Eduard Pittich, DrSc. (člen)

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. (člen)

Národný komitét COSPAR

RNDr. Ján Rybák, CSc. (člen)

Národný komitét SCOSTEP

RNDr. Ján Rybák, CSc. (predseda)

Popularizačné akcie doktorandky Mgr. Zuzany Krišandovej:

1) Exkurzia: AsÚ SAV, Tatranská Lomnica + Prednáška: "Slnečná sústava pre deti", Materská škola, Školská 231, Huncovce, 28.4.2009.

2) Exkurzia: AsÚ SAV, Tatranská Lomnica + Prednáška: "Detský vesmír", Materská škola, Stará Lesná 55, 10.6.2009.

3) Exkurzia: AsÚ SAV, Tatranská Lomnica + Prednáška "Detský vesmír", Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad, 12.6.2009.

4) Exkurzia: Observatórium Skalnaté Pleso + Prednáška: "Praktická astronómia", Spoločný Obecný úrad a Školský úrad, Hlohovec, 30.09.2009.

5) Exkurzia: Observatórium Skalnaté Pleso + Prednáška: "Metódy pozorovania a prístrojové vybavenie AsÚ", Základná škola s materskou školou, Oravská Polhora 130, 1.10.2009.

6) Exkurzia: Observatórium Skalnaté Pleso + Prednáška: "Výskum vesmíru na Skalnatom plese", Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Hviezdoslavova 18, Kežmarok, 3.10.2009.

7) Exkurzia: AsÚ SAV, Tatranská Lomnica + Prednáška: "Astronómia v staroveku a v súčasnosti", Gymnázium Krompachy, 27.11.2009.

8) Prednáška: "Zapojenie študentov doktorandského štúdia do výskumu na Astronomickom ústave SAV", AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, Gymnázium Krompachy, 9.12.2009.

9) Prednáška: "Magisterské a doktorandské štúdium astronómie na Slovensku" AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, Gymnázium Spišská Stará Ves, 14.12.2009.

Podujatia na Astronomickom ústave SAV v Starej Lesnej pri príležitosti Akcií Medzinárodného roku astronómie (IYA) 2009: "100 hodín astronómie" a "Galileove noci", akcie: "Noc výskumníka" a Dňa otvorených dverí počas ETVT sú uvedené u ich organizátora RNDr. D. Chochola, DrSc. Pri týchto podujatiach pracovníci AsÚ SAV a doktorandi uskutočnili nasledovný počet prednášok pre školy a širokú verejnosť:

100 hodín astronómie: 2.-5.4.2009 - 15 prednášok.

Galileove noci: 22.-24.10.2009 - 6 prednášok.

Noc výskumníka: 25.9.2009 - 3 prednášky.

Deň otvorených dverí pri príležitosti ETVT: 3.11.2009 - 3 prednášky.

Tieto prednášky, ako aj prednášky Mgr. Z. Krišandovej sú zahrnuté do štatistiky prednášok Astronomického ústavu SAV.

10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska

10.1. Knižničný fond

Tabuľka 10a Knižničný fond

Knižničné jednotky spolu

9972

z toho

knihy a zviazané periodiká

9699


audiovizuálne dokumenty

0


elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)

176


mikroformy

0


iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy

97

Počet titulov dochádzajúcich periodík

32

z toho zahraničné periodiká

30

Ročný prírastok knižničných jednotiek

150

v tom

kúpou

35


darom

113


výmenou

2


bezodplatným prevodom

0

Úbytky knižničných jednotiek

0

Knižničné jednotky spracované automatizovane

9875

10.2. Výpožičky a služby

Tabuľka 10b Výpožičky a služby

Výpožičky spolu

280

z toho

odborná literatúra pre dospelých

71


výpožičky periodík

209


prezenčné výpožičky

95

MVS iným knižniciam

0

MVS z iných knižníc

0

MMVS iným knižniciam

0

MMVS z iných knižníc

3

Počet vypracovaných bibliografií

0

Počet vypracovaných rešerší

0

10.3. Používatelia

Tabuľka 10c Užívatelia

Registrovaní používatelia

43

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)

298

10.4. Iné údaje

Tabuľka 10d Iné údaje

On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)

1

Náklady na nákup knižničného fondu v

5597

10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti

V roku 2009 sa rozoslalo 438 výtlačkov časopisu CAOSP - Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (ročník 39, čísla 1, 2). Dr. Komžík sprístupnil v elektronickej forme 39. ročník časopisu (full-text vo formátoch PS a PDF, abstrakty vo formáte HTML) na adrese http://www.astro.sk/caosp.html. Časopis je tiež prístupný v rámci databázy NASA Astrophysical Data Service (Harvard, USA) na adrese http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html.

11. Aktivity v orgánoch SAV


11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV


11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV


11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

- VK SAV pre vedy o Zemi a vesmíre (člen)

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

- VK SAV pre vedy o Zemi a vesmíre (Predseda)


11.4. Členstvo v komisiách SAV

RNDr. Richard Komžík, CSc.

- Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie (člen)

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

- Komisia SAV pre zahraničné styky (člen)

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

- Komisia SAV pre zahraničné styky (člen)

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

- Komisia SAV pre propagáciu a médiá (člen)


11.5. Členstvo v orgánoch VEGA

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

- Komisia VEGA č.2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje) (Podpredseda )

RNDr. Ján Rybák, CSc.

- Komisia VEGA č.2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje) (člen)

12. Hospodárenie organizácie


12.1. Výdavky RO SAV

Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v )

Kategória

Posledný upravený rozpočet r. 2009

Čerpanie k 31.12.2009 celkom

z toho:
z rozpočtu

z mimoroz. zdrojov

Výdavky spolu

980767

1081852

980764

101088

z toho:

- kapitálové výdavky

37740

37740

37740

- bežné výdavky

943024

1044112

943024

101088

z toho:

- mzdové výdavky

528127

554560

528127

26433

odvody do poisťovní a NÚP

176412

185368

176412

8956

- tovary a ďalšie služby

238485

305088

238485

66595

z toho:

výdavky na projekty (VEGA, APVV, ŠPVV, MVTP, ESF)

52396

151600

52396

99204

výdavky na periodickú tlač

3353

5232

3353

1879

transfery na vedeckú výchovu

46843

46843

46843

12.2. Príjmy RO SAV

Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v )

Kategória

Posledný upravený rozpočet r. 2009

Plnenie k 31.12.2009

Príjmy spolu:

109668

109733

z toho:

rozpočtované príjmy (účet 19)

8580

8645

z toho:

- príjmy za nájomné

7150

7177

mimorozpoctové príjmy (účet 780)

101088

101088

12.1. Náklady PO SAV

Tabuľka 12a Náklady PO SAV (v )

Kategória

Plán na rok 2009 (posl. uprav.)

Skutočnosť k 31.12.2009 celkom

z toho:
z príspevku

z vlastných zdrojov

Kapitálové výdavky

Náklady spolu:

z toho:

- mzdové náklady (účet 521)

- odvody do poisťovní a NÚP (účet 524-525)

- vedecká výchova

- náklady na projekty (VEGA, APVT, APVV, ŠPVV, MVTP, ESF a i.)

- náklady na vydávanie periodickej tlače

12.2. Tržby PO SAV

Tabuľka 12b Tržby PO SAV (v )

Kategória

Plán na rok 2009

Plnenie k 31.12.2009

Výnosy spolu:

z toho:

- príspevok na prevádzku (účet 691)

- vlastné tržby spolu:

z toho:

- tržby za nájomné

- tržby za riešenie projektov (tuzemských + zahraničných, z účtu 64)

13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV

14. Iné významné činnosti organizácie SAV


Astronomický ústav SAV získal v druhej výzve ŠF Operačného programu Výskum a vývoj projekt "Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia, druhá fáza". Spoluriešiteľmi sú Ústav experimentálnej fyziky, Košice a UPJŠ Košice.

Ústav spracoval projekt zateplenia a výmeny okien hlavnej administratívnej budovy pre účely následnej realizácie s cieľom znižovania nákladov energetickej prevádzky hlavnej budovy v náročných klimatických podmienkach Vysokých Tatier.

Ústav významne modernizoval vstupné priestory do hlavnej budovy vďaka popularizačnému grantu z APVV. Boli vytvorené informačné panely o histórii ústavu, jeho vedeckých oddeleniach, aktivitách a zakladateľovi observatória na Skalnatom plese, Dr. Bečvářovi. Doplnená bola veľkoplošná obrazová časť skladajúca sa z presvetlených panelov.

15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 2009


15.1. Domáce ocenenia

15.1.1. Ocenenia SAV

15.1.2. Iné domáce ocenenia

Rušin Vojtech

Cena mesta Vysoké Tatry za celoživotné dielo

Oceňovateľ: primátor mesta Vysoké Tatry

Rušin Vojtech

Čestné uznanie s plaketou

Oceňovateľ: Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Tatranská Lomnica

15.2. Medzinárodné ocenenia

16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií)


Astronomický ústav SAV sprístupňuje informácie v súlade so Zákonom číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Podľa tohto zákona je AsÚ povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 3. Takejto povinnej osobe § 3 ods. 2 stanovuje povinnosť sprístupniť informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce a obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy. Interné nariadenie riaditeľa AsÚ určuje osobu (Dr. Chochol) zodpovednú za poskytovanie informácií. V jej kompetencii je posúdiť oprávnenosť žiadostí o informácie a zabezpečiť ich vydanie v zákonom stanovenej lehote a forme.

V záujme čo najlepšieho, okamžitého a bezplatného poskytovania informácií záujemcom AsÚ sprístupňuje väčšinu dokumentov na svojej WWW stránke http://www. astro.sk. Informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom štátu sú každoročne zverejňované vo výročných správach AsÚ na adrese http://www.astro.sk/12_sk.php?part=general&amp;cont=annualrep v slovenskej, resp. http://wwwastro.sk/12.php? part=general&amp;cont=annualrep v anglickej verzii. Okrem týchto informácií je možné na webstránke Astronomického ústavu SAV nájsť aj všeobecnú charakteristiku pracoviska, základné kontakty, organizačnú schému a mnohé ďalšie informácie. Väčšina týchto on-line dokumentov je zverejnená dvojjazyčne (v slovenskej i anglickej verzii).

V roku 2009 Astronomickému ústavu SAV neboli doručené žiadne žiadosti o sprístupnenie informácií.

17. Problémy a podnety pre činnosť SAVSprávu o činnosti organizácie SAV spracoval(i): uviesť meno a telefón

Aleš Kučera

Ján Svoreň – kapitolu 3, 6, a prílohu D

Drahomír Chochol – kapitolu 4 a 9 a prílohy B a E

Ján Svoreň a Andrea Sanigová - prílohu C

Andrea Sanigová - kapitolu 10

Anna Bobulová – kapitolu 12

Daniel Novocký – kapitolu 16

Tel.: 052 – 78 791 157

Fax : 052 – 4467 656

e-mail: astrinst@astro.skSprávu o činnosti schválila Vedecká rada Astronomického ústavu SAV 28.1.2010.

Prílohy

Príloha A

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2009

Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)


Meno s titulmi

Úväzok
(v %)

Riešiteľská kapacita
(v hod/rok)

Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.

1.

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

100

2000

2.

RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

40

800

3.

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

50

1000

4.

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

50

1000

5.

RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

100

2000

6.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

100

2000

7.

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

100

2000

Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.

1.

RNDr. Jozef Tremko, CSc.

30

600

2.

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

100

2000

Samostatní vedeckí pracovníci

1.

RNDr. Ján Budaj, CSc.

100

2000

2.

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

100

2000

3.

RNDr. Igor Kapišinský, CSc.

75

1500

4.

Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

100

2000

5.

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

100

2000

6.

Ing. Milan Minarovjech, CSc.

100

2000

7.

RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

100

2000

8.

Mgr. Theodor Pribulla, CSc.

0

0

9.

RNDr. Ján Rybák, CSc.

100

2000

10.

RNDr. Metod Saniga, CSc.

100

2000

11.

Nina Solovaya, DrSc.

30

600

12.

RNDr. Milan Zboril, CSc.

100

2000

Vedeckí pracovníci

1.

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

0

0

2.

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

100

2000

3.

Mgr. Marek Husárik, PhD.

100

2000

4.

Mgr. Marián Jakubík, PhD.

100

2000

5.

Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD.

0

0

6.

RNDr. Richard Komžík, CSc.

100

2000

7.

Mgr. Július Koza, PhD.

100

2000

8.

RNDr. Daniel Novocký, CSc.

100

2000

9.

Mgr. Jaromír Petržala, PhD.

100

2000

10.

Sergej Shugarov, CSc.

100

2000

Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním

1.

Ing. Miroslav Alman

100

2000

2.

Ing. Jaroslav Ambróz

100

2000

3.

Ing. Anna Bobulová

100

2000

4.

Mgr. Júlia Farkašová

100

2000

5.

Ing. Vladimír Kollár

50

1000

6.

Ing. Matúš Kozák

100

2000

7.

Mgr. Emil Kundra

100

834

8.

Ing. Jozef Lopatovský

100

2000

9.

Mgr. Rastislav Mačura

100

2000

10.

Ing. Michal Pikler

100

2000

11.

Ing. Andrea Sanigová

100

2000

Odborní pracovníci ÚSV

1.

Pavol Bendík

100

2000

2.

Dušan Božik

100

2000

3.

Gabriel Červák

100

2000

4.

Tatiana Drzewiecká

0

0

5.

Tatiana Drzewiecka

40

800

6.

Peter Gerberi

100

2000

7.

Terézia Griešová

100

2000

8.

Mária Guzyová

100

2000

9.

Peter Habaj

100

2000

10.

Kamil Kuziel

100

2000

11.

Karol Maník

100

2000

12.

Pavel Schalling

100

2000

13.

Marta Šoltýsová

100

2000

14.

Samuel Štefánik

15

75

Ostatní pracovníci

1.

Ing Miroslav Alman

22

440

2.

Richard Bekeš

100

2000

3.

Dušan Božik

20

400

4.

František Budzák

100

2000

5.

Mária Dufalová

100

2000

6.

Ľudovít Hanigovský

100

2000

7.

Ján Klein

50

1000

8.

Jozef Krasula

20

400

9.

Katarína Krempaská

100

2000

10.

Jozef Krempaský

20

400

11.

Kamil Kuziel

11

165

12.

Veronika Mačáková

50

1000

13.

Ing. Michal Pikler

22

74

14.

Pavol Schalling

22

440

15.

Mária Zajíčková

50

1000


Zoznam doktorandov


Meno s titulmi

Škola/fakulta

Štúdijný odbor

Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV

1.

Mgr. Marcela Bodnárová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Astrofyzika: 4.1.8

2.

Mgr. Zuzana Cariková

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Astrofyzika: 4.1.8

3.

Mgr. Ľubomír Hambálek

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Astrofyzika: 4.1.8

4.

Mgr. Zuzana Krišandová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Astronómia : 4.1.7

5.

Mgr. Matej Sekeráš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Astrofyzika: 4.1.8

6.

Mgr. Dušan Tomko

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Astronómia : 4.1.7

Interní doktorandi hradení z iných zdrojov

organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov

Externí doktorandi

1.

Mgr. Emil Kundra

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Astrofyzika: 4.1.8

2.

Mgr. Mikuláš Tirpák

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Astronómia : 4.1.7

Príloha B

Projekty riešené v organizácii

Medzinárodné projekty

Programy: Medziakademická dohoda (MAD)

1.) Výskum kataklizmatických premenných – projekty INTEGRAL a Gaia (Research of cataclysmic variables – INTEGRAL and Gaia projects)

Zodpovedný riešiteľ:

Ladislav Hric

Trvanie projektu:

1.1.2009 / 31.12.2011

Evidenčné číslo projektu:

MAD 470/OMS/wek/08 (INTEGRAL)

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Česko: 1, Slovensko: 2

Čerpané financie:

0 €


Dosiahnuté výsledky:
Bol získaný pozemský fotometrický pozorovací materiál pre vybrané kataklizmatické premenné, študované aj družicou INTEGRAL.

2.) Fyzikálne procesy v aktívnych dvojhviezdach a chromosférická aktivita hviezd s planétami (Physical Processes in Active Binaries and Chromospheric Activity of Stars with Planets)

Zodpovedný riešiteľ:

Drahomír Chochol

Trvanie projektu:

1.1.2008 / 31.12.2010

Evidenčné číslo projektu:


Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Slovensko: 1, Ukrajina: 1

Čerpané financie:

SAV - MAD - 453 €


Dosiahnuté výsledky:
V rámci projektu boli získané pozorovacie dáta zákrytov exoplanét a bola odovzdaná jedna vedecká práca do tlače z oblasti výskumu nov.
Referáty č. 23, 73

3.) Radiačný tlak na nesférické častice (Radiation pressure on nonspherical particles)

Zodpovedný riešiteľ:

Miroslav Kocifaj

Trvanie projektu:

1.1.2008 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

MAD350/OMS/Fun/07

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

4 - Nemecko: 2, Slovensko: 2

Čerpané financie:

0 €


Dosiahnuté výsledky:
práce: ABC01
referáty č. 29, 30

4.) Meteoroidy a kozmické úlomky: dôležitá zložka blízkozemského okolia (Meteoroids and space debris: an important component of the near-Earth space environment)

Zodpovedný riešiteľ:

Vladimír Porubčan

Trvanie projektu:

1.1.2007 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:


Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Taliansko: 1

Čerpané financie:

SAV - 262 €


Dosiahnuté výsledky:
práca: ADCA23

5.) Impulzívne generované vlny v rádiovej a röntgenovej oblasti elektromagnetického spektra detekované v slnečnej koróne (Impulsively generated waves in radio and X-ray ranges of the electromagnetic spectrum detected in the solar corona)

Zodpovedný riešiteľ:

Ján Rybák

Trvanie projektu:

1.1.2009 / 31.12.2011

Evidenčné číslo projektu:

MAD 470/OMS/wek/08 (vlny)

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Česko: 1, Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV - MAD - 360 €


Dosiahnuté výsledky:
práca: ADCA17

Programy: Medziústavná dohoda

6.) ČASOVÝ VÝVOJ FOTOSFÉRY A CHROMOSFÉRY V POKOJNÝCH A AKTÍVNYCH OBLASTIACH NA SLNKU (Temporal evolution of the photosphere and chromosphere in quiet and active regions on the Sun)

Zodpovedný riešiteľ:

Aleš Kučera

Trvanie projektu:

1.5.2006 / 30.11.2009

Evidenčné číslo projektu:

DFG 436 SLK 13/70-1

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Nemecko: 2, Slovensko: 1

Čerpané financie:

DFG-Nemecko - 1470 €


Dosiahnuté výsledky:
Boli prednesené dva referáty č. 35 a 57


7.) Časový vývoj aktívnych procesov v slnečnej atmosfére. (TIME EVOLUTION OF ACTIVE PROCESSES IN THE SOLAR ATMOSPHERE)

Zodpovedný riešiteľ:

Aleš Kučera

Trvanie projektu:

1.1.2007 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

bilaterálne zmluva

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Chorvátsko: 1, Slovensko: 1

Čerpané financie:

0 €


Dosiahnuté výsledky:
Bola pripravené špeciálne číslo časopisu "Central Europe Astrophysical Bulleteen" (CEAB) s Univerzitou v Záhrebe z vedeckej konferenie "IV Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Koelldorf, Rakúsko, 30.9.–2.11.2009.

Programy: Medzivládna dohoda

8.) Svetelné znečistenie v podmienkach Slovenskej a Českej republiky (Light pollution in Slovakia and Czech Republic)

Zodpovedný riešiteľ:

Miroslav Kocifaj

Trvanie projektu:

1.2.2008 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

APVV SK-CZ-0019-07

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Česko: 1, Slovensko: 2

Čerpané financie:

APVV-MVTS - 1493 €


Dosiahnuté výsledky:
Referát č. 31

9.) Diagnostika slnečných erupcií a mikroerupcií kombinovaním spektroskopie a snímkovania (Diagnostics of solar flares and microflares by combined spectroscopy and imaging)

Zodpovedný riešiteľ:

Ján Rybák

Trvanie projektu:

1.1.2009 / 31.12.2010

Evidenčné číslo projektu:

APVV SK-AT-0004-08

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Rakúsko: 1, Slovensko: 1

Čerpané financie:

APVV - 1991 €


Dosiahnuté výsledky:
práce: ADCA01, ADEB01

10.) Konečné geometrie (nad okruhmi): kde sa qudity stretávajú s čiernymi dierami (Finite (Ring) Geometries: Where Qudits Meet Black Holes)

Zodpovedný riešiteľ:

Metod Saniga

Trvanie projektu:

1.2.2009 / 30.11.2010

Evidenčné číslo projektu:

APVV SK-AT-0001-08/ SK 07-2009

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Rakúsko: 1, Slovensko: 1

Čerpané financie:

APVV - 1792 €


Dosiahnuté výsledky:
práca: ADCB01
referáty č. 811.) Vlastnosti medziplanetárnych objektov v tesnej blízkosti Zeme (Characteristics of interplanetary objects in the close proximity of the Earth)

Zodpovedný riešiteľ:

Ján Svoreň

Trvanie projektu:

1.2.2008 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

APVV SK-CZ-0011-07

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Česko: 1, Slovensko: 1

Čerpané financie:

APVV SK-CZ - 1360 €


Dosiahnuté výsledky:
práce: ADFB08, ADEB10, ADEB12, ADEB17

12.) Rozloženie energie v spektrách chemicky pekuliárnych hviezd a jeho premennosť (Energy distribution in the spectra of chemically peculiar stars and its variability)

Zodpovedný riešiteľ:

Jozef Žižňovský

Trvanie projektu:

1.2.2008 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

APVV SK-CZ-0090-07

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Česko: 2, Slovensko: 1

Čerpané financie:

APVV-SK-CZ - 1243 €


Dosiahnuté výsledky:
Práce: ADCA10, ADCA39
Referáty č. 32,33,37,38,70

Programy: 7RP

13.) EURÓPSKY SLNEČNÝ ĎALEKOHĽAD (European solar telescope )

Zodpovedný riešiteľ:

Aleš Kučera

Trvanie projektu:

1.2.2008 / 31.1.2011

Evidenčné číslo projektu:

212482

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Instituto de Astrofisica de Canarias

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

36 - Rakúsko: 1, Česko: 2, Nemecko: 7, Španielsko: 8, Francúzsko: 2, Veľká Británia: 3, Taliansko: 5, Holandsko: 6, Slovensko: 1, Švédsko: 1

Čerpané financie:

EU-7RP - 3674 €


Dosiahnuté výsledky:
Bola vykonaná druhá fáza projektu – spracovaný dokument „Science and technical EST design alternatives“. Na pracovnom stretnutí vo Freiburgu, Nemecko, boli vytýčené hlavné smery návrhu deformovateľných zrkadiel a adaptívnej optiky pre EST.

14.) Hnedí trpaslíci a extrasolárne planéty (Brown Dwarfs and Extrasolar Planets)

Zodpovedný riešiteľ:

Juraj Zverko

Trvanie projektu:

1.10.2007 / 30.9.2010

Evidenčné číslo projektu:

FP7- 200297

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

EU FP7 - 25000 €


Dosiahnuté výsledky:
práce: ADCA30, ADFB11
referáty č. 5,6,50

Programy: Multilaterálne - iné

15.) POLÁRNA ŽIARA (Partnerská príležitosť pre učenie sa: Astronomické zdroje pre inšpiráciu seniorov) (AURORA POLARIS (Partnership Opportunity for Learning: Astronomy Resources for Inspiring Seniors))

Zodpovedný riešiteľ:

Drahomír Chochol

Trvanie projektu:

1.8.2008 / 31.7.2010

Evidenčné číslo projektu:

84100468/p-PO

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Paul Haley, Director,The SHARE Initiative, Boundary Cottage, Birch Hill, Clehongor, HR2 9SY Hereford

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

9 - Veľká Británia: 2, Grécko: 2, Poľsko: 2, Slovensko: 3

Čerpané financie:

SAAIC - 9974 €


Dosiahnuté výsledky:
Vyžiadané prednášky: 6,11 Referáty č. 11,20,21,22,24,51,52
Účasť na 2. nadnárodnom stretnutí v Olsztyne. Zorganizovanie 3. nadnárodného stretnutia na AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici. Príprava filmu "Dotyky s vesmírom" v slovenčine a v angličtine na DVD a jeho distribúcia pre zúčastnené krajiny projektu. Výstava repliky Mechanizmu Antikythera (s 8 sprievodnými panelmi) - prvého mechanického počítača na svete, na AsÚ SAV a SÚH v Hurbanove. Výstava o M.R.Štefánikovi na AsÚ SAV.

16.) Konečné projektívne geometrie nad okruhmi: prekvapujúci vynárajúci sa vzťah medzi kvantovou informáciou, fyzikou čiernych dier a chémiou väzieb (Finite Projective Ring Geometries: An Intriguing Emerging Link Between Quantum Information Theory, Black-Hole Physics, and Chemistry of Coupling)

Zodpovedný riešiteľ:

Metod Saniga

Trvanie projektu:

15.4.2009 / 31.5.2010

Evidenčné číslo projektu:

ZiF CG 1/2009

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

14 - Rakúsko: 3, Česko: 3, Nemecko: 3, Francúzsko: 1, Veľká Británia: 1, Maďarsko: 1, Čína: 1, Slovensko: 1

Čerpané financie:

0 €


Dosiahnuté výsledky:
práca: ADEB05
vyžiadané prednášky: 2,3,9,10

Projekty národných agentúr

Programy: VEGA

1.) Kvantové kráčania a kvantové previazanie (Quantum walks and entanglement)

Zodpovedný riešiteľ:

Vladimír Bužek

Trvanie projektu:

1.1.2009 / 31.12.2011

Evidenčné číslo projektu:

2/0092/09

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Fyzikálny ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Slovensko: 2

Čerpané financie:

SAV-VEGA - 800 €


Dosiahnuté výsledky:
Práca: ADCA12
Referáty č.36,72,
Vyžiadaná prednáška č. 2


2.) Genetické vzťahy medzi prúdmi meteoroidov a objektami NEO (Genetic relations between meteoroid streams and NEO objekts )

Zodpovedný riešiteľ:

Mária Hajduková

Trvanie projektu:

1.1.2009 / 31.12.2012

Evidenčné číslo projektu:

1/063609

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Slovensko: 2

Čerpané financie:

SAV-VEGA - 1869 €


Dosiahnuté výsledky:
Riešil sa problém určovania rýchlosti častíc a dĺžky trvaní ozvien v dôsledku nestabilnej periódy vzorkovania v programe na výpočet rýchlosti meteoroidov z radarových pozorovaní v Lecce a boli spracované všetky radarové záznamy z Lecce a z Modry od januára do septembra 2009 za účelom zredukovania chýb pri vyselektovaní veľmi malých rýchlostí pri vstupe častice do atmosféry Zeme a možnom odlíšení kozmického smetia od skutočných meteorov.

3.) Aktivita ako dôsledok fyzikálnych mechanizmov, spojených s prenosom a akréciou hmoty vo vybraných interagujúcich dvojhviezdach. (Activity as a consequence of physical processes connected with mass transfer and accretion of matter in selected interacting binaries.)

Zodpovedný riešiteľ:

Ladislav Hric

Trvanie projektu:

1.1.2007 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

2/7011/27

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Slovensko: 3

Čerpané financie:

SAV-VEGA - 2920 €


Dosiahnuté výsledky:
V spolupráci s Jorge Cassares z IAC (Instituto de Astrofysica de Canarias) sme vyvinuli fyzikálny model, popisujúci prenos momentu hybnosti v akréčnych diskoch, za účelom využitia pozorovaných stochastických fotometrických javov na popis vybraných fyzikálnych parametrov akréčneho disku v študovaných kataklizmatických premenných hviezdach.

4.) Orbitálny vývoj ľubovoľne tvarovaných kometárnych a asteroidálnych prachových častíc (Orbital evolution of arbitrarily shaped cometary and asteroidal dust particles)

Zodpovedný riešiteľ:

Miroslav Kocifaj

Trvanie projektu:

1.1.2009 / 31.12.2011

Evidenčné číslo projektu:

2/0016/09

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Slovensko: 3

Čerpané financie:

SAV-VEGA - 4080 €


Dosiahnuté výsledky:
práca: ADCA08

5.) Fyzikálny výskum magnetizmu, dynamiky plazmy a prenosu energie v slnečnej atmosfére

Zodpovedný riešiteľ:

Aleš Kučera

Trvanie projektu:

1.1.2009 / 31.12.2011

Evidenčné číslo projektu:

2/0064/09

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV-VEGA - 10440 €


Dosiahnuté výsledky:
práca č: ADEB04,
referáty č. 10, 34

6.) Výskum magnetických polí v slnečnej koróne a ich odozvy v heliosfére. (Exploration of Magnetic Fields in the Solar Corona and its Response to Heliosphere)

Zodpovedný riešiteľ:

Milan Minarovjech

Trvanie projektu:

1.1.2007 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

2/7012/27

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV-VEGA - 3321 €


Dosiahnuté výsledky:
práca č. ADCA20

7.) Vplyv medzihviezdnych molekulárnych oblakov na dynamiku telies v Oortovom oblaku a Kuiperovom páse (The influence of the interstellar molecular clouds on the dynamics of bodies in the Oort cloud and Kuiper belt)

Zodpovedný riešiteľ:

Luboš Neslušan

Trvanie projektu:

1.1.2007 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

2/7047/27

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV-VEGA - 3436 €


Dosiahnuté výsledky:
práce: ADCA04, ADCA19, ADCA18

8.) Úloha negravitačných síl v evolúcii dráh asteroidov a komét (Role of non-gravitational forces in evolution of orbits of asteriods and comets)

Zodpovedný riešiteľ:

Eduard Pittich

Trvanie projektu:

1.1.2007 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

2/7040/27

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV-VEGA - 802 €


Dosiahnuté výsledky:
práce č.: ADFB06, ADFB01,
referát č. 43

9.) Štúdium štruktúry interagujúcich dvojhviezd a mnohonásobných sústav (Structuring studies of binaries and multiple systems )

Zodpovedný riešiteľ:

Augustín Skopal

Trvanie projektu:

1.1.2007 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

02/7010/27

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV-VEGA - 8885 €


Dosiahnuté výsledky:
práce: ADCA29, ADCA30, ADCA24, ADCA25, ADCA28, ADCA33, ADEB11, ADEB13, ADFB02
referáty č. 59,64

10.) Štruktúra a vlastnosti prúdov meteoroidov a ich materských telies (The structure and characteristics of meteoroid streams and their parent bodies)

Zodpovedný riešiteľ:

Ján Svoreň

Trvanie projektu:

1.1.2007 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

2/7009/27

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV-VEGA - 5408 €


Dosiahnuté výsledky:
práce č: ADCA32, ADEB03, ADFB01, ADFB10

11.) Rozpletenie spektier hviezd s nejednoznačne určeným typom pekuliárnosti (Disentangling of spectra of stars with ambiguously determined peculiarity type)

Zodpovedný riešiteľ:

Juraj Zverko

Trvanie projektu:

1.1.2009 / 31.12.2011

Evidenčné číslo projektu:

2/0074/09

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV-VEGA - 2663 €


Dosiahnuté výsledky:
Práce: ADCA39, ADEB15
Referáty č. 32,70

Programy: APVV

12.) Astronomická olympiáda (Olympiad for astronomy for scholars)

Zodpovedný riešiteľ:

Ladislav Hric

Trvanie projektu:

1.10.2006 / 31.10.2010

Evidenčné číslo projektu:

LPP-0172-06

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

7 - Slovensko: 7

Čerpané financie:

0 €


Dosiahnuté výsledky:
Výsledok: V roku 2009 prebehol 3. ročník Astronomickej olympiády na Slovensku a 4 študenti zo Slovenska boli účastníkmi a aj úspešnými riešiteľmi Medzinárodnej olympiády astronómie a astrofyziky v Teheráne, október 2009. Jeden z účastníkov získal bronzovú medailu

13.) Astronómia-veda pre učiteľov a žiakov (Astronomy-science for teachers and pupils)

Zodpovedný riešiteľ:

Aleš Kučera

Trvanie projektu:

1.1.2007 / 31.10.2009

Evidenčné číslo projektu:

LPP-0068-06

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

6 - Slovensko: 6

Čerpané financie:

APVV - 9440 €


Dosiahnuté výsledky:
Boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
a) vybavenie všetkých škôl digitálnym projektorom a dvomi veľkoplošnými panelmi na postery
b) vytvorením 12 ppt prednášok na astronomické témy, každá v trvaní 45 minút
c) vytvorenie 12 veľkoplošných posterov na astronomické témy a vytlačenie pre každú školu
d) uskutočnenie 71 exkurzií na pracoviská Astronomického ústavu SAV (Stará Lesná, Skalnaté
pleso, Lomnický štít) a 123 prednášok na ktorých sa súhrne zúčastnilo: 1952 žiakov a 265 krát
učitelia na exkurziách a 3711 žiakov a 638 dospelých na prednáškach.
Projekt určite splnil svoje hlavné ciele:
1) Zvýšil efektívnosť popularizácie vedy na zainteresovaných školách a vybudoval dlhodobú spoluprácu v oblasti popularizácie vedy s AsÚ SAV.
2) Pripravil učiteľov k efektívnej popularizácii vedeckých poznatkov a dlhodobo zabezpečil vzájomný prenos poznatkov a skúseností so vzdelávaním k vede.
3) Pravidelne informoval žiakov o potrebe vedy pre život a o vedeckých poznatkoch.
4) Ukazoval žiakom aj učiteľom krásu ale aj nevyhnutnosť vedeckého bádania a čiastočne motivoval talentovaných žiakov k vedeckej kariére.
5) Zabezpečil vyhovujúce podmienky pre efektívnu popularizáciu na spolupracujúcich školách.
6) Umožnil žiakom a učiteľom pravidelne navštevovať domácu vedeckú inštitúciu a oboznamovať sa priamo na vedeckej inštitúcii so systémom vedeckej práce, vedeckých pozorovaní a spracovaní vedeckých dát
7) Umožnil najaktívnejším žiakom navštíviť zahraničnú vedeckú inštitúciu.

14.) Stretnutia s vesmírom (Meetings with the Universe )

Zodpovedný riešiteľ:

Vojtech Rušin

Trvanie projektu:

1.1.2007 / 31.10.2009

Evidenčné číslo projektu:

LPP-0146-06

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

APVV - 24463 €


Dosiahnuté výsledky:
V dňoch 23.-25. apríla 2009 sa uskutočnil celoslovenský seminár pre učiteľov s astronomickou tematikou na ktorom odznelo 7 pozvaných referátov, vydalo sa 9 druhov pohľadníc (celkom 36 000 tisíc kusov) s astronomickou tematikou, uskutočnilo sa 38 exkurzií, 12 dní otvorených dverí a 21 prednášok na celom území Slovenska. Zo seminára bol vydaný Zborník Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov – 2009 (ISBN 978-80-970059-1-7) v celkovom náklade 400 ks, vrátane CD nosiča. O činnosti projektu sa podali informácie na medzinárodných konferenciách v Úpici a Toronte (Kanada).

Publikácie, spojené s projektom:
Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov – 2009 (ISBN 978-80-970059-1-7). Editori: J. Rybák a J. Svoreň.

Kniha Astronóm Milan Rastislav Štefánik (VEDA, Bratislava, 2009) a

Odborný článok K čomu nám slúžia úplné zatmenia Slnka Mesiacom?, Pokroky matematiky, fyziky a astronómie, ročník 54, č.3, s. 188-200 (2009).


15.) Objavuj vesmír, tvoj domov (Explorer universe, your home )

Zodpovedný riešiteľ:

Vojtech Rušin

Trvanie projektu:

1.9.2009 / 31.8.2012

Evidenčné číslo projektu:

LPP-0078-09

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

APVV - 6578 €


Dosiahnuté výsledky:
Najdôležitejšie výsledky:
V rámci exkurzií a špeciálneho programu Galileove nocí sa urobili 12 exkurzií a nočných pozorovaní pre verejnosť, šesťdielny seriál prednášok v Prešove, 7 prednášok pre školy a 6 prednášok pre žiakov gymnázií o možnosti študovať UPJŠ v Košiciach.


16.) Ohrev slnečnej koróny: observačná verifikácia fyzikálnych mechanizmov (Heating of the solar corona: observational verification of the physical mechamisms)

Zodpovedný riešiteľ:

Ján Rybák

Trvanie projektu:

1.1.2007 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0066-06

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

APVV - 10788 €


Dosiahnuté výsledky:
práce: ADCA15, ADCA16

Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj

17.) Centrum kozmických výskumov: Vplyvy kozmického počasia

Zodpovedný riešiteľ:

Ján Svoreň

Trvanie projektu:

24.4.2009 / 30.4.2011

Evidenčné číslo projektu:

ITMS 26220120009

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Slovensko: 3

Čerpané financie:

Ministerstvo Školstva SR - 247836 €


Dosiahnuté výsledky:
Projekt je vo fáze obstarávania pozorovacích a spracovateľských zariadení.

Programy: Podpora MVTS z prostriedkov SAV

18.) POLÁRNA ŽIARA (Partnerská príležitosť pre učenie sa: Astronomické zdroje pre inšpiráciu seniorov) (AURORA POLARIS (Partnership Opportunity for Learning: Astronomy Resources for Inspiring Seniors))

Zodpovedný riešiteľ:

Drahomír Chochol

Trvanie projektu:

1.8.2008 / 31.7.2010

Evidenčné číslo projektu:

84100468/p-PO

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV-MVTS - 1500 €


Dosiahnuté výsledky:
Výstava Mechanizmu Antikythera - repliky najstaršieho mechanického počítača na svete na AsÚ SAV (1.10.-10.12.2009) a SÚH v Hurbanove (11.-12.12.2009). Vrátenie Mechanizmu Antikythera na Univerzitu do Atén, zapožičaného na uskutočnenie výstavy, D. Chocholom (slovenským koordinátorom IYA2009), ktorý mal 17.12.2009 na Univerzite v Aténach vyžiadanú prednášku o IYA 2009 na Slovensku (č. 11). Kúpa 300 ks DVD nosičov na šírenie filmu: Dotyky z vesmírom (v slovenskom a anglickom jazyku), vydaného v rámci projektu AURORA POLARIS.

19.) Európsky slnečný teleskop (European solar telescope )

Zodpovedný riešiteľ:

Aleš Kučera

Trvanie projektu:

1.1.2009 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

212482

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV-MVTS - 1758 €


Dosiahnuté výsledky:
Bola vykonaná druhá fáza projektu – spracovaný dokument „Science and technical EST design alternatives“. Na pracovnom stretnutí vo Freiburgu, Nemecko, boli vytýčené hlavné smery návrhu deformovateľných zrkadiel a adaptívnej optiky pre EST

20.) Hnedí trpaslíci a extrasolárne planéty (Brown Dwarfs and Extrasolar Planets)

Zodpovedný riešiteľ:

Juraj Zverko

Trvanie projektu:

1.1.2009 / 31.12.2009

Evidenčné číslo projektu:

FP7 200297

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Astronomický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV-MVTS - 4514 €


Dosiahnuté výsledky:
Práce: ADCA30, ADFB11
Referáty č. 5,6,50

Príloha C
Publikačná činnosť organizácie

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01

KOCIFAJ, Miroslav - KLAČKA, Jozef. A role of the solar wind in dynamics of interstellar dust in the solar system. In Handbook on Solar Wind. Effects, Dynamics and Interactions. - New York : Nova Science Publishers, 2009, p. 275-289. ISBN 978-1-60692-572-0.

ABC02

KOCIFAJ, Miroslav. Interaction of solar radiation with non-spherical inhomogenous aerosol particles. In Aerosols: Chemistry, Environmental Impact and Healts Effects. - New York : Nova Science Publishers, 2009, p. 161-184. ISBN 978-1-60692-925-4.

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných

ADCA01

BERKEBILE-STOISER, Sigrid - GÖMÖRY, Peter - VERONIG, Astrid - RYBÁK, Ján - SÜTTERLIN, Peter. Multi-wavelength fine structure and mass flows in solar microflares. In Astronomy and Astrophysics, 2009, vol. 505, p. 811-823. (4.153 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.

ADCA02

BOTTICELLA, Maria-Teresa - PASTORELLO, Andrea - SMARTT, S.J. - MEIKLE, W. Peter S. - BENETTI, Stefano - KOTAK, Rubina - CAPPELLARO, Enriko - CROCKETT, R.Mark - MATTILA, Seppo - SERENO, Mauro - PATAT, Ferdinando - TSVETKOV, Dmitry Yu. - VAN LOON, Jacco Th. - ABRAHAM, Douglas - AGNOLETTO, Irene - ARBOUR, R. - BENN, Chris - DI RICO, Gianluca - ELIAS-ROSA, Nancy - GORSHANOV, Dmitry L. - HARUTYUNYAN, Artak - HUNTER, Deidre - LORENZI, Vania - KEENAN, Francis P. - MAGUIRE, Kate - MENDEZ, Jeffrey - MOBBERLEY, Martin - NAVASARDYAN, Hripsime - RIES, Christoph - STANISHEV, Vallery - TAUBENBERGER, Stefan - TRUNDLE, Carol - TURATTO, Massimo - VOLKOV, Igor. SN 2008S: an electron-capture SN from a super AGB progenitor. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2009, vol. 398, p. 1041-1068. (5.185 - IF2008). (2009 - Current Contents, EBSCO, NASA ADS). ISSN 0035-8711.

ADCA03

DYBCZYŃSKI, Piotr A. - LETO, Giuseppe - JAKUBÍK, Marián - PAULECH, Tomáš - NESLUŠAN, Luboš. Notes on the outer-Oort-cloud formation efficiency in the simulation of Oort cloud formation (Research Note). In Astronomy and Astrophysics, 2009, vol. 497, p. 847-850. (4.153 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.

ADCA04

JAKUBÍK, Marián - PAULECH, Tomáš - NESLUŠAN, Luboš - DYBCZYŃSKI, Piotr A. - LETO, Giuseppe. The outer part of the scattered disc from the simulation of the formation of small-body reservoirs. In Earth, Moon, and Planets, 2009, vol. 105, p. 379-383. (1.033 - IF2008). (2009 - Current Contents, NASA ADS). ISSN 0167-9295.

ADCA05

KATO, Taichi - PAVLENKO, Elena - MAEHARA, Hiroyuki - NAKAJIMA, Kazuhiro - ANDREEV, Maksim - SHUGAROV, Sergey Yu. - DE PONTHIÉRE, Pierre - BRADY, Steve - KLINGENBERG, Geir - SHEARS, Jeremy - IMADA, Akira - YANAGISAWA, Kenshi. SDSS J080434.20+510349.2: Eclipsing WZ Sge-type dwarf nova with multiple rebrightenings. In Publications of the Astronomical Society of Japan, 2009, vol. 61, p. 601-613. (4.429 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0004-6264.

ADCA06

KATO, Taichi - IMADA, Akira - UEMURA, Makoto - NOGAMI, Daisaku - MAEHARA, Hiroyuki - ISHIOKA, Ryoko - BABA, Hajime - MATSUMOTO, Katsura - IWAMATSU, Hidetoshi - KUBOTA, Kaori - SUGIYASU, Kei - SOEJIMA, Yuichi - MORITANI, Yuuki - OHSHIMA, Tomohito - OHASHI, Hiroyuki - TANAKA, Junpei - SASADA, Mahito - ARAI, Akira - NAKAJIMA, Kazuhiro - KIYOTA, Seiichiro - TANABE, Kenji - IMAMURA, Kazuyoshi - KUNITOMI, Nanae - KUNIHIRO, Kenji - TAGUCHI, Hiroki - KOIZUMI, Mitsuo - YAMADA, Norimi - NISHI, Yuichi - KIDA, Mayumi - TANAKA, Sawa - UEOKA, Rie - YASUI, Hideki - MARUOKA, Koichi - HENDEN, Arne - OKSANEN, Arto - MOILANEN, Marko - TIKKANEN, Petri - AHO, Mika - MONARD, Berto - ITOH, Hiroshi - DUBOVSKY, Pavol - KUDZEJ, Igor - DANCIKOVA, Radka - VANMUNSTER, Tonny - PIETZ, Jochen - BOLT, Greg - BOYD, David - NELSON, Peter - KRAJCI, Thomas - COOK, Lewis - TORII, Ken'ichi - STARKEY, Donn - SHEARS, Jeremy - JENSEN, Lasse-Teist - MASI, Gianluca - HYNEK, Tomáš - NOVÁK, Rudolf - KOCIÁN, Radek - KRÁL, Lukáš - KUČÁKOVÁ, Hana - KOLASA, Marek - ŠŤASTNÝ, Petr - STAELS, Bart - MILLER, Ian - SANO, Yasuo - DE PONTHIÉRE, Pierre - MIYASHITA, Atsushi - CRAWFORD, Tim - BRADY, Steve - SANTALLO, Roland - RICHARDS, Tom - MARTIN, Brian - BUCZYNSKI, Denis - RICHMOND, Michael - KERN, Jim - DAVIS, Stacey - CRABTREE, Dustin - BEAULIEU, Kevin - DAVIS, Tracy - AGGLETON, Matt - MORELLE, Etienne - PAVLENKO, Elena - ANDREEV, Maksim - BAKLANOV, Alexander - KOPPELMAN, Michael - BILLINGS, Gary - URBANČOK, Ľubomír - ÖGMEN, Yenal - HEATHCOTE, Bernard - GOMEZ, Tomas - VOLOSHINA, Irina - RETTER, Alon - MULARCZYK, Krzysztof - ZŁOCZEWSKI, Kamil - OLECH, Arkadiusz - KEDZIERSKI, Piotr - PICKARD, Roger - STOCKDALE, Chris - VIRTANEN, Jani - MORIKAWA, Koichi - HAMBSCH, Franz-Josef - GARRADD, Gordon - GUALDONI, Carlo - GEARY, Keith - OMODAKA, Toshihiro - SAKAI, Nobuyki - MICHEL, Raul - CÁRDENAS, Alvaro - GAZEAS, Kosmas - NIARCHOS, Panos - YUSCHENKO, Alexander - MALLIA, Franco - FIASCHI, Marco - GOOD, Gerry - WALKER, Stan - JAMES, Nick - DOUZU, Ken-ichi - JULIAN II, Mack - BUTTERWORTH, Neil - SHUGAROV, Sergey Yu. - VOLKOV, Igor - CHOCHOL, Drahomír - KATYSHEVA, Natalia A. - ROSENBUSCH, Alexander - KHRAMTSOVA, Maria - KEHUSMAA, Petri - RESZELSKI, Maciej - BEDIENT, James - LILLER, William - POJMAŃSKI, Grzegorz - SIMONSEN, Mike - STUBBINGS, Rod - SCHMEER, Patrick - MUYLLAERT, Eddy - KINNUNEN, Timo - POYNER, Gary - RIPERO, Jose - KRIEBEL, Wolfgang. Survey of period variations of superhumps in SU UMa-type dwarf novae. In Publications of the Astronomical Society of Japan, 2009, vol. 61, p. 395-616. (4.429 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0004-6264.

ADCA07

KATSOVA, Maria M. - LIVSHITS, Ilya M. - SÝKORA, Július. The rotation of the Sun as a star from the green-line emission of the entire corona. In Astronomy Reports, 2009, vol. 53, no. 4, p. 343-354. (0.809 - IF2008). (2009 - Current Contents, EBSCO, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1063-7729.

ADCA08

KOCIFAJ, Miroslav. A review of the effects of light scattering on the dynamics of irregularly shaped dust grains in the Solar System. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2009, vol. 110, p. 879-888. (1.635 - IF2008). (2009 - Current Contents, EBSCO, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0022-4073.

ADCA09

KOZA, Július - RUTTEN, Robert J. - VOURLIDAS, Angelos. Dynamic Ly alpha jets. In Astronomy and Astrophysics, 2009, vol. 499, p. 917-921. (4.153 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.

ADCA10

KRTIČKA, Jiří - MIKULÁŠEK, Zdeněk - HENRY, Gregg W. - ZVERKO, Juraj - ŽIŽŇOVSKÝ, Jozef - SKALICKÝ, J. - ZVĚŘINA, Pavel. The nature of the light variability of the silicon star HR 7224. In Astronomy and Astrophysics, 2009, vol. 499, p. 567-577. (4.153 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.

ADCA11

LETO, Giuseppe - JAKUBÍK, Marián - PAULECH, Tomáš - NESLUŠAN, Luboš - DYBCZYŃSKI, Piotr A. 2-Gyr simulation of the Oort-cloud formation II. A close view of the inner Oort cloud after the first two giga-years. In Earth, Moon, and Planets, 2009, vol. 105, p. 263-266. (1.033 - IF2008). (2009 - Current Contents, NASA ADS). ISSN 0167-9295.

ADCA12

LÉVAY, Péter - SANIGA, Metod - VRANA, Péter - PRACNA, Petr. Black hole entropy and finite geometry. In Physical Review D : particles, fields, gravitation and cosmology, 2009, vol. 79, art. no. 084036, p. 1-12. (5.050 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 1550-7998.

ADCA13

LICARDO, Javier - CAMPINS, Humberto - KELLEY, Michael S. - FERNÁNDEZ, Yan - DELBÓ, Marco - REACH, William T. - GROUSSIN, Oliver - LAMY, Philippe L. - TOTH, Imre - A'HEARN, Michael F. - BAUER, James M. - LOWRY, Stephen C. - FITZSIMMONS, Alan - LISSE, Carey M. - MEECH, Karen J. - PITTICHOVÁ, Jana - SNODGRASS, Colin - WEAVER, Harold A. Spitzer observations of the asteroid-comet transition object and potential spacecraft target 107P (4015) Wilson-Harrington. In Astronomy and Astrophysics, 2009, vol. 507, p. 1667-1670. (4.153 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.

ADCA14

MEECH, Karen J. - PITTICHOVÁ, Jana - BAR-NUN, A. - NOTESCO, G. - LAUFER, D. - HAINAUT, O.R. - LOWRY, Stephen C. - YEOMANS, D.K. - PITTS, M. Activity of comets at large heliocentric distances preperihelion. In Icarus, 2009, vol. 201, p. 719-739. (3.268 - IF2008). (2009 - Current Contents, EBSCO, NASA ADS). ISSN 0019-1035.

ADCA15

MÉSZÁROSOVÁ, Hana - KARLICKÝ, Marian - RYBÁK, Ján - JIŘIČKA, Karel. "Drifting tadpoles" in wavelet spectra of decimetric radio emission of fiber bursts. In Astronomy and Astrophysics, 2009, vol. 502, p. L13-L15. (4.153 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.

ADCA16

MÉSZÁROSOVÁ, Hana - KARLICKÝ, Marian - RYBÁK, Ján - JIŘIČKA, Karel. Tadpoles in wavelet spectra of a solar decimetric radio burst. In The Astrophysical Journal, 2009, vol. 697, p. L108-L110. (6.331 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-637X.

ADCA17

MÉSZÁROSOVÁ, Hana - SAWANT, H.S. - CECATTO, J.R. - RYBÁK, Ján - KARLICKÝ, Marian - FERNANDES, F.C.R. - DE ANDRADE, M.C. - JIŘIČKA, Karel. Coronal fast wave trains of the decimetric type IV radio event observed during the decay phase of the June 6, 2000 flare. In Advances in Space Research, 2009, vol. 43, p. 1479-1483. (0.860 - IF2008). (2009 - Current Contents, EBSCO, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0273-1177.

ADCA18

NESLUŠAN, Luboš - DYBCZYŃSKI, Piotr A. - LETO, Giuseppe - JAKUBÍK, Marián - PAULECH, Tomáš. 2-Gyr simulation of the Oort-cloud formation. I. Introduction on a new model of the outer Oort-cloud formation. In Earth, Moon, and Planets, 2009, vol. 105, p. 257-261. (1.033 - IF2008). (2009 - Current Contents, NASA ADS). ISSN 0167-9295.

ADCA19

NESLUŠAN, Luboš. Stable configuration of ultrarelativistic material spheres: The solution for an extremely hot gas. In Physical Review D : particles, fields, gravitation and cosmology, 2009, vol. 80, art. no. 024015, p. 1-11. (5.050 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 1550-7998.

ADCA20

PASACHOFF, Jay M. - RUŠIN, Vojtech - DRUCKMÜLLER, Miloslav - ANIOL, Peter - SANIGA, Metod - MINAROVJECH, Milan. The 2008 August 1 solar eclipse solar-minimum corona unravelled. In The Astrophysical Journal, 2009, vol. 702, p. 1297-1308. (6.331 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-637X.

ADCA21

PAULECH, Tomáš - JAKUBÍK, Marián - NESLUŠAN, Luboš - DYBCZYŃSKI, Piotr A. - LETO, Giuseppe. Few comments on the relation between the initial proto-planetary disc model and the Oort cloud formation. In Earth, Moon, and Planets, 2009, vol. 105, p. 367-371. (1.033 - IF2008). (2009 - Current Contents, NASA ADS). ISSN 0167-9295.

ADCA22

PLANAT, Michel - MINAROVJECH, Milan - SANIGA, Metod. Ramanujan sums analysis of long-period sequences and 1/f noise. In EPL, 2009, vol. 85, art. no. 40005, p. 1-5. (2.203 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0295-5075.

ADCA23

PORUBČAN, Vladimír - ZIGO, Pavol - CEVOLANI, Giordano - PUPILLO, Giuseppe - ROZBORIL, Juraj. Variation of sporadic meteor activity during the 23rd cycle of solar activity. In Il Nuovo Cimento B, 2009, vol. 124, no. 1, p. 69-75. (0.238 - IF2008). ISSN 1594-9982.

ADCA24

PRIBULLA, Theodor - RUCINSKI, Slavek M. - DEBOND, Heide - DERIDDER, Archie - KARMO, Toomas - THOMSON, J. R. - CROLL, Bryce - OGLOZA, Waldemar - PILECKI, Bogumil - SIWAK, Michal. Radial velocity studies of close binary stars. XIV. In The Astronomical Journal, 2009, vol. 137, p. 3646-3654. (4.769 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6256.

ADCA25

PRIBULLA, Theodor - RUCINSKI, Slavek M. - BLAKE, R. M. - WENXIAN, Lu - THOMSON, J. R. - DEBOND, Heide - KARMO, Toomas - DERIDDER, Archie - OGLOZA, Waldemar - STACHOWSKI, Greg S. - SIWAK, Michal. Radial velocity studies of close binary stars. XV. In The Astronomical Journal, 2009, vol. 137, p. 3655-3667. (4.769 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6256.

ADCA26

PRIBULLA, Theodor - RUCINSKI, Slavek M. - KUSCHNIG, Rainer - OGLOZA, Waldemar - PILECKI, Bogumil. DDO spectroscopic survey of MOST variable stars. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2009, vol. 392, p. 847-854. (5.185 - IF2008). (2009 - Current Contents, EBSCO, NASA ADS). ISSN 0035-8711.

ADCA27

PRIKRYL, Paul - RUŠIN, Vojtech - RYBANSKÝ, Milan. The influence of solar wind on extratropical cyclones - Part 1: Wilcox effect revisited. In Annales Geophysicae, 2009, vol. 27, no. 1, p. 1-30. (1.660 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0992-7689.

ADCA28

SKOPAL, Augustín - SEKERÁŠ, Matej - GONZALES-RIESTRA, Rosario - VIOTTI, Roberto. The origin of the supersoft X-ray-optical-UV flux anticorrelation in the symbiotic binary AG Draconis. In Astronomy and Astrophysics, 2009, vol. 507, p. 1531-1539. (4.153 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.

ADCA29

SKOPAL, Augustín. Notices to investigation of symbiotic binaries IV. Optical light curves from the near-ultraviolet. In New Astronomy, 2009, vol. 14, p. 336-340. (1.784 - IF2008). (2009 - Current Contents, EBSCO, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1384-1076.

ADCA30

SKOPAL, Augustín - PRIBULLA, Theodor - BUDAJ, Ján - VITTONE, Alberto A. - ERRICO, Luigi - WOLF, Marek - OTSUKA, Masaaki - CHRASTINA, Marek - MIKULÁŠEK, Zdeněk. Transient jets in the symbiotic prototype Z Andromedae. In The Astrophysical Journal, 2009, vol. 690, p. 1222-1235. (6.331 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-637X.

ADCA31

SOEJIMA, Yuichi - NOGAMI, Daisaku - KATO, Taichi - UEMURA, Makoto - IMADA, Akira - SUGIYASU, Kei - MAEHARA, Hiroyuki - TORII, Ken'ichi - TANABE, Kenji - OKSANEN, Arto - NAKAJIMA, Kazuhiro - NOVÁK, Rudolf - MASI, Gianluca - HYNEK, Tomáš - MARTIN, Brian - BUCZYNSKI, Denis - PAVLENKO, Elena - SHUGAROV, Sergey Yu. - COOK, Lewis. Photometry of three superoutbursts of the SU UMa-type dwarf nova, SW Ursae Majoris. In Publications of the Astronomical Society of Japan, 2009, vol. 61, p. 659-674. (4.429 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0004-6264.

ADCA32

SVOREŇ, Ján - HUSÁRIK, Marek - AMBRÓZ, Jaroslav - DRBOHLAV, Jiří - MEDEK, Jaroslav. New semi-automated photometric telescope at the Skalnaté Pleso observatory. In Earth, Moon, and Planets, 2009, vol. 105, p. 361-365. (1.033 - IF2008). (2009 - Current Contents, NASA ADS). ISSN 0167-9295.

ADCA33

WILSON, R.E. - CHOCHOL, Drahomír - KOMŽÍK, Richard - VAN HAMME, W. - PRIBULLA, Theodor - VOLKOV, Igor. Ellipsoidal variable V1197 Orionis: Absolute light-velocity analysis for known distance. In The Astrophysical Journal, 2009, vol. 702, p. 403-413. (6.331 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-637X.

ADCA34

WU, Shi Tsan - WANG, Aihua H. - GARY, G. Allen - KUČERA, Aleš - RYBÁK, Ján - YANG, Liu - VRŠNAK, Bojan - YURCHYSHYN, Vasyl. Analyses of magnetic field structures for active region 10720 using a data-driven 3D MHD model. In Advances in Space Research, 2009, vol. 44, p. 46-53. (0.860 - IF2008). (2009 - Current Contents, EBSCO, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0273-1177.

ADCA35

ZBORIL, Milan. Metallicity and photospheric abundances in field GKM giants and dwarfs. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2009, vol. 397, p. 335-340. (5.185 - IF2008). (2009 - Current Contents, EBSCO, NASA ADS). ISSN 0035-8711.

ADCA36

ZBORIL, Milan - MESSINA, S. Magnetic activity on 12 Cam and 29 Dra from long-term photometry. In Astronomische Nachrichten, 2009, vol. 330, no. 4, p. 377-384. (1.261 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6337.

ADCA37

ZBORIL, Milan. A catalogue of stars suspected of bright active regions. In Astronomische Nachrichten, 2009, vol. 330, no. 1, p. 42-45. (1.261 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6337.

ADCA38

ZIGO, Pavol - PORUBČAN, Vladimír - CEVOLANI, Giordano - MARTI, Marco - PUPILLO, Giuseppe. Geminid meteor shower of 1996-2007: Global activity from forward-scatter observations. In Il Nuovo Cimento C, 2009, vol. 31, no. 3, p. 275-280. (0.277 - IF2008). ISSN 1124-1896.

ADCA39

ZVERKO, Juraj - ŽIŽŇOVSKÝ, Jozef - MIKULÁŠEK, Zdeněk - KRTIČKA, Jiří - ILIEV, Ilian Kh. - STATEVA, Ivanka - ROMANYUK, Iosif I. - KUDRYAVTSEV, D.O. The puzzling binary HD 143418*. In Astronomy and Astrophysics, 2009, vol. 506, p. 845-856. (4.153 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.

ADCA40

ZWINTZ, Konstans - HARETER, Markus - KUSCHNIG, Rainer - AMADO, Pedro J. - NESVACIL, Nicole - RODRIGUEZ, Eloy - DIAZ-FRAILE, Dario - WEISS, Werner W. - PRIBULLA, Theodor - GUENTHER, David B. - MATTHEWS, Jaymie M. - MOFFAT, Anthony F.J. - RUCINSKI, Slavek M. - SASSELOV, Dimitar - WALKER, Gordon. MOST observations of the young open cluster NGC 2264. In Astronomy and Astrophysics, 2009, vol. 502, p. 239-252. (4.153 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.

ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADCB01

HAVLICEK, Hans - ODEHNAL, Boris - SANIGA, Metod. Factor-group-generated polar spaces and (multi-) qudits. In Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications, 2009, vol. 5, article no. 096, 16 p. ISSN 1815-0659. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.emis.de/journals/SIGMA/>.

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADEB01

BEIN, Bianca - VERONIG, Astrid - RYBÁK, Ján - GÖMÖRY, Peter - BERKEBILE-STOISER, Sigrid - SÜTTERLIN, Peter. Multi-wavelength observations of microflares near an active region. In Central European Astrophysical Bulletin, 2009, vol. 33, no. 1, p. 179-182. (2009 - NASA ADS). ISSN 1845-8319.

ADEB02

BERKEBILE-STOISER, Sigrid - GÖMÖRY, Peter - VERONIG, Astrid - RYBÁK, Ján. Observations of chromospheric evaporation flows in Rhessi microflares. In Central European Astrophysical Bulletin, 2009, vol. 33, no. 1, p. 169-178. (2009 - NASA ADS). ISSN 1845-8319.

ADEB03

GALÁD, Adrián - KORNOŠ, Leoš - HUSÁRIK, Marek. The very long sidereal period of 1807 Slovakia. In Minor Planet Bulletin, 2009, vol. 36, p. 149-151. (2009 - NASA ADS)..

ADEB04

HANSLMEIER, Arnold - KUČERA, Aleš - RYBÁK, Ján - WÖHL, Hubertus - GÖMÖRY, Peter. Solar convection and oscillation interaction. In Central European Astrophysical Bulletin, 2009, vol. 33, no. 1, p. 51-57. (2009 - NASA ADS). ISSN 1845-8319.

ADEB05

HAVLICEK, Hans - SANIGA, Metod. Vectors, cyclic submodules, and projective spaces linked with ternions. In Journal of Geometry, 2009, vol. 92, p. 79-90. (2009 - SCOPUS). ISSN 0047-2468.

ADEB06

JENNISKENS, Peter - JOPEK, Tadeusz J. - RENDTEL, Jürgen - PORUBČAN, Vladimír - SPURNÝ, Pavel - BAGGALEY, Jack W. - SHINSUKE, Abe - HAWKES, Robert L. On how to report new meteor showers. In WGN : journal of the international meteor organization, 2009, v. 37, no. 1, p. 19-20. ISSN 1016-3115.

ADEB07

KLAČKA, Jozef - KOCIFAJ, Miroslav. Effect of electromagnetic radiation on dynamics of cosmic dust particles. In Journal of Magnetohydrodynamics, Plasma and Space Research, 2009, vol. 13, no. 3/4, p. 251-291. ISSN 1083-4729.

ADEB08

LATKOVIĆ, Oliveir - ZBORIL, Milan - DJURAŠEVIČ, Gojko. Light curve analysis of the late type binary V523 Cassiopelae. In Serbian Astronomical Journal, 2009, vol. 178, p. 45-48. ISSN 1450-698X.

ADEB09

LETO, Giuseppe - DYBCZYŃSKI, Piotr A. - JAKUBÍK, Marián - NESLUŠAN, Luboš - PAULECH, Tomáš. Dynamical evolution of comets during the first Gyr of the solar system life : a grid computed model. In Memorie della societa astronomica italiana supplementi, 2009, vol. 13, p. 52-55. ISSN 0037-8720.

ADEB10

OEY, Julian - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - BRINSFIELD, James - CHIORNY, Vasilij - PRAY, Donald P. - BROOKFIELD, Walter - PIKLER, Michal - HUSÁRIK, Marek. Photometric observations of (3868) Mendoza. In Electronic telegram : International Astronomical Union - Central bureau for astronomical telegrams, 2009, no. 1835. (2009 - NASA ADS)..

ADEB11

PARIMUCHA, Štefan - DUBOVSKÝ, Pavol - BALUĎANSKÝ, Daniel - PRIBULLA, Theodor - HAMBÁLEK, Ľubomír - VAŇKO, Martin - OGLOZA, Waldemar. Minima times of selected eclipsing binaries. In Information Bulletin on Variable Stars, 2009, no. 5898, p. 1-10. (2009 - NASA ADS). ISSN 0374-0676.

ADEB12

PRAY, Donald P. - BROOKFIELD, Walter - HORNOCH, Kamil - KUŠNIRÁK, Peter - PRAVEC, Petr - CHIORNY, Vasilij - KRUGLY, Yurij N. - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - MARCHIS, Franck - MACOMBER, Brent - KISLAK, Michelle - VILÁGI, Jozef - GAJDOŠ, Štefan. Photometric observations of (6708) Bobbievaile. In Electronic telegram : International Astronomical Union - Central bureau for astronomical telegrams, 2009, no. 1794. (2009 - NASA ADS)..

ADEB13

PRIBULLA, Theodor - VAŇKO, Martin - HAMBÁLEK, Ľubomír. ASAS J071829-0336.7: Short-period end for contact binaries redefined. In Information Bulletin on Variable Stars, 2009, no. 5886, p. 1-4. (2009 - NASA ADS). ISSN 0374-0676.

ADEB14

SKOPAL, Augustín. How to understand the light curves of symbiotic stars. In Journal of the American Association of Variable Star Observers, 2008, vol. 36, p. 9-28.

ADEB15

STATEVA, Ivanka - ILIEV, Ilian Kh. - BUDAJ, Ján - BARZOVA, Ina. Am stars and tidally driven abundance anomalies. In Bulgarian Astronomical Journal, 2009, vol. 12, p. 29-34. (2009 - NASA ADS). ISSN 1313-2709.

ADEB16

TSVETKOV, Dmitry Yu. - VOLKOV, Igor - BAKLANOV, Petr V. - BLINNIKOV, Sergej I. - TUCHIN, Oleg. Photometric observations and modeling of type IIb supernova 2008ax. In Peremennye Zvezdy, 2009, vol. 29, p. 1-12. ISSN 0373-7683.

ADEB17

WARNER, Brian D. - PRAVEC, Petr - KUŠNIRÁK, Peter - HARRIS, Alan W. - DURKEE, Russ - STEPHENS, Robert D. - HUSÁRIK, Marek - PIKLER, Michal - MARCHIS, Franck - REISS, Abigail E. - VILÁGI, Jozef - GAJDOŠ, Štefan - KORNOŠ, Leoš - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERREL, Dirk - VACHIER, Frédéric. Photometric observations of (1509) Esclangona. F. Vachier. In Electronic telegram : International Astronomical Union - Central bureau for astronomical telegrams, 2009, no. 2020. (2009 - NASA ADS)..

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADFB01

HUSÁRIK, Marek - PITTICH, Eduard - SOLOVAYA, Nina - SVOREŇ, Ján. Asteroid 2408 upon the 100th birthday of Igor Stanislavovich Astapovich. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2009, vol. 39, p. 78-84. (2009 - SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842.

ADFB02

CHOCHOL, Drahomír - KATYSHEVA, Natalia A. - SHUGAROV, Sergey Yu. - VOLKOV, Igor. CCD photometry of the dwarf nova Trianguli 2008 - a new WZ Sge-type object. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2009, vol. 39, p. 43-65. (2009 - SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842.

ADFB03

JAKUBÍK, Marián - NESLUŠAN, Luboš. A probe to the Oort-cloud dynamics during an encounter of a dense condensation of giant molecular cloud. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2009, vol. 39, p. 85-100. (2009 - SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842.

ADFB04

NOVOTNÝ, P. - NESLUŠAN, Luboš. The density of the Galactic matter in the solar neighbourhood derived from the dynamical characterstic of observed new comets. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2009, vol. 39, p. 25-33. (2009 - SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842.

ADFB05

PAJOROVÁ, Eva - ASTALOŠ, Ján - JAKUBÍK, Marián - NESLUŠAN, Luboš. Animácie tvorby a vzhľadu Oortovho oblaku na základe simulácie jeho vývoja počas 1 miliardy rokov. In Meteorologické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2008, no. 29, p. 11-18.

ADFB06

PITTICH, Eduard - SOLOVAYA, Nina. Collisions as a possible case of TNOs migrations. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2009, vol. 39, p. 109-121. (2009 - SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842.

ADFB07

PORUBČAN, Vladimír - POVINEC, Pavel. Meteorit Rumanová. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2009, č. 30, s. 11-16.

ADFB08

PORUBČAN, Vladimír - SVOREŇ, Ján - HUSÁRIK, Marek - KAŇUCHOVÁ, Zuzana. Slovakian part of the European fireball network. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2009, vol. 39, p. 101-108. (2009 - SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842.

ADFB09

RUŠIN, Vojtech - MINAROVJECH, Milan - SANIGA, Metod. Solar cycle 24 minimum/maximum prediction based on the green corona 530.3 nm data. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2009, vol. 39, p. 71-77. (2009 - SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842.

ADFB10

SVOREŇ, Ján - KRIŠANDOVÁ, Zuzana. Meteoroidy komplexu Tauríd vo fotografickej databáze IAU MDC. In Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, 2009, č. 30, s. 1-10.

ADFB11

VEREŠ, Peter - BUDAJ, Ján - VILÁGI, Jozef - GALÁD, Adrián - KORNOŠ, Leonard. Relative photometry of transiting exoplanet COROT-Exo-2b. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2009, vol. 39, p. 34-42. (2009 - SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842.

ADFB12

ZIGO, Pavol - PORUBČAN, Vladimír - CEVOLANI, Giordano - PUPILLO, Giuseppe. The activity and mass distribution of the Geminid meteor shower of 1996-2007 from forward scatter radio observations. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2009, vol. 39, p. 5-17. (2009 - SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AEC01

HRIC, Ladislav - KOMŽÍK, Richard - KOLÁR, Vladimír. Photometry in Slovakia. In Astrophysics Detector Workshop 2008 : EAS Publication Series, Volume 37, 2009. Edited by P. Kern. - Les Ulis cedex A : EDP Sciences, 2009, p. 307-310. ISBN 978-2-7598-0441-2.

AEC02

HRIC, Ladislav - KUNDRA, Emil - NIARCHOS, P. - MANIMANIS, V.N. - LIAKOS, A. - GÁLIS, Rudolf. RS Ophiuchi (2006): A photometric study for one year after the outburst. In RS Ophiuchi (2006) and the Recurrent Nova Phenomenon : ASP Conference Series Vol. 401. Edited by A. Evans, M.F. Bode, T.J. O'Brien and M.J. Darnley. - San Francisco : Astronomical Society of Pacific, 2008, p. 215-218. ISBN 978-1-58381-674-5.

AEC03

LEITZINGER, Martin - ODERT, Petra - HANSLMEIER, Arnold - KONOVALENKO, Alexander - VAŇKO, Martin - KHODACHENKO, Maxim - LAMMER, Helmut - RUCKER, Helmut. Decametric observations of active M-dwarfs. In Cool Stars, Stellar Systems and the Sun: Proceedings of the 15th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun : AIP Conference Proceedings Vol. 1094. Edited by Eric Stempels. - Melville : American Institute of Physics, 2009, p. 680-683. ISBN 978-0-7354-0627-8.

AEC04

LIVSHITS, Moisei A. - KATSOVA, Maria M. - LIVSHITS, Ilya M. - SÝKORA, Július. Differential rotation of the corona of the Sun as a star. In Cool Stars, Stellar Systems and the Sun: Proceedings of the 15th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun : AIP Conference Proceedings Vol. 1094. Edited by Eric Stempels. - Melville : American Institute of Physics, 2009, p. 748-751. ISBN 978-0-7354-0627-8.

AEC05

ODERT, Petra - LEITZINGER, Martin - HANSLMEIER, Arnold - LAMMER, Helmut - KHODACHENKO, Maxim - RIBAS, Ignasi - VAŇKO, Martin - KONOVALENKO, Alexander - RUCKER, Helmut. A catalogue of nearby M stars. In Cool Stars, Stellar Systems and the Sun: Proceedings of the 15th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun : AIP Conference Proceedings Vol. 1094. Edited by Eric Stempels. - Melville : American Institute of Physics, 2009, p. 947-950. ISBN 978-0-7354-0627-8.

AEC06

PITTICHOVÁ, Jana - FERNÁNDEZ, Yan - MEECH, Karen J. Dust evolution of comet 9P/Tempel 1. In Deep Impact as a World Observatory Event: Synergies in Space, Time, and Wavelength : Proceedings of the ESO/VUB Conference Held in Brussels, Belgium, 7-10 August 2006. Editor Christian Sterken, Hans Ulrich Käufl. - Berlin : Springer, 2009, p. 317-322. ISBN 978-3-540-76958-3.

AEC07

SKOPAL, Augustín - PRIBULLA, Theodor - BUIL, Ch. - VITTONE, Alberto A. - ERRICO, Luigi. A non-spherical mass outflow from RS Oph during its 2006 outburst. In RS Ophiuchi (2006) and the Recurrent Nova Phenomenon : ASP Conference Series Vol. 401. Edited by A. Evans, M.F. Bode, T.J. O'Brien and M.J. Darnley. - San Francisco : Astronomical Society of Pacific, 2008, p. 227-230. ISBN 978-1-58381-674-5.

AEC08

SKOPAL, Augustín - VAŇKO, Martin - KOMŽÍK, Richard - CHOCHOL, Drahomír. Modeling the composite UV/optical/IR continuum of the recurrent symbiotic nova RS Oph. In RS Ophiuchi (2006) and the Recurrent Nova Phenomenon : ASP Conference Series Vol. 401. Edited by A. Evans, M.F. Bode, T.J. O'Brien and M.J. Darnley. - San Francisco : Astronomical Society of Pacific, 2008, p. 101-105. ISBN 978-1-58381-674-5.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AED01

PAJOROVÁ, Eva - NESLUŠAN, Luboš. Visualization of Grid based astronomical simulation : flight towards the Sun. In GCCP 2009 : proceedings: 5th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems. Editor Ladislav Hluchý, Peter Kurdel, Jolana Sebestyénová, Miroslav Dobrucký. - Bratislava : Institute of Informatics SAS, 2009, p. 156-135. ISBN 978-80-970145-1-3.

AED02

RUŠIN, Vojtech. Úplné zatmenia slnka - laboratórium pre výskum koróny, planét, komét a testu odchýlky svetla. In 17th Conference of Slovak Physicists : Proceedings. Editor Marián Reiffers. - Bratislava : Slovak Physical Society, 2009, p. 29-34. ISBN 978-80-969124-7-6.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AEE01

BALTHASAR, Horst - GÖMÖRY, Peter. The three-dimensional structure of the magnetic field of a sunspot. In Cosmic Magnetic Fields: From Planets, to Stars and Galaxies : Proceedings of the IAU Symposium No. 259. Edited by K.G. Strassmeier, A.G. Kosovichev and J.E. Beckman. - Cambridge : Cambridge University Press, p. 225-226. ISBN 978-0-521-88990-2.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01

RYBANSKÝ, Milan - KUDELA, Karel - MINAROVJECH, Milan. Solar corona and cosmic rays 1953-2008. In ICRC 2009 : proceedings of the 31st International Cosmic Ray Conference, 7-15 July 2009, Lodz, Poland [elektronický zdroj], iD: 0135, 3 s..

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01

RUŠIN, Vojtech. Astronóm Milan Rastislav Štefánik. Vojtech Rušin. Bratislava : VEDA, 2009. 163 s. ISBN 978-80-224-1071-7.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BDEB01

HRIC, Ladislav - RUŠIN, Vojtech - ZVERKO, Juraj. Slovenská astronomická spoločnosť (SAS pri SAV). In Československý časopis pro fyziku, 2009, roč. 59, s. 327-329. ISSN 0009-0700.

BDEB02

KOZA, Július. Prvé snímky planét mimo slnečnej sústavy. In Vesmír : přírodovědecký časopis ČSAV, 2009, roč. 88, č. 9, s. 540-543. ISSN 0042-4544.

BDEB03

KOZA, Július. Slnko v roku astronómie. In Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2009, vol. 54, no. 2, p. 117-136. ISSN 0032-2423.

BDEB04

RUŠIN, Vojtech. K čomu nám slúžia úplné zatmenia Slnka Mesiacom?. In Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2009, roč. 54, č. 3, s. 188-200. ISSN 0032-2423.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BDFB01

RUŠIN, Vojtech. Astronóm: Milan Rastislav Štefánik. In Quark : magazín o vede a technike, 2009, roč. XV, č. 5, s. 16-17. ISSN 1337-8422.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BED01

HRIC, Ladislav. Astronomická olympiáda na Slovensku - z Tatier do sveta. In Zborník príspevkov z odbornej konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 23.-26.11.2008, - Bratislava, 2009, s. 98-102. ISBN 978-80-969956-4-6.

BED02

HRIC, Ladislav. Premenné hviezdy. In Astronomická ročenka 2010. Zostavil Eduard Pittich. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2009, s. 155-176. ISBN 978-80-85221-63-3.

BED03

CHOCHOL, Drahomír. Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku. In Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009, Tatranská Lomnica, 23. - 25. apríl 2009 : zborník prednášok. Zostavili J. Rybák, J. Svoreň. - Tatranská Lomnica : Astronomický ústav, 2009, s. 45-52. ISBN 978-80-970059-1-7.

BED04

CHOCHOL, Drahomír. Hviezdne explózie. In Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009, Tatranská Lomnica, 23. - 25. apríl 2009 : zborník prednášok. Zostavili J. Rybák, J. Svoreň. - Tatranská Lomnica : Astronomický ústav, 2009, s. 59-68. ISBN 978-80-970059-1-7.

BED05

KOZA, Július. Moderné prístroje a metódy astronomického výskumu. In Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009, Tatranská Lomnica, 23. - 25. apríl 2009 : zborník prednášok. Zostavili J. Rybák, J. Svoreň. - Tatranská Lomnica : Astronomický ústav, 2009, s. 7-18. ISBN 978-80-970059-1-7.

BED06

PITTICH, Eduard. Galileiho mesiace. In Astronomická ročenka 2010. Zostavil Eduard Pittich. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2009, s. 131-144. ISBN 978-80-85221-63-3.

BED07

PITTICH, Eduard. Kométy. In Astronomická ročenka 2010. Zostavil Eduard Pittich. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2009, s. 106-114. ISBN 978-80-85221-63-3.

BED08

PITTICH, Eduard. Pohyb planét po oblohe, Elongácie a jasnosti, Astronomické jednotky vzdialenosti, Mesiac krátko po nove. In Astronomická ročenka 2010. Zostavil Eduard Pittich. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2009, s. 90-103. ISBN 978-80-85221-63-3.

BED09

PITTICH, Eduard. Čas, obloha od januára do decembra. In Astronomická ročenka 2010. Zostavil Eduard Pittich. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2009, s. 3-89. ISBN 978-80-85221-63-3.

BED10

PORUBČAN, Vladimír. Meteorické roje. In Astronomická ročenka 2010. Zostavil Eduard Pittich. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2009, s. 104-105. ISBN 978-80-85221-63-3.

BED11

SVOREŇ, Ján. Kométy. In Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009, Tatranská Lomnica, 23. - 25. apríl 2009 : zborník prednášok. Zostavili J. Rybák, J. Svoreň. - Tatranská Lomnica : Astronomický ústav, 2009, s. 31-44. ISBN 978-80-970059-1-7.

BED12

SVOREŇ, Ján. Planétky - Trójania. In Astronomická ročenka 2010. Zostavil Eduard Pittich. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2009, s. 115-130. ISBN 978-80-85221-63-3.

BED13

ŽIŽŇOVSKÝ, Jozef. Základné fyzikálne parametre hviezd. In Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009, Tatranská Lomnica, 23. - 25. apríl 2009 : zborník prednášok. Zostavili J. Rybák, J. Svoreň. - Tatranská Lomnica : Astronomický ústav, 2009, s. 19-30. ISBN 978-80-970059-1-7.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01

Astronomická ročenka 2010. Zostavil Eduard Pittich. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2009. 199 s. ISBN 978-80-85221-63-3.

FAI02

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009, Tatranská Lomnica, 23. - 25. apríl 2009 : zborník prednášok. Zostavili J. Rybák, J. Svoreň. Tatranská Lomnica : Astronomický ústav, 2009. 83 s. ISBN 978-80-970059-1-7.

FAI03

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Editor [1984-2009] Ján Svoreň, editor [2001-2009] Richard Komžík. Tatranská Lomnica : Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1955-. 2x ročne. ISSN 1335-1842.

GHG Práce zverejnené na internete

GHG01

KATYSHEVA, Natalia A. - SHUGAROV, Sergey Yu.. V455 - a life before the outburst. In Journal of Physics: Conference Series, 2009, vol. 172, article no. 012044, p. 1-4. ISSN 1742-6596. Dostupné na internete: <http://iopscience.iop.org/1742-6596/172/1/012044>.

GHG02

SKOPAL, Augustín - SHUGAROV, Sergey Yu. - CHOCHOL, Drahomír - PRIBULLA, Theodor - WOLF, Marek. Optical afterglow of the hard X-ray flare in the symbiotic star CH Cygni. In The Astronomer's Telegram, 2009, no. 2192. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.astronomerstelegram.org>.

GHG03

VOLKOV, Igor. GRB 090417B: optical observations. In Gamma-Ray Bursts Coordinates Network Circular, 2009, no. 9141, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn/gcn3/9141.gcn3>.Ohlasy (citácie):

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01

CARUSI, Andrea - KRESÁK, Ľubor - PEROZZI, Ettore - VALSECCHI, Giovanni B. Long-Term Evolution of Short-Period Comets. Bristol : Adam Hilger Ltd., 1985. 272 p.

Citácie:

1. [9] OHTSUKA, K. - ITO, T. - YOSHIKAWA, M. - ASHER, D.J. - ARAKIDA, H. Quasi-Hilda comet 147P/Kushida-Muramatsu. Another long temporary satellite capture by Jupiter. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, 2008, vol. 489, no. 3, p. 1355-1362., NASA ADS

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných

ADCA01

ALTROCK, Richard C. - RYBANSKÝ, Milan - RUŠIN, Vojtech - MINAROVJECH, Milan. Determination of the solar minimum period between cycles 22 and 23 from the coronal index of solar activity. In Solar Physics, 1999, vol. 184, no. 2, p. 317-322. (1.663 - IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 0038-0938.

Citácie:

1. [1.1] IVANOV, K.G. - KHARSHILADZE, A.F. Beginning of the new solar cycle (cycle 24) in the large-scale open solar magnetic field. In GEOMAGNETISM AND AERONOMY. ISSN 0016-7932, JUN 2008, vol. 48, no. 3, p. 279-283., WOS

ADCA02

ANDRONOV, Ivan L. - ARAI, Koji - CHINAROVA, Lidia L. - DOROKHOV, Nikolay I. - DOROKHOVA, Tatyana N. - DUMITRESCU, Alexandru - NOGAMI, Daisaku - KOLESNIKOV, Sergey V. - LEPARDO, Alessandro - MASON, Paul A. - MATSUMOTO, Koji - OPRESCU, Gabriela - PAJDOSZ, Gabriel - PASSUELO, Renato - PATKOS, Laszlo - SENIO, David S. - SOSTERO, Guilliano - SULEIMANOV, Valery F. - TREMKO, Jozef - ZHUKOV, Gavril V. - ZOLA, Stanislaw. A search for periodic and quasi-periodic photometric behaviour in the cataclysmic variable TT Arietis. In The Astronomical Journal, 1999, vol. 117, p. 574-586. ISSN 0004-6256.

Citácie:

1. [1.1] MELIKIAN, N.D. - TAMAZIAN, V.S. - DOCOBO, J.A. - KARAPETIAN, A.A. - KOSTANDIAN, G.R. - IGLESIAS, R. Spectral observations of the novalike star TT Ari. II. In ASTROPHYSICS. ISSN 0571-7256, JUL 2008, vol. 51, no. 3, p. 372-386., WOS

ADCA03

ANTALOVÁ, Anna. Periodicities of the LDE-type flare occurence (1969 - 1992). In Advances in Space Research, 1994, vol. 14, p. 721-724. ISSN 0273-1177.

Citácie:

1. [1.1] VALDES-GALICIA, J.F. - VELASCO, V.M. Variations of mid-term periodicities in solar activity physical phenomena. In ADVANCES IN SPACE RESEARCH. ISSN 0273-1177, 2008, vol. 41, no. 2, p. 297-305., WOS

ADCA04

BADALYAN, Olga G. - OBRIDKO, Vladimir N. - SÝKORA, Július. Brightness of the coronal green line and prediction for activity cycles 23 and 24. In Solar Physics, 2001, vol. 199, p. 421-435. (2.095 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0038-0938.

Citácie:

1. [1.1] HIREMATH, K.M. Prediction of solar cycle 24 and beyond. In ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE. ISSN 0004-640X, APR 2008, vol. 314, no. 1-3, p. 45-49., WOS

2. [1.1] KANE, R.P. Prediction of solar cycle 24 based on the Gnevyshev-Ohl-Kopecky rule and the three-cycle periodicity scheme. In ANNALES GEOPHYSICAE. ISSN 0992-7689, 2008, vol. 26, no. 11, p. 3329-3339., WOS

3. [1.1] PESNELL, W.D. Predictions of Solar Cycle 24. In SOLAR PHYSICS. ISSN 0038-0938, OCT 2008, vol. 252, no. 1, p. 209-220., WOS

4. [1.1] PISHKALO, M.I. Preliminary Prediction of Solar Cycles 24 and 25 Based on the Correlation Between Cycle Parameters. In KINEMATICS AND PHYSICS OF CELESTIAL BODIES. ISSN 0884-5913, OCT 2008, vol. 24, no. 5, p. 242-247., WOS

5. [1.1] WATARI, S. Forecasting Solar Cycle 24 using the relationship between cycle length and maximum sunspot number. In SPACE WEATHER-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS. ISSN 1542-7390, DEC 25 2008, vol. 6, art. no. 12102., WOS

6. [1.1] XU, T. - WU, J. - WU, Z.S. - LI, Q. Long-term sunspot number prediction based on EMD analysis and AR model. In CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 1009-9271, JUN 2008, vol. 8, no. 3, p. 337-342., WOS

7. [1.1] ZANCHETTIN, D. - RUBINO, A. - TRAVERSO, P. - TOMASINO, M. Impact of variations in solar activity on hydrological decadal patterns in northern Italy. In JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES. ISSN 0148-0227, JUN 19 2008, vol. 113, art. no. D12102., WOS

ADCA05

BOUZID, Yacine M. - STERKEN, Christian - PRIBULLA, Theodor. Photometric study of the eclipsing binary V1034 Sco. In Astronomy and Astrophysics, 2005, vol. 437, p. 769-774. (3.694 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] SANA, H. - GOSSET, E. - NAZE, Y. - RAUW, G. - LINDER, N. The massive star binary fraction in young open clusters - I. NGC 6231 revisited. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, MAY 1 2008, vol. 386, no. 1, p. 447-460., WOS

2. [9] REIPURTH, B. Young stars in NGC 6231 and the Sco OB1 association. In HANDBOOK OF STAR FORMING REGIONS, VOLUME II: THE SOUTHERN SKY, ASP MONOGRAPH PUBLICATIONS, San Francisco, editor Bo Reipurth. ISBN 978-1-58381-671-4, 2008, vol. 5, p. 401-414., NASA ADS

ADCA06

BUDAJ, Ján - RICHARDS, Mercedes T. - MILLER, Brendan. A study of synthetic and observed Halfa spectra of TT Hydrae. In The Astrophysical Journal, 2005, vol. 623, p. 411-424. (6.237 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0004-637X.

Citácie:

1. [1.1] MILONE, E.F. - KALLRATH, J. The tools of the trade and the products they produce: Modeling of eclipsing binary observables. In SHORT-PERIOD BINARY STARS: OBSERVATIONS, ANALYSES, AND RESULTS Springer, ISBN 978-1-4020-6543-9, 2008, vol. 352, p. 191-214., WOS

2. [9] TKACHENKO, A. - LEHMANN, H. - TSYMBAL, V. - MKRTICHIAN, D. Spectroscopic solution for the oEA star RZ Cas using the SHELLSPEC code. In COMMUNICATIONS IN ASTEROSEISMOLOGY. ISSN 1021-2043, 2008, vol. 157, p. 377-378., NASA ADS

ADCA07

BURROWS, Adam - BUDAJ, Ján - HUBENY, Ivan. Theoretical spectra and light curves of close-in extrasolar giant planets and comparison with data. In The Astrophysical Journal, 2008, vol. 678, p. 1436-1457. (6.405 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0004-637X.

Citácie:

1. [1.1] BARNES, J.R. - BARMAN, T.S. - JONES, H.R.A. - LEIGH, C.J. - CAMERON, A.C. - BARBER, R.J. - PINFIELD, D.J. HD 179949b: a close orbiting extrasolar giant planet with a stratosphere?. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, NOV 1 2008, vol. 390, no. 3, p. 1258-1266., WOS

2. [1.1] CHARBONNEAU, D. - KNUTSON, H.A. - BARMAN, T. - ALLEN, L.E. - MAYOR, M. - MEGEATH, S.T. - QUELOZ, D. - UDRY, S. The broadband infrared emission spectrum of the exoplanet HD 189733b. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, OCT 20 2008, vol. 686, no. 2, p. 1341-1348., WOS

3. [1.1] DESERT, J.M. - VIDAL-MADJAR, A. - DES ETANGS, A.L. - SING, D. - EHRENREICH, D. - HEBRARD, G. - FERLET, R. TiO and VO broad band absorption features in the optical spectrum of the atmosphere of the hot-Jupiter HD 209458b. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, DEC 2008, vol. 492, no. 2, p. 585-592., WOS

4. [1.1] HANSEN, B.M.S. On the absorption and redistribution of energy in irradiated planets. In ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES. ISSN 0067-0049, DEC 2008, vol. 179, no. 2, p. 484-508., WOS

5. [1.1] MONNIER, J.D. - ZHAO, M. - PEDRETTI, E. - THUREAU, N. - IRELAND, M. - MUIRHEAD, P. - BERGER, J.P. - MILLAN-GABET, R. - VAN BELLE, G. - TEN BRUMMELAAR, T. - MCALISTER, H. - RIDGWAY, S. - TURNER, N. - STURMANN, L. - STURMANN, J. - BERGER, D. - TANNIRKULAM, A. - BLUM, J. Imaging the Surface of Altair and a MIRC Update - art. no. 701302. In OPTICAL AND INFRARED INTERFEROMETRY. ISSN 0277-786X, 2008, vol. 7013, Part 1-3, p. 1302-1302., WOS

6. [1.1] RAUSCHER, E. - MENOU, K. - CHO, J.Y.K. - SEAGER, S. - HANSEN, B.M.S. On signatures of atmospheric features in thermal phase curves of hot Jupiters. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, JUL 10 2008, vol. 681, no. 2, p. 1646-1652., WOS

7. [1.1] SING, D.K. - VIDAL-MADJAR, A. - DES ETANGS, A.L. - DESERT, J.M. - BALLESTER, G. - EHRENREICH, D. Determining atmospheric conditions at the terminator of the hot Jupiter HD 209458b. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, OCT 10 2008, vol. 686, no. 1, p. 667-673., WOS

8. [1.1] ZHAO, M. - MONNIER, J.D. - TEN BRUMMELAAR, T. - PEDRETTI, E. - THUREAU, N.D. Exoplanet Studies with CHARA-MIRC - art. no. 70131K. In OPTICAL AND INFRARED INTERFEROMETRY. ISSN 0277-786X, 2008, vol. 7013, Part 1-3, p. K131-K131., WOS

9. [9] CASERTANO, S. - LATTANZI, M.G. - SOZZETTI, A. - SPAGNA, A. - JANCART, S. - MORBIDELLI, R. - PANNUNZIO, R. - POURBAIX, D. - QUELOZ, D. Double-blind test program for astrometric planet detection with Gaia. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, 2008, vol. 482, no. 2, p. 699-729., NASA ADS

10. [9] DVORAK, R. - BAZSO, A. The search for extrasolar planets with BRITE. In COMMUNICATIONS IN ASTEROSEISMOLOGY. ISSN 1021-2043, 2008, vol. 152, p. 166-174., NASA ADS

11. [9] KNUTSON, H.A. Mapping the atmospheres of hot Jupiters. In EXTREME SOLAR SYSTEMS, ASP CONFERENCE SERIES. ISBN 978-1-58381-666-0, 2008, vol. 398, p. 363-372., NASA ADS

ADCA08

BURROWS, Adam - HUBENY, Ivan - BUDAJ, Ján - KNUTSON, H. A. - CHARBONNEAU, D. Theoretical spectral models of the planet HD 209458b with a thermal inversion and water emission bands. In The Astrophysical Journal, 2007, vol. 668, p. L171-L174. (6.119 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0004-637X.

Citácie:

1. [1.1] BARNES, J.R. - BARMAN, T.S. - JONES, H.R.A. - LEIGH, C.J. - CAMERON, A.C. - BARBER, R.J. - PINFIELD, D.J. HD 179949b: a close orbiting extrasolar giant planet with a stratosphere?. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, NOV 1 2008, vol. 390, no. 3, p. 1258-1266., WOS

2. [1.1] DESERT, J.M. - VIDAL-MADJAR, A. - DES ETANGS, A.L. - SING, D. - EHRENREICH, D. - HEBRARD, G. - FERLET, R. TiO and VO broad band absorption features in the optical spectrum of the atmosphere of the hot-Jupiter HD 209458b. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, DEC 2008, vol. 492, no. 2, p. 585-592., WOS

3. [1.1] ETANGS, A.L.D. - PONT, F. - VIDAL-MADJAR, A. - SING, D. Rayleigh scattering in the transit spectrum of HD189733b. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, APR 2008, vol. 481, no. 2, p. L83-L86., WOS

4. [1.1] ETANGS, A.L.D. - VIDAL-MADJAR, A. - DESERT, J.M. - SING, D. Rayleigh scattering by H-2 in the extrasolar planet HD 209458b. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, JUL 2008, vol. 485, no. 3, p. 865-869., WOS

5. [1.1] FORTNEY, J.J. - LODDERS, K. - MARLEY, M.S. - FREEDMAN, R.S. A unified theory for the atmospheres of the hot and very hot jupiters: Two classes of irradiated atmospheres. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, MAY 10 2008, vol. 678, no. 2, p. 1419-1435., WOS

6. [1.1] HANSEN, B.M.S. On the absorption and redistribution of energy in irradiated planets. In ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES. ISSN 0067-0049, DEC 2008, vol. 179, no. 2, p. 484-508., WOS

7. [1.1] ROWE, J.F. - MATTHEWS, J.M. - SEAGER, S. - MILLER-RICCI, E. - SASSELOV, D. - KUSCHNIG, R. - GUENTHER, D.B. - MOFFAT, A.F.J. - RUCINSKI, S.M. - WALKER, G.A.H. - WEISS, W.W. The very low albedo of an extrasolar planet: most1 space-based photometry of HD 209458. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, DEC 20 2008, vol. 689, no. 2, p. 1345-1353., WOS

8. [1.1] SENGUPTA, S. Cloudy atmosphere of the extrasolar planet HD 189733b: A possible explanation of the detected B-band polarization. In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. ISSN 0004-637X, AUG 20 2008, vol. 683, no. 2, p. L195-L198., WOS

9. [1.1] SHOWMAN, A.P. - COOPER, C.S. - FORTNEY, J.J. - MARLEY, M.S. Atmospheric circulation of hot Jupiters: Three-dimensional circulation models of HD 209458b and HD 189733b with simplified forcing. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, JUL 20 2008, vol. 682, no. 1, p. 559-576., WOS

10. [1.1] SING, D.K. - VIDAL-MADJAR, A. - DES ETANGS, A.L. - DESERT, J.M. - BALLESTER, G. - EHRENREICH, D. Determining atmospheric conditions at the terminator of the hot Jupiter HD 209458b. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, OCT 10 2008, vol. 686, no. 1, p. 667-673., WOS

11. [1.1] ZHAO, M. - MONNIER, J.D. - TEN BRUMMELAAR, T. - PEDRETTI, E. - THUREAU, N.D. Exoplanet Studies with CHARA-MIRC - art. no. 70131K. In OPTICAL AND INFRARED INTERFEROMETRY. ISSN 0277-786X, 2008, vol. 7013, Part 1-3, p. K131-K131., WOS

12. [9] LIN, D.N.C. - DOBBS-DIXON, I. Diversity of close-in planets and the interactions with their host stars. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION, IAU SYMPOSIUM. ISBN 978-0-52187-4717, 2008, vol. 249, p. 131-144., NASA ADS

13. [9] REDFIELD, S. - ENDL, M. - COCHRAN, W.D. - KOESTERKE, L. Sodium absorption from the exoplanetary atmosphere of HD 189733b detected in the optical transmission spectrum. In THE ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, 2008, vol. 673, no. 1, p. L87-L90., NASA ADS

14. [9] ZHAO, M. - MONNIER, J.D. - TEN BRUMMELAAR, T. - PEDRETTI, E. - THUREAU, N. Closure phase studies toward direct detection of light from hot Jupiters. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION, IAU SYMPOSIUM. ISBN 978-0-52187-4717, 2008, vol. 249, p. 71-78., NASA ADS

ADCA09

BURROWS, Adam - HUBENY, Ivan - BUDAJ, Ján - HUBBARD, Wiliam. Possible solutions to the radius anomalies of transiting giant planets. In The Astrophysical Journal, 2007, vol. 661, no. 1, Part 1, p. 502-514. (6.119 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0004-637X.

Citácie:

1. [1.1] BARAFFE, I. - CHABRIER, G. - BARMAN, T. Structure and evolution of super-Earth to super-Jupiter exoplanets - I. Heavy element enrichment in the interior. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, APR 2008, vol. 482, no. 1, p. 315-332., WOS

2. [1.1] BARGE, P. - BAGLIN, A. - AUVERGNE, M. - RAUER, H. - LEGER, A. - SCHNEIDER, J. - PONT, F. - AIGRAIN, S. - ALMENARA, J.M. - ALONSO, R. - BARBIERI, M. - BORDE, P. - BOUCHY, F. - DEEG, H.J. - DELEUIL, M. - DVORAK, R. - ERIKSON, A. - FRIDLUND, M. - GILLON, M. - GONDOIN, P. - GUILLOT, T. - HATZES, A. - HEBRARD, G. - JORDA, L. - KABATH, P. - LAMMER, H. - LLEBARIA, A. - LOEILLET, B. - MAGAIN, P. - MAZEH, T. - MOUTOU, C. - OLLIVIER, M. - PATZOLD, M. - QUELOZ, D. - ROUAN, D. - SHPORER, A. - WUCHTERL, G. Transiting exoplanets from the CoRoT space mission. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, MAY 2008, vol. 482, no. 3, p. L17-U6., WOS

3. [1.1] BURKE, C.J. - MCCULLOUGH, P.R. - VALENTI, J.A. - LONG, D. - JOHNS-KRULL, C.M. - MACHALEK, P. - JANES, K.A. - TAYLOR, B. - FLEENOR, M.L. - FOOTE, C.N. - GARY, B.L. - GARCIA-MELENDO, E. - GREGORIO, J. - VANMUNSTER, T. XO-5b: A transiting Jupiter-sized planet with a 4 day period. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, OCT 20 2008, vol. 686, no. 2, p. 1331-1340., WOS

4. [1.1] CHARBONNEAU, D. - KNUTSON, H.A. - BARMAN, T. - ALLEN, L.E. - MAYOR, M. - MEGEATH, S.T. - QUELOZ, D. - UDRY, S. The broadband infrared emission spectrum of the exoplanet HD 189733b. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, OCT 20 2008, vol. 686, no. 2, p. 1341-1348., WOS

5. [1.1] ETANGS, A.L.D. - VIDAL-MADJAR, A. - DESERT, J.M. - SING, D. Rayleigh scattering by H-2 in the extrasolar planet HD 209458b. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, JUL 2008, vol. 485, no. 3, p. 865-869., WOS

6. [1.1] FISCHER, D.A. Mapping the realm of hot Jupiters. In PHYSICA SCRIPTA. ISSN 0031-8949, AUG 2008, vol. T130., WOS

7. [1.1] FORTNEY, J.J. - LODDERS, K. - MARLEY, M.S. - FREEDMAN, R.S. A unified theory for the atmospheres of the hot and very hot jupiters: Two classes of irradiated atmospheres. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, MAY 10 2008, vol. 678, no. 2, p. 1419-1435., WOS

8. [1.1] FORTNEY, J.J. - MARLEY, M.S. - SAUMON, D. - LODDERS, K. Synthetic spectra and colors of young giant planet atmospheres: Effects of initial conditions and atmospheric metallicity. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, AUG 20 2008, vol. 683, no. 2, p. 1104-1116., WOS

9. [1.1] FORTNEY, J.J. The Impact of Transit Observations on Planetary Physics. In EXTREME SOLAR SYSTEMS. 2008, vol. 398, p. 405-418., WOS

10. [1.1] GUILLOT, T. The composition of transiting giant extrasolar planets. In PHYSICA SCRIPTA. ISSN 0031-8949, AUG 2008, vol. T130., WOS

11. [1.1] IRWIN, J. - CHARBONNEAU, D. - NUTZMAN, P. - WELSH, W.F. - RAJAN, A. - HIDAS, M. - BROWN, T.M. - LISTER, T.A. - DAVIES, D. - LAUGHLIN, G. - LANGTON, J. Parameters and predictions for the long-period transiting planet HD 17156b. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, JUL 1 2008, vol. 681, no. 1, p. 636-643., WOS

12. [1.1] JACKSON, B. - BARNES, R. - GREENBERG, R. Tidal heating of terrestrial extrasolar planets and implications for their habitability. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, NOV 21 2008, vol. 391, no. 1, p. 237-245., WOS

13. [1.1] JACKSON, B. - GREENBERG, R. - BARNES, R. Tidal evolution of close-in extrasolar planets. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, MAY 10 2008, vol. 678, no. 2, p. 1396-1406., WOS

14. [1.1] JACKSON, B. - GREENBERG, R. - BARNES, R. Tidal heating of extrasolar planets. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, JUL 10 2008, vol. 681, no. 2, p. 1631-1638., WOS

15. [1.1] MARDLING, R.A. Inflated Planets and Their Low-Mass Companions. In EXTREME SOLAR SYSTEMS. 2008, vol. 398, p. 529-532., WOS

16. [1.1] MOUTOU, C. - BRUNTT, H. - GUILLOT, T. - SHPORER, A. - GUENTHER, E. - AIGRAIN, S. - ALMENARA, J.M. - ALONSO, R. - AUVERGNE, M. - BAGLIN, A. - BARBIERI, M. - BARGE, P. - BENZ, W. - BORDE, P. - BOUCHY, F. - DEEG, H.J. - DE LA REZA, R. - DELEUIL, M. - DVORAK, R. - ERIKSON, A. - FRIDLUND, M. - GILLON, M. - GONDOIN, P. - HATZES, A. - HEBRARD, G. - JORDA, L. - KABATH, P. - LAMMER, H. - LEGER, A. - LLEBARIA, A. - LOEILLET, B. - MAGAIN, P. - MAYOR, M. - MAZEH, T. - OLLIVIER, M. - PATZOLD, M. - PEPE, F. - PONT, F. - QUELOZ, D. - RABUS, M. - RAUER, H. - ROUAN, D. - SCHNEIDER, J. - UDRY, S. - WUCHTERL, G. Transiting exoplanets from the CoRoT space mission - V. CoRoT-Exo-4b: stellar and planetary parameters. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, SEP 2008, vol. 488, no. 2, p. L47-U20., WOS

17. [1.1] NOYES, R.W. - BAKOS, G.A. - TORRES, G. - PAL, A. - KOVACS, G. - LATHAM, D.W. - FERNANDEZ, J.M. - FISCHER, D.A. - BUTLER, R.P. - MARCY, G.W. - SIPOCZ, B. - ESQUERDO, G.A. - KOVACS, G. - SASSELOV, D.D. - SATO, B. - STEFANIK, R. - HOLMAN, M. - LAZAR, J. - PAPP, I. - SARI, P. HAT-P-6b: A hot jupiter transiting a bright F star. In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. JAN 20 2008, vol. 673, no. 1, p. L79-L82., WOS

18. [1.1] PEALE, S.J. Obliquity Tides in Hot Jupiters. In EXTREME SOLAR SYSTEMS. 2008, vol. 398, p. 281-292., WOS

19. [1.1] POLLACCO, D. - SKILLEN, I. - CAMERON, A.C. - LOEILLET, B. - STEMPELS, H.C. - BOUCHY, F. - GIBSON, N.P. - HEBB, L. - HEBRARD, G. - JOSHI, Y.C. - MCDONALD, I. - SMALLEY, B. - SMITH, A.M.S. - STREET, R.A. - UDRY, S. - WEST, R.G. - WILSON, D.M. - WHEATLEY, P.J. - AIGRAIN, S. - ALSUBAI, K. - BENN, C.R. - BRUCE, V.A. - CHRISTIAN, D.J. - CLARKSON, W.I. - ENOCH, B. - EVANS, A. - FITZSIMMONS, A. - HASWELL, C.A. - HELLIER, C. - HICKEY, S. - HODGKIN, S.T. - HORNE, K. - HRUDKOVA, M. - IRWIN, J. - KANE, S.R. - KEENAN, F.P. - LISTER, T.A. - MAXTED, P. - MAYOR, M. - MOUTOU, C. - NORTON, A.J. - OSBORNE, J.P. - PARLEY, N. - PONT, F. - QUELOZ, D. - RYANS, R. - SIMPSON, E. WASP-3b: a strongly irradiated transiting gas-giant planet. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, APR 11 2008, vol. 385, no. 3, p. 1576-1584., WOS

20. [1.1] RICE, W.K.M. - ARMITAGE, P.J. - HOGG, D.F. Why are there so few hot Jupiters?. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, MAR 1 2008, vol. 384, no. 3, p. 1242-1248., WOS

21. [1.1] RODLER, F. - KURSTER, M. - HENNING, T. HD 75289Ab revisited - Searching for starlight reflected from a hot Jupiter. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, JUL 2008, vol. 485, no. 3, p. 859-864., WOS

22. [1.1] ROWE, J.F. - MATTHEWS, J.M. - SEAGER, S. - MILLER-RICCI, E. - SASSELOV, D. - KUSCHNIG, R. - GUENTHER, D.B. - MOFFAT, A.F.J. - RUCINSKI, S.M. - WALKER, G.A.H. - WEISS, W.W. The very low albedo of an extrasolar planet: most1 space-based photometry of HD 209458. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, DEC 20 2008, vol. 689, no. 2, p. 1345-1353., WOS

23. [1.1] SHOWMAN, A.P. - COOPER, C.S. - FORTNEY, J.J. - MARLEY, M.S. Atmospheric circulation of hot Jupiters: Three-dimensional circulation models of HD 209458b and HD 189733b with simplified forcing. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, JUL 20 2008, vol. 682, no. 1, p. 559-576., WOS

24. [1.1] SOUTHWORTH, J. Homogeneous studies of transiting extrasolar planets - I. Light-curve analyses. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, MAY 21 2008, vol. 386, no. 3, p. 1644-1666., WOS

25. [1.1] TORRES, G. - WINN, J.N. - HOLMAN, M.J. Improved parameters for extrasolar transiting planets. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, APR 20 2008, vol. 677, no. 2, p. 1324-1342., WOS

26. [1.1] UDALSKI, A. - PONT, F. - NAEF, D. - MELO, C. - BOUCHY, F. - SANTOS, N.C. - MOUTOU, C. - DIAZ, R.F. - GIEREN, W. - GILLON, M. - HOYER, S. - MAYOR, M. - MAZEH, T. - MINNITI, D. - PIETRZYNSKI, G. - QUELOZ, D. - RAMIREZ, S. - RUIZ, M.T. - SHPORER, A. - TAMUZ, O. - UDRY, S. - ZOCCALI, M. - KUBIAK, M. - SZYMANSKI, M.K. - SOSZYNSKI, I. - SZEWCZYK, O. - ULACZYK, K. - WYRZYKOWSKI, L. OGLE-TR-211 - a new transiting inflated hot Jupiter from the OGLE survey and ESO LP666 spectroscopic follow-up program. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, APR 2008, vol. 482, no. 1, p. 299-304., WOS

27. [1.1] WINN, J.N. - HENRY, G.W. - TORRES, G. - HOLMAN, M.J. Five new transits of the super-neptune HD 149026b. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, MAR 10 2008, vol. 675, no. 2, p. 1531-1537., WOS

28. [1.1] WINN, J.N. - HOLMAN, M.J. - TORRES, G. - MCCULLOUGH, P. - JOHNS-KRULL, C. - LATHAM, D.W. - SHPORER, A. - MAZEH, T. - GARCIA-MELENDO, E. - FOOTE, C. - ESQUERDO, G. - EVERETT, M. The transit light curve project. IX. Evidence for a smaller radius of the exoplanet XO-3b. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, AUG 20 2008, vol. 683, no. 2, p. 1076-1084., WOS

29. [9] DOBBS-DIXON, I. - LIN, D.N.C. Atmospheric dynamics of short-period extrasolar gas giant planets. I. Dependence of nightside temperature on opacity. In THE ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, 2008, vol. 673, no. 1, p. 513-525., NASA ADS

30. [9] GU, P.G. - OGLIVIE, G.I. Internal waves driven by stellar irradiation in a non-synchronized hot Jupiter. In EXOPLANETS: DETECTION, FORMATION AND DYNAMICS. 2008, vol.249, p. 145-150., NASA ADS

31. [9] JACKSON, B. - GREENBERG, R. - BARNES, R. Tidal evolution of close-in extra-solar planets. In EXOPLANETS: DETECTION, FORMATION AND DYNAMICS. 2008, vol. 249, p. 187-196., NASA ADS

32. [9] LIN, D.N.C. - DOBBS-DIXON, I. Diversity of close-in planets and the interactions with their host stars. In EXOPLANETS: DETECTION, FORMATION AND DYNAMCIS. 2008, vol. 249, p. 131-144., NASA ADS

33. [9] SOZZETTI, A. - LATHAM, D.W. - TORRES, G. - CARNEY, B.W. - LAIRD, J.B. - STEFANIK, R.P. - BOSS, A.P. - CHARBONNEAU, D. - ODONOVAN, F.T. - HOLMAN, M.J. - WINN, J.N. Observational tests of planet formation models. In EXOPLANETS: DETECTION, FORMATION AND DYNAMICS. 2008, vol. 249, p. 261-262., NASA ADS

ADCA10

CARUSI, Andrea - KRESÁKOVÁ, Margita - VALSECCHI, Giovanni B. Evolution and decay of the peculiar meteor stream associated with comet Lexell. In Astronomy and Astrophysics, 1983, vol. 127, no. 2, p. 373-382. ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [9] JENNISKENS, P. Meteoroid streams that trace to candidate dormant comets. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2008, vol 194, no. 1, p. 13-22., NASA ADS

ADCA11

CARUSI, Andrea - VALSECCHI, Giovanni B. - KRESÁKOVÁ, Margita. Perturbations by Jupiter of the particles ejected from comet Lexell. In Astronomy and Astrophysics, 1982, vol. 116, no. 2, p. 201-209. ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [9] JENNISKENS, P. Meteoroid streams that trace to candidate dormant comets. In ICARUS. ISSN 0019-1035, 2008, vol. 194, no. 1, p. 13-22., NASA ADS

ADCA12

CEPLECHA, Zdeněk - BOROVIČKA, Jiří - ELFORD, William G. - REVELLE, Douglas O. - HAWKES, Robert L. - PORUBČAN, Vladimír - ŠIMEK, Miroslav. Meteor phenomena and bodies. In Space science reviews, 1998, vol. 84, p. 327-471. ISSN 0038-6308.

Citácie:

1. [1.1] ARNYX, K. - STERNOVSKY, Z. - KNAPPMILLER, S. - ROBERTSON, S. - HORANYI, M. - GUMBEL, J. In-situ measurement of smoke particles in the wintertime polar mesosphere between 80 and 85 km altitude. In JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS. ISSN 1364-6826, JAN 2008, vol. 70, no. 1, p. 61-70., WOS

2. [1.1] ARROWSMITH, S.J. - HEDLIN, M.A.H. - STUMP, B. - ARROWSMITH, M.D. Infrasonic signals from large mining explosions. In BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA. ISSN 0037-1106, APR 1 2008, vol. 98, no. 2, p. 768-777., WOS

3. [1.1] BASS, E. - OPPENHEIM, M. - CHAU, J. - OLMSTEAD, A. Improving the accuracy of meteoroid mass estimates from head echo deceleration. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 379-382., WOS

4. [1.1] BROWN, P. - WERYK, R.J. - WONG, D.K. - JONES, J. The canadian meteor orbit radar meteor stream catalogue. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 209-219., WOS

5. [1.1] CAMPBELL-BROWN, M.D. Directional variation of sporadic meteor activity and velocity. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 79-84., WOS

6. [1.1] CAMPBELL-BROWN, M.D. High resolution radiant distribution and orbits of sporadic radar meteoroids. In ICARUS. ISSN 0019-1035, JUL 2008, vol. 196, no. 1, p. 144-163., WOS

7. [1.1] COCKELL, C.S. The interplanetary exchange of photosynthesis. In ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES. ISSN 0169-6149, FEB 2008, vol. 38, no. 1, p. 87-104., WOS

8. [1.1] DE LA PENA, S. - AVERY, S.K. - AVERY, J.P. Observations of the 2001 Leonid meteor shower using VHF meteor radar. In ICARUS. ISSN 0019-1035, JUL 2008, vol. 196, no. 1, p. 164-170., WOS

9. [1.1] DYRUD, L. - WILSON, D. - BOERVE, S. - TRULSEN, J. - PECSELI, H. - CLOSE, S. - CHEN, C. - LEE, Y. Plasma and electromagnetic simulations of meteor head echo radar reflections. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 383-394., WOS

10. [1.1] DYRUD, L. - WILSON, D. - BOERVE, S. - TRULSEN, J. - PECSELI, H. - CLOSE, S. - CHEN, C. - LEE, Y. Plasma and electromagnetic wave simulations of meteors. In ADVANCES IN SPACE RESEARCH. ISSN 0273-1177, JUL 1 2008, vol. 42, no. 1, p. 136-142., WOS

11. [1.1] EDWARDS, W.N. - EATON, D.W. - BROWN, P.G. Seismic observations of meteors: coupling theory and observations. In REVIEWS OF GEOPHYSICS. ISSN 8755-1209, DEC 31 2008, vol. 46, no. 4, art. no. RG4007., WOS

12. [1.1] FENTZKE, J.T. - JANCHES, D. A semi-empirical model of the contribution from sporadic meteoroid sources on the meteor input function in the MLT observed at Arecibo. In JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS. ISSN 0148-0227, MAR 18 2008, vol. 113, no. A3, art. no. A03304., WOS

13. [1.1] GENGE, M.J. Micrometeorites and their implications for meteors. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 525-535., WOS

14. [1.1] HAJDUKOVA, M. Meteors in the IAU meteor data center on hyperbolic orbits. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 67-71., WOS

15. [1.1] JANCHES, D. - CLOSE, S. - FENTZKE, J.T. A comparison of detection sensitivity between ALTAIR and Arecibo meteor observations: Can high power and large aperture radars detect low velocity meteor head-echoes. In ICARUS. ISSN 0019-1035, JAN 2008, vol. 193, no. 1, p. 105-111., WOS

16. [1.1] KERO, J. - SZASZ, C. - PELLINEN-WANNBERG, A. - WANNBERG, G. - WESTMAN, A. - MEISEL, D.D. Three-dimensional radar observation of a submillimeter meteoroid fragmentation. In GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS. ISSN 0094-8276, FEB 19 2008, vol. 35, no. 4, art. no. L04101., WOS

17. [1.1] KOHLER, M. - MANN, I. - LI, A. Complex organic materials in the HR 4796A disk?. In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. OCT 20 2008, vol. 686, no. 2, p. L95-L98., WOS

18. [1.1] MEGNER, L. - GUMBEL, J. - RAPP, M. - SISKIND, D.E. Reduced meteoric smoke particle density at the summer pole - Implications for mesospheric ice particle nucleation. In ADVANCES IN SPACE RESEARCH. ISSN 0273-1177, 2008, vol. 41, no. 1, p. 41-49., WOS

19. [1.1] MEGNER, L. - SISKIND, D.E. - RAPP, M. - GUMBEL, J. Global and temporal distribution of meteoric smoke: A two-dimensional simulation study. In JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES. ISSN 0148-0227, FEB 2 2008, vol. 113, art. no. D03202., WOS

20. [1.1] OPPENHEIM, M.M. - SUGAR, G. - BASS, E. - DIMANT, Y.S. - CHAU, J. Day to night variation in meteor trail measurements: Evidence for a new theory of plasma trail evolution. In GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS. ISSN 0094-8276, FEB 6 2008, vol. 35, no. 3, art. no. L03102., WOS

21. [1.1] ROTUNDI, A. - RIETMEIJER, F.J.M. Carbon in meteoroids: Wild 2 dust analyses, IDPs and cometary dust analogues. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 473-483., WOS

22. [1.1] SINGER, W. - LATTECK, R. - MILLAN, L.F. - MITCHELL, N.J. - FIEDLER, J. Radar backscatter from underdense meteors and diffusion rates. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 403-409., WOS

23. [1.1] SZASZ, C. - KERO, J. - PELLINEN-WANNBERG, A. - MEISEL, D.D. - WANNBERG, G. - WESTMAN, A. Estimated visual magnitudes of the EISCAT UHF meteors. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 373-378., WOS

24. [1.1] VONDRAK, T. - PLANE, J.M.C. - BROADLEY, S. - JANCHES, D. A chemical model of meteoric ablation. In ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS. ISSN 1680-7316, 2008, vol. 8, no. 23, p. 7015-7031., WOS

25. [1.2] VONDRAK, T. - PLANE, J.M.C. - BROADLEY, S. - JANCHES, D. A chemical model of meteoric ablation. In ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS DISCUSSIONS. 2008, vol. 8, no. 4, p. 14557-14606., SCOPUS

26. [2.1] PECINOVA, D. - PECINA, P. Radar meteors range distribution model - IV. Ionization coefficient. In CONTRIBUTIONS OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY SKALNATE PLESO. ISSN 1335-1842, FEB 2008, vol. 38, no. 1, p. 12-20., WOS

27. [9] IVANOV, B.A. - MELOSH, H.J. - McEWEN, A.S. - HIRISE TEAM 39th Lunar and Planetary Science Conference, held March 10-14, 2008 in League City, Texas. LPI CONTRIBUTION No. 1391, p. 1221., NASA ADS

ADCA13

CEVOLANI, Giordano - GABUCCI, Francescha - HAJDUK, Anton - HAJDUKOVÁ, Mária, Jr. - PORUBČAN, Vladimír - TRIVELLONE, Giuliano. Baseline effect on the forward scatter radar reflections from meteor trains. In Il Nuovo Cimento, 1996, vol. 19, p. 447-450. ISSN 1124-1896.

Citácie:

1. [2.1] ZIGO, P. Observability function of the Bologna-Modra forward scatter system. In CONTRIBUTIONS OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY SKALNATE PLESO. ISSN 1335-1842, FEB 2008, vol. 38, no. 1, p. 61-69., WOS

ADCA14

CROCKER, Matthew M. - DAVIS, Richard J. - SPENCER, Ralph E. - EYRES, Steward P.S. - BODE, Michael F. - SKOPAL, Augustín. The symbiotic star CH Cygni. III. A precessing radio jet. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2002, vol. 335, p. 1100-1108. (4.681 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 0035-8711.

Citácie:

1. [1.1] PEDRETTI, E. - TRAUB, W.A. - MONNIER, J.D. - SCHULLER, P.A. - RAGLAND, S. - BERGER, J.P. - MILLAN-GABET, R. - WALLACE, G. - BURKE, M. - LACASSE, M.G. - THUREAU, N.D. - CARLETON, N. Last technology and results from the IOTA interferometer - art. no. 70132V. In OPTICAL AND INFRARED INTERFEROMETRY. ISSN 0277-786X, 2008, vol. 7013, Part 1-3, p. V132-V132., WOS

2. [1.1] STEENBRUGGE, K.C. - BLUNDELL, K.M. Multiwavelength study of Cygnus A - I. Precession and slow jet speeds from radio observations. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, AUG 21 2008, vol. 388, no. 4, p. 1457-1464., WOS

ADCA15

CROCKER, Matthew M. - DAVIS, Richard J. - EYRES, Steward P.S. - BODE, Michael F. - TAYLOR, Andrew R. - SKOPAL, Augustín - KENNY, Harold T. The symbiotic star CH Cygni. I. Non-thermal bipolar jets. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2001, vol. 326, p. 781-787. (4.685 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0035-8711.

Citácie:

1. [1.1] RUPEN, M.P. - MIODUSZEWSKI, A.J. - SOKOLOSKI, J.L. An expanding shell and synchrotron jet in RS Ophiuchi. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, NOV 20 2008, vol. 688, no. 1, p. 559-567., WOS

ADCA16

DOBROTKA, Andrej - FRIEDJUNG, M. - RETTER, A. - HRIC, Ladislav - NOVAK, R. The possible orbital period of the nova V1493 Aquilae (Research note). In Astronomy and Astrophysics, 2006, vol. 448, p. 1107-1110. (4.223 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] LYNCH, D.K. - WOODWARD, C.E. - GEHRZ, R. - HELTON, L.A. - RUDY, R.J. - RUSSELL, R.W. - PEARSON, R. - VENTURINI, C.C. - MAZUK, S. - RAYNER, J. - NESS, J.U. - STARRFIELD, S. - WAGNER, R.M. - OSBORNE, J.P. - PAGE, K. - PUETTER, R.C. - PERRY, R.B. - SCHWARZ, G. - VANLANDINGHAM, K. - BLACK, J. - BODE, M. - EVANS, A. - GEBALLE, T. - GREENHOUSE, M. - HAUSCHILDT, P. - KRAUTTER, J. - LILLER, W. - LYKE, J. - TRURAN, J. - KERR, T. - EYRES, S.P.S. - SHORE, S.N. Nova V2362 Cygni (Nova Cygni 2006): Spitzer, Swift, and ground-based spectral evolution. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, NOV 2008, vol. 136, no. 5, p. 1815-1827., WOS

2. [1.1] MUNARI, U. - SIVIERO, A. - HENDEN, A. - CARDARELLI, G. - CHERINI, G. - DALLAPORTA, S. - VIA, G.D. - FRIGO, A. - JURDANA-SEPIC, R. - MORETTI, S. - OCHNER, P. - TOMASELLI, S. - TOMASONI, S. - VALISA, P. - NAVASARDYAN, H. - VALENTINI, M. The nature and evolution of Nova Cygni 2006. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, DEC 2008, vol. 492, no. 1, p. 145-162., WOS

ADCA17

DWORETSKY, Mike - BUDAJ, Ján. Neon abundances in normal late-B and mercury-manganese stars. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. - Oxford : Blackwell Scientific Publications, 2000, vol.318, p.1264-1272. ISSN 0035-8711.

Citácie:

1. [1.1] BACLAWSKI, A. Experimental transition probabilities and J-file sum rule test for the transition array 3p-3d in neutral neon. In JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS. ISSN 0953-4075, NOV 28 2008, vol. 41, no. 22, article no. 225701, 12 pages., WOS

2. [1.1] MOREL, T. - BUTLER, K. The neon content of nearby B-type stars and its implications for the solar model problem. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, AUG 2008, vol. 487, no. 1, p. 307-315., WOS

3. [1.1] UNGLAUB, K. Mass-loss and diffusion in subdwarf B stars and hot white dwarfs: do weak winds exist?. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, AUG 2008, vol. 486, no. 3, p. 923-940., WOS

ADCA18

FRIEDJUNG, M. - GÁLIS, Rudolf - HRIC, Ladislav - PETRÍK, Karol. More on the pulsation period of the cool component in the symbiotic binary AG Dra. In Astronomy and Astrophysics, 2003, vol. 400, p. 595-598. (3.781 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] GONZALEZ-RIESTRA, R. - VIOTTI, R.F. - IIJIMA, T. - ROSSI, C. - MONTAGNI, F. - BERNABEI, S. - FRASCA, A. - SKOPAL, A. AG Draconis observed with XMM-Newton. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, APR 2008, vol. 481, no. 3, p. 725-734., WOS

ADCA19

GÁLIS, Rudolf - HRIC, Ladislav - FRIEDJUNG, M. - PETRIK, K. Resonances as the general cause of the outbursts in the symbiotic system Ag Draconis. In Astronomy and Astrophysics, 1999, vol. 348, p. 533-541. ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] GONZALEZ-RIESTRA, R. - VIOTTI, R.F. - IIJIMA, T. - ROSSI, C. - MONTAGNI, F. - BERNABEI, S. - FRASCA, A. - SKOPAL, A. AG Draconis observed with XMM-Newton. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, APR 2008, vol. 481, no. 3, p. 725-734., WOS

ADCA20

GÖMÖRY, Peter - KUČERA, Aleš - RYBÁK, Ján - CURDT, Werner - WÖHL, Hubertus. SOHO/CDS observations of waves above the network. In Astronomy and Astrophysics, 2006, vol. 448, p. 1169-1175. (4.223 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] AJABSHIRIZADEH, A. - TAVABI, E. - KOUTCHMY, S. Wavelet analysis of solar macro-spicule recurrences. In NEW ASTRONOMY. ISSN 1384-1076, FEB 2008, vol. 13, no. 2, p. 93-97., WOS

2. [1.1] JESS, D.B. - RABIN, D.M. - THOMAS, R.J. - BROSIUS, J.W. - MATHIOUDAKIS, M. - KEENAN, F.P. Transition region velocity oscillations observed by EUNIS-06. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, AUG 1 2008, vol. 682, no. 2, p. 1363-1369., WOS

ADCA21

GRININ, Vladimir P. - BARSUNOVA, Olga Yu. - SHUGAROV, Sergey Yu. - KROLL, Peter - SERGEEV, Sergey G. Large-scale photometric activity of UX Ori type stars. In Astrophysics, 2008, vol. 51, p. 1-6. (0.769 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0571-7256.

Citácie:

1. [1.1] CHAPILLON, E. - GUILLOTEAU, S. - DUTREY, A. - PIETU, V. Disks around CQ Tauri and MWC 758: dense PDR or gas dispersal?. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, SEP 2008, vol. 488, no. 2, p. 565-578., WOS

2. [1.1] SEMKOV, E.H. - TSVETKOV, M.K. - BORISOVA, A.P. - STAVREV, K.Y. - KROLL, P. - BERTHOLD, T. - BIRKLE, K. - MANDEL, H. - MITO, H. - TARUSAWA, K. A long-term photometric study of V 1184 Tauri. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, MAY 2008, vol. 483, no. 2, p. 537-542., WOS

ADCA22

HAJDUKOVÁ, Mária, Jr.. On the frequency of interstellar meteoroids. In Astronomy and Astrophysics, 1994, vol. 288, no. 1, p. 330-334. ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] GAJDOS, S. Search for past signs of October Ursae Majorids. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 117-123.

ADCA23

HAVLICEK, Hans - SANIGA, Metod. Projective ring line of an arbitrary single qudit. In Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2008, vol. 41, art. No. 015302, 12 pp.. (1.680 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 1751-8113.

Citácie:

1. [1.1] KIBLER, M.R. Variations on a theme of Heisenberg, Pauli and Weyl. In JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL. ISSN 1751-8113, SEP 19 2008, vol. 41, no. 37, article no. 375302., WOS

2. [3] GENOVESE, M. - TRAINA, P. Review on qudits production and their applications to quantum communication and studies on local realism. In ADVANCED SCIENCE LETTERS. ISSN 1936-6612, 2008, vol. 1, p. 153-160.

ADCA24

HAVLICEK, Hans - SANIGA, Metod. Projective ring line of a specific qudit. In Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2007, vol. 40, p. F943-F952. (1.577 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 1751-8113.

Citácie:

1. [1.1] KIBLER, M.R. Generalized spin bases for quantum chemistry and quantum information. In COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS. ISSN 0010-0765, 2008, vol. 73, no. 10, p. 1281-1298., WOS

2. [1.1] KIBLER, M.R. Variations on a theme of Heisenberg, Pauli and Weyl. In JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL. ISSN 1751-8113, SEP 19 2008, vol. 41, no. 37, article no. 375302., WOS

ADCA25

HORVATH, Helmuth - KASAHARA, Mikio - TOHNO, Susumu - KOCIFAJ, Miroslav. Angular scattering of the Gobi Desert aerosol and its influence on radiative forcing. In Journal of aerosol science. - Elsevier, 2006, vol. 37, p. 1287-1302. ISSN 0021-8502.

Citácie:

1. [1.1] HATCH, C.D. - GRASSIAN, V.H. 10th Anniversary Review: Applications of analytical techniques in laboratory studies of the chemical and climatic impacts of mineral dust aerosol in the Earth's atmosphere. In JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING. ISSN 1464-0325, 2008, vol. 10, no. 8, p. 919-934., WOS

2. [1.1] LIU, L. - MISHCHENKO, M.I. Toward unified satellite climatology of aerosol properties: Direct comparisons of advanced level 2 aerosol products. In JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER. ISSN 0022-4073, SEP 2008, vol. 109, no. 14, p. 2376-2385., WOS

ADCA26

HRIC, Ladislav - PETRÍK, Karol - URBAN, Zdeněk - HANZL, D. Photometry of the dust nova V705 Cassiopeiae. In Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 1998, vol.133, 211-216. ISSN 0365-0138.

Citácie:

1. [1.1] BURLAK, M.A. - HENDEN, A.A. Determining the photometric parameters of galactic novae from visual light curves. In ASTRONOMY LETTERS-A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS. ISSN 1063-7737, APR 2008, vol. 34, no. 4, p. 241-248., WOS

2. [1.1] BURLAK, M.A. Determining the interstellar extinction and distances for Galactic novae. In ASTRONOMY LETTERS-A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS. ISSN 1063-7737, APR 2008, vol. 34, no. 4, p. 249-255., WOS

ADCA27

HRIC, Ladislav - PETRÍK, Karol - URBAN, Zdeněk - NIARCHOS, P. - ANUPAMA, G.C. The problem of the high mass of the hot component in the recurrent nova T Coronae Borealis solved after 38 years. In Astronomy and Astrophysics, 1998, vol. 339, p. 449-456. ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] WEBBINK, R.F. Common envelope evolution redux. In SHORT-PERIOD BINARY STARS: OBSERVATIONS, ANALYSES, AND RESULTS, Springer, ISBN 978-1-4020-6543-9, 2008, vol. 352, p. 233-257., WOS

ADCA28

CHOCHOL, Drahomír - WILSON, Robert. Variation mechanisms in symbiotic nova V1329 Cygni. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2001, vol. 326, p. 437-452. (4.685 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0035-8711.

Citácie:

1. [1.1] MENNICKENT, R. - GREINER, J. - ARENAS, J. - TOVMASSIAN, G. - MASON, E. - TAPPERT, C. - PAPADAKI, C. The remarkable properties of the symbiotic star AE Circinus. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, JAN 21 2008, vol. 383, no. 3, p. 845-856., WOS

ADCA29

CHOCHOL, Drahomír - PRIBULLA, Theodor - VAŇKO, Martin - MAYER, P. - WOLF, M. - NIARCHOS, P. G. - GAZEAS, K. D. - MANIMANIS, V. N. - BRÁT, L. - ZEJDA, M. Light-time effect in the eclipsing binaries GO Cyg, GW Cep, AR Aur and V505 Sgr. In Astrophysics and Space Science, 2006, vol. 304, p. 93-96. (2006 - Current Contents). ISSN 0004-640X.

Citácie:

1. [1.1] SOYDUGAN, F. Possible third body effects in the period changes of four Algol binaries: RY Aqr, SZ Her, RV Lyr and V913 Oph. In ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. ISSN 0004-6337, JUN 2008, vol. 329, no. 6, p. 587-595., WOS

2. [1.1] ZAKIROV, M.M. Close Binaries in Multiple-Star Systems. I. Eclipsing Variables in Orbital Visual Binaries. In KINEMATICS AND PHYSICS OF CELESTIAL BODIES. ISSN 0884-5913, FEB 2008, vol. 24, no. 1, p. 25-35., WOS

3. [1.1] ZHU, L.Y. - QIAN, S.B. - YANG, Y.G. The first multi-color photometric study of the near-contact binary as serpentis. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, JUL 2008, vol. 136, no. 1, p. 337-343., WOS

ADCA30

CHOCHOL, Drahomír - TEODORANI, Massimo - STRAFELLA, F. - ERRICO, Luigi - VITTONE, Alberto A. Fast variability of the outflow in the Z CMa system. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 1998, vol. 293, p. L73-L77. ISSN 0035-8711.

Citácie:

1. [9] GREGORIO-HETEM, J. The Canis Major star forming region. In HANDBOOK OF STAR FORMING REGIONS, VOLUME II: THE SOUTHERN SKY. ASP Monograph Publications, editor Bo Reipurth, ISBN 978-1-58381-671-4, 2008, vol. 5, p. 1-25., NASA ADS

ADCA31

CHOCHOL, Drahomír - PRIBULLA, Theodor - TEODORANI, Massimo - ERRICO, Luigi - VITTONE, Alberto A. - MILANO, Leopoldo - BARONE, Fabricio. The RS CVn binary XY UMa as a member of a triple system. In Astronomy and Astrophysics, 1993, vol. 340, no. 2, p. 415-418. (1.821 - IF1992). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] LEE, J.W. - YOUN, J.H. - KIM, C.H. - LEE, C.U. - KIM, H.I. A photometric study of the short-period close binary V432 Persei and its implications for the star's evolution. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, APR 2008, vol. 135, no. 4, p. 1523-1532., WOS

2. [1.1] TIAN, Y.P. - XIANG, F.Y. - TAO, X. On the period variations of BH Virginis. In PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN. ISSN 0004-6264, 2008, vol. 60, no. 3, p. 571-575., WOS

ADCA32

CHOCHOL, Drahomír - HRIC, Ladislav - URBAN, Zdeněk - KOMŽÍK, Richard - GRYGAR, Jiří - PAPOUŠEK, Jiří. Spectroscopic and photometric behaviour of Nova Cygni 1992 in the first nine months following outburst. In Astronomy and Astrophysics, 2009, vol. 277, p. 103-113. (4.153 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] HACHISU, I. - KATO, M. - CASSATELLA, A. A universal decline law of classical novae. III. GQ Muscae 1983. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, NOV 10 2008, vol. 687, no. 2, p. 1236-1252., WOS

ADCA33

IJIMA, T. - VITTONE, Alberto A. - CHOCHOL, Drahomír. Spectroscopic and photometric studies of the symbiotic star AG Dra. In Astronomy and Astrophysics, 1987, vol. 178, p. 203-212. ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [9] SKOPAL, A. How to understand the light curves of symbiotic stars. In THE JOURNAL OF THE AMERICAN ASSOTIATION OF VARIABLE STAR OBSERVERS. ASIN B0012JQZ0C, 2008, vol. 36, no. 1, p. 9-28., NASA ADS

ADCA34

JAKIMIEC, Maria - ANTALOVÁ, Anna - STORINI, Marisa. Cosmic-ray intensity versus solar soft X-ray background in cross-correlation analysis. M. Storini. In Solar Physics, 1999, vol. 189, no. 2, p. 373-386. (1.663 - IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 0038-0938.

Citácie:

1. [1.1] SINGH, M. - SINGH, Y.P. - BADRUDDIN. Solar modulation of galactic cosmic rays during the last five solar cycles. In JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS. ISSN 1364-6826, JAN 2008, vol. 70, no. 1, p. 169-183., WOS

ADCA35

KAŇUCHOVÁ, Zuzana - NESLUŠAN, Luboš. The parent bodies of the Quadrantid meteoroid stream. In Astronomy and Astrophysics, 2007, vol. 470, p. 1123-1136. (3.971 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] BABADZHANOV, P.B. - WILLIAMS, I.P. - KOKHIROVA, G.I. Meteor showers associated with 2003EH1. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, JUN 1 2008, vol. 386, no. 4, p. 2271-2277., WOS

ADCA36

KASPER, M. - BILLER, B. A. - BURROWS, Adam - BRANDNER, W. - BUDAJ, Ján - CLOSE, L. M. The very nearby M/T dwarf binary SCR 1845-6357. In Astronomy and Astrophysics, 2007, vol. 471, p. 655-659. (3.971 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] BURGASSER, A.J. - LIU, M.C. - IRELAND, M.J. - CRUZ, K.L. - DUPUY, T.J. Subtle signatures of multiplicity in late-type dwarf spectra: The unresolved M8.5+T5 binary 2MASS J03202839-0446358. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, JUL 1 2008, vol. 681, no. 1, p. 579-593., WOS

2. [1.1] LAGRANGE, A.M. - BEUZIT, J.L. - CHAUVIN, G. - MOUILLET, D. Adaptive optics and extrasolar planetary systems - art. no. 701503. In ADAPTIVE OPTICS SYSTEMS, PTS 1-3. ISSN 0277-786X, 2008, vol. 7015, Part 1-3, p. 1503-1503., WOS

ADCA37

KELLEY, Michael S. - WOODWARD, Charles E. - HARKER, David E. - WOODEN, Diane H. - GEHRZ, Robert D. - CAMPINS, Humberto - HANNER, Martha S. - LEDERER, Susan M. - OSIP, David J. - PITTICHOVÁ, Jana - POLOMSKI, Elisha. A Spitzer study of comets 2P/Enckes, 67P/Churyumov-Gerasimenko and C/2001 HT50 (linear neat). In The Astrophysical Journal, 2006, vol.651, p. 1256-1271. (6.308 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0004-637X.

Citácie:

1. [1.1] BOEHNHARDT, H. - TOZZI, G.P. - BAGNULO, S. - MUINONEN, K. - NATHUES, A. - KOLOKOLOVA, L. Photometry and polarimetry of the nucleus of comet 2P/Encke. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, OCT 2008, vol. 489, no. 3, p. 1337-1343., WOS

2. [1.1] ISHIGURO, M. Cometary dust trail associated with Rosetta mission target: 67P/Churyumov-Gerasimenko. In ICARUS. ISSN 0019-1035, JAN 2008, vol. 193, no. 1, p. 96-104., WOS

3. [1.1] ROTUNDI, A. - RIETMEIJER, F.J.M. Carbon in meteoroids: Wild 2 dust analyses, IDPs and cometary dust analogues. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 473-483., WOS

4. [1.1] TENISHEV, V. - COMBI, M. - DAVIDSSON, B. A global kinetic model for cometary comae: The evolution of the coma of the Rosetta target comet churyumov-gerasimenko throughout the mission. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, SEP 20 2008, vol. 685, no. 1, p. 659-677., WOS

ADCA38

KLAČKA, Jozef - KOCIFAJ, Miroslav. Scattering of electromagnetic waves by charged spheres and some physical consequences. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2007, vol. 106, p. 170-183. (2007 - Current Contents). ISSN 0022-4073.

Citácie:

1. [1.1] ROSENKRANTZ, E. - ARNON, S. Manipulating light using charged nano-particles suspended in electric field. In 2008 IEEE 25TH CONVENTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS IN ISRAEL, VOLS 1 AND 2. ISSN 0899-6156, 2008, p. 433-436., WOS

ADCA39

KOCIFAJ, Miroslav - VIDEEN, Gorden. Optical behavior of composite carbonaceous aerosols: DDA and EMT approaches. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2008, vol. 109, p. 1404-1416. (1.972 - IF2007). ISSN 0022-4073.

Citácie:

1. [3] ZAVYALOV, N.N. - VOSHCHINNIKOV, N.V. Scattering of light by flufy aggregates consisting of small and large particles. In ELEVENTH CONFERENCE ON ELECTROMAGNETIC AND LIGHT SCATTERING, edited by J. Hough, Hartfield, 2008, p. 113-116.

ADCA40

KOCIFAJ, Miroslav. Light pollution simulations for planar ground-based light sources. In Applied Optics, 2008, vol. 47, no. 6, p. 792-798. (1.701 - IF2007). ISSN 1352-2310.

Citácie:

1. [3] SHIRKEY, R.C. An army illumination model. In ARMY RESEARCH LABORATORY. 2008, Report no. ARTL-TR-4645, 31 pages.

ADCA41

KOCIFAJ, Miroslav - HORVATH, Helmuth - JOVANOVIĆ, Olga - GANGL, M. Optical properties of urban aerosols in the region Bratislava-Vienna I. Methods and tests. In Atmospheric Environment, 2006, vol. 40, p. 1922-1934. (2.724 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 1352-2310.

Citácie:

1. [1.1] LIU, Z.D. - LIU, H.G. - WANG, B. - LU, F. - HUANG, S.H. - WU, D.X. - HAN, D.W. Aerosol observation in Fengtai area, Beijing. In PARTICUOLOGY. ISSN 1674-2001, JUN 2008, vol. 6, no. 3, p. 214-217., WOS

ADCA42

KOCIFAJ, Miroslav - HORVATH, Helmuth. Inversion of extinction data for irregularly shaped particles. In Atmospheric Environment, 2005, vol. 39, 1481-1495. (2.417 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 1352-2310.

Citácie:

1. [1.1] BAO, Z.H. - ZHU, C.Z. - HULUGALLA, R. - GU, J.Q. - DI, G.Q. Spatial and temporal characteristics of aerosol optical depth over East Asia and their association with wind fields. In METEOROLOGICAL APPLICATIONS. ISSN 1350-4827, DEC 2008, vol. 15, no. 4, p. 455-463., WOS

2. [1.1] SUN, X.G. - TANG, H. - YUAN, G.B. Anomalous diffraction approximation method for retrieval of spherical and spheroidal particle size distributions in total light scattering. In JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER. ISSN 0022-4073, JAN 2008, vol. 109, no. 1, p. 89-106., WOS

ADCA43

KOCIFAJ, Miroslav - KOHÚT, Igor - ZAUJEC, Pavol. On Applicability of model aerosol distributions for urban region of Bratislava city. In Atmospheric Environment, 2001, vol. 35, no. 30, p. 5105-5115. (1.942 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 1352-2310.

Citácie:

1. [1.1] LIMPERT, Eckhard - BURKE, James F. - GALAN, Carmen - TRIGO, Mar D. - WEST, Johnatan S. - STAHEL, WernerA. Data, not only in aerobiology: how normal is the normal distribution?. In AEROBIOLOGIA. ISSN 0393-5965, SEP 2008, vol. 24, no. 3, p. 121-124., WOS

ADCA44

KOCIFAJ, Miroslav - LUKAC, Ján. Using the multiple scattering theory for calculation of the radiation fluxes from experimental aerosol data. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 1998, vol. 60, p. 933-942. ISSN 0022-4073.

Citácie:

1. [1.1] EIDHAMMER, T. - MONTAGUE, D.C. - DESHLER, T. Determination of index of refraction and size of supermicrometer particles from light scattering measurements at two angles. In JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES. ISSN 0148-0227, AUG 23 2008, vol. 113, article no. D16206., WOS

ADCA45

KOZA, Július - KUČERA, Aleš - RYBÁK, Ján - WÖHL, Hubertus. Photospheric modeling through spectral line inversion : Temperature and radial velocity stratifications and fluctuations. In Astronomy and Astrophysics, 2006, vol. 458, p. 941-951. (4.223 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] HABERREITER, M. - SCHMUTZ, W. - KOSOVICHEV, A.G. Solving the discrepancy between the seismic and photospheric solar radius. In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. ISSN 0004-637X, MAR 1 2008, vol. 675, no. 1, p. L53-L56., WOS

ADCA46

KREINER, Jerzy - PRIBULLA, Theodor - TREMKO, Jozef - STACHOWSKI, Greg S. - ZAKRZEWSKI, Bartlmiej. Period analysis of three close binary systems: TW And, TT Her and W UMi. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2008, vol. 383, p. 1506-1512. (5.249 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0035-8711.

Citácie:

1. [1.1] ZHU, L.Y. - QIAN, S.B. - YANG, Y.G. The first multi-color photometric study of the near-contact binary as serpentis. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, JUL 2008, vol. 136, no. 1, p. 337-343., WOS

ADCA47

KREINER, Jerzy - PAJDOSZ, Gabriel - TREMKO, Jozef - ZOLA, Stanislaw. Investigation of the semidetached eclipsing binary RZ Draconis. In Astronomy and Astrophysics, 1994, vol. 285, p. 459-466. ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] ZHU, L.Y. - QIAN, S.B. - YANG, Y.G. The first multi-color photometric study of the near-contact binary as serpentis. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, JUL 2008, vol. 136, no. 1, p. 337-343., WOS

ADCA48

KRESÁK, Ľubor - KRESÁKOVÁ, Margita. Secular brightness decrease of periodic comets. In Icarus, 1990, vol. 86, p. 82-92. ISSN 0019-1035.

Citácie:

1. [1.1] DIAZ, C.G. - GIL-HUTTON, R. Collisional activation of asteroids in cometary orbits. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, AUG 2008, vol. 487, no. 1, p. 363-367., WOS

ADCA49

KRESÁK, Ľubor. Dormant phases in the aging of periodic comets. In Astronomy and Astrophysics, 1987, vol. 187, p. 906-908. ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] JENNISKENS, P. Mostly dormant comets and their disintegration into meteoroid streams: A review. In EARTH, MOON, AND, PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 505-520., WOS

ADCA50

KRTIČKA, Jiří - MIKULÁŠEK, Zdeněk - ZVERKO, Juraj - ŽIŽŇOVSKÝ, Jozef. The light variability of the helium strong star HD 37776 as a result of its inhomogenous elemental surface distribution. In Astronomy and Astrophysics, 2007, vol. 470, p. 1089-1098. (3.971 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] KRAUS, M. - FERNANDES, M.B. - KUBAT, J. - DE ARAUJO, F.X. From B[e] to A[e] - On the peculiar variations of the SMC supergiant LHA115-S 23 (AzV 172). In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, AUG 2008, vol. 487, no. 2, p. 697-707., WOS

2. [1.1] TOWNSEND, R.H.D. Exploring the photometric signatures of magnetospheres around helium-strong stars. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, SEP 11 2008, vol. 389, no. 2, p. 559-566., WOS

ADCA51

KUDELA, Karel - RYBÁK, Ján - ANTALOVÁ, Anna - STORINI, Marisa. Time Evolution of Low-Frequency Periodicities in Cosmic Ray Intensity. In Solar Physics, 2002, vol. 205, p. 165-175. (2.103 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 0038-0938.

Citácie:

1. [1.1] SINGH, M. - SINGH, Y.P. - BADRUDDIN. Solar modulation of galactic cosmic rays during the last five solar cycles. In JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS. ISSN 1364-6826, JAN 2008, vol. 70, no. 1, p. 169-183., WOS

ADCA52

LÉVAY, Péter - SANIGA, Metod - VRANA, Péter. Three-qubit operators, the split Cayley hexagon of order two, and black holes. In Physical Review D : particle and Fields, 2008, vol. 78, article 124022, p. 1-16. (4.696 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 1550-7998.

Citácie:

1. [9] BELLUCCI, S. - FERRARA, S. - MARRANI, A. - YERANYAN, A. stu black holes unveiled. In ENTROPY. ISSN 1099-4300, 2008, vol. 10, no. 4, p. 507-555., NASA ADS

ADCA53

LINDBLAD, Bertil A. - NESLUŠAN, Luboš - PORUBČAN, Vladimír - SVOREŇ, Ján. IAU meteor database of photographic orbits - version 2003. In Earth, Moon, and Planets, 2003, vol. 93, p. 249-260. (1.364 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0167-9295.

Citácie:

1. [1.1] BROWN, P. - WERYK, R.J. - WONG, D.K. - JONES, J. A meteoroid stream survey using the Canadian Meteor Orbit Radar I. Methodology and radiant catalogue. In ICARUS. ISSN 0019-1035, MAY 2008, vol. 195, no. 1, p. 317-339., WOS

2. [1.1] GAJDOS, S. Search for past signs of October Ursae Majorids. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 117-123., WOS

3. [1.1] GARCIA-MARTINEZ, J.L. - ORTEGA-GUTIERREZ, F. Streamlets within meteoroid streams on NEA orbits. In GEOFISICA INTERNACIONAL. ISSN 0016-7169, JUL-SEP 2008, vol. 47, no. 3, p. 251-255., WOS

4. [1.1] HAJDUKOVA, M. Meteors in the IAU meteor data center on hyperbolic orbits. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 67-71., WOS

5. [1.1] HAJDUKOVA, M. The flux of interstellar particles detected in the Solar System. In IAU: ORGANIC MATTER IN SPACE. Cambridge University Press, ISBN 1743-9213, 2008, vol. 251, p. 345-346., WOS

6. [1.1] HAJDUKOVA, M. The occurence of interstellar meteoroids in the vicinity of the Earth. In IAU: ORGANIC MATTER IN SPACE, Cambridge University Press, ISBN 1743-9213, 2008, vol. 251, p. 347-348., WOS

7. [1.1] JOPEK, T.J. - RUDAWSKA, R. - BARTCZAK, P. Meteoroid stream searching: The use of the vectorial elements. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 73-78., WOS

8. [1.1] KORNOS, L. - TOTH, J. - VERES, P. Orbital evolution of Pribram and Neuschwanstein. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 59-65., WOS

9. [4] ROZBORIL, J. Rozloženie radiantov sporadických meteorov. In METEORICKÉ SPRÁVY. 2008, vol. 29, p. 109-115.

ADCA54

MARTIN, Sara F. - DEZSO, Loránt - ANTALOVÁ, Anna - KUČERA, Aleš - HARVEY, K.L. Emerging Magnetic Flux, Flares and Filaments - FBS Interval 16.-23.June 1980 (Revised Form). In Advances in Space Research, 1983, vol. 2, p. 39-51. ISSN 0273-1177.

Citácie:

1. [1.2] ZHANG, Y. - ZHANG, M. - ZHANG, H. On the relationship between flux emergence and CME initiation. In SOLAR PHYSICS. ISSN 0038-0938. 2008, vol. 250, no. 1, p. 75-88., SCOPUS

2. [9] ZUCCARELLO, F.P. - SOENEN, A. - POEDTS, S. - ZUCCARELLO, F. - JACOBS, C. Initiation of coronal mass ejections by magnetic flux emergence in the framework of the breakout model. In THE ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, 2008, vol. 689, no. 2, p. L157-L160., NASA ADS

ADCA55

MAYER, Pavel - LORENZ, Reinald - CHOCHOL, Drahomír - IRSMAMBETOVA, Tatyana R. SZ Cam - early-type eclipsing binary with a third body. In Astronomy and Astrophysics, 1994, vol. 288, p. L13-L16. ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] GORDA, S.Y. New spectrophotometry for SZ Cam (the problem of a third component). In ASTRONOMY LETTERS-A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS. ISSN 1063-7737, MAY 2008, vol. 34, no. 5, p. 316-326., WOS

ADCA56

MCINTOSH, Bruce A. - HAJDUK, Anton. Comet Halley meteor stream: A new model. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. - 1983, 1983, vol.205, p.931-943. ISSN 0035-8711.

Citácie:

1. [9] CHRISTOU, A.A. - VAUBAILLON, J. - WITHERS, P. The P/Halley stream: Meteor showers on Earth, Venus and Mars. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 125-131., NASA ADS

2. [9] SPURNY, P. - SHRBENY, L. Exceptional fireball activity of Orionids in 2006. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 141-150., NASA ADS

ADCA57

MILLER, Brendan - BUDAJ, Ján - RICHARDS, Mercedes T. Revealing the nature of algol disks through optical and UV spectroscopy, synthetic spectra, and tomography of TT Hydrae. In The Astrophysical Journal, 2007, vol. 656, p. 1075-1091. (6.119 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0004-637X.

Citácie:

1. [1.1] EATON, J.A. Spurious eccentricities of distorted binary components. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, JUL 1 2008, vol. 681, no. 1, p. 562-569., WOS

2. [1.1] KIMINKI, D.C. - MCSWAIN, M.V. - KOBULNICKY, H.A. New massive binaries in the cygnus OB2 association. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, JUN 1 2008, vol. 679, no. 2, p. 1478-1489., WOS

3. [1.1] MILONE, E.F. - KALLRATH, J. The tools of the trade and the products they produce: Modeling of eclipsing binary observables. In SHORT-PERIOD BINARY STARS: OBSERVATIONS, ANALYSES, AND RESULTS.Springer, ISBN 978-1-4020-6543-9, 2008, vol. 352, p. 191-214., WOS

4. [1.1] VAN RENSBERGEN, W. - DE GREVE, J.P. - DE LOORE, C. - MENNEKENS, N. Spin-up and hot spots can drive mass out of a binary. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, SEP 2008, vol. 487, no. 3, p. 1129-1138., WOS

5. [9] ALLEN, CH. - DOCOBO, J.A. - HARTKOPF, W.I. - BALEGA, Y.I. - DAVIS, J. - MASON, B.D. - OBLAK, E. - OSWALT, T.D. - POURBAIX, D. - SCARFE, C.D. Commission 26: Double and Multiple Stars. In TRANSACTIONS IAU, 2008, vol 4/27A, p. 196-206., NASA ADS

ADCA58

MINAROVJECH, Milan - RUŠIN, Vojtech - SANIGA, Metod. Time-latitudinal dynamics of magnetic fields and the green corona over three solar cycles. In Solar Physics, 2007, vol. 241, p. 263-268. (1.887 - IF2006). (2007 - Current Contents)..

Citácie:

1. [1.1] LI, K.J. - LI, Q.X. - GAO, P.X. - SHI, X.J. Cyclic behavior of solar full-disk activity. In JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS. ISSN 0148-0227, NOV 29 2008, vol. 113, no. A11, article no. A11108., WOS

ADCA59

MINAROVJECH, Milan - RYBANSKÝ, Milan - RUŠIN, Vojtech. Prominences and the green corona over the solar activity cycles. In Solar Physics, 1998, vol. 177, p. 357-364. (1998 - Current Contents). ISSN 0038-0938.

Citácie:

1. [1.1] LI, K.J. - LI, Q.X. - GAO, P.X. - SHI, X.J. Cyclic behavior of solar full-disk activity. In JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS. ISSN 0148-0227, NOV 29 2008, vol. 113, article no. A11108., WOS

2. [1.1] MACKAY, D.H. - GAIZAUSKAS, V. - YEATES, A.R. Where do solar filaments form? Consequences for theoretical models. In SOLAR PHYSICS. ISSN 0038-0938, MAR 2008, vol. 248, no. 1, p. 51-65., WOS

ADCA60

MIX, Lucas J. - ARMSTRONG, John C. - MANDELL, Avi M. - MOSIER, Annika C. - RAYMOND, Jason - RAYMOND, Sean N. - STEWART, Frank J. - VON BRAUN, Kaspar - ZHAXYBAYEVA, Olga - BILLINGS, Linda - CAMERON, Vyllinniskii - CLAIRE, Mark - DICK, Greg J. - DOMAGAL-GOLDMAN, Shawn D. - JAVAUX, Emmanuelle J. - JOHNSON, Orion J. - LAWS, Chris - RACE, Margaret S. - RASK, Jon - RUMMEL, John D. - SCHELBLE, Rachel T. - VANCE, Steve - ADAM, Zach - BACKUS, Peter - BEEGLE, Luther - BISHOP, Janice - BOERING, Kristie - BRILEY, Michael - CALVIN, Wendy - CATLING, David - CLELAND, Carol - DODSON, K. Estelle - FLETCHEL, Julie - DE LA FUENTE ACOSTA, Eduardo - DE ZWART, Ico - EIGENBRODE, Jennifer - FARMER, Jack - FRANK, Siegfried - GOGARTEN, Peter - GOOLISH, Edward - GRYMES, Rosalind - HAGHIGHIPOUR, Nader - HUDSON, Troy - IVKOVIC, Vladimir - JAHANGEER, Muffarah - JAKOSKY, Bruce - KENYON, Scott - KILSTON, Steven - KNOLL, Andrew - KORPELA, Eric - LAMB, David - LAZIO, Joseph - LENSKI, Richard - LINK, Lindsey - LLOYD, Karen - LUNINE, Jonathan - MANGA, Michael - MCCOY, Tim - MEECH, Karen J. - MELLO, Gustavo - MOJZSIS, Steven - MORRISON, David - MORTON, Oliver - MOSER, Duane - NEALSON, Kenneth - NIMNO, Francis - NORRIS, Ray - OFFERDAHL, Erika - OLIEN, Tom - PACE, Norman - PFIFFNER, Susan - PHILIPS, Cynthia - RAO, Shanti - RODRIQUEZ, Debora - RUMMEL, John - SCHOPF, Bill - SEAGER, Sara - SLEEP, Norman - SOGIN, Mitchell - SOLOVAYA, Nina - SULLIVAN, Woodruff - THOMAS, Brian - THORSTEINSSON, Thorsteinn - TOMOW, Carmen - WEVRICK, Michael - WOOLF, Nick - YAMAGUCHI, Kosei - ZERELLA, Michael. The astrobiology primer. An outline of general knowledge - Version 1. In Astrobiology, 2006, vol. 6, no. 5, p. 735-813. (2.225 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 1531-1074.

Citácie:

1. [1.1] PASEK, M. - LAURETTA, D. Extraterrestrial flux of potentially prebiotic C, N, and P to the early Earth. In ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES. ISSN 0169-6149, FEB 2008, vol. 38, no. 1, p. 5-21., WOS

ADCA61

NESLUŠAN, Luboš. The fading problem and the population of the Oort cloud. In Astronomy and Astrophysics, 2007, vol. 461, p. 741-750. (3.971 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] KAIB, N.A. - QUINN, T. The formation of the Oort cloud in open cluster environments. In ICARUS. ISSN 0019-1035, SEP 2008, vol. 197, no. 1, p. 221-238., WOS

ADCA62

NESLUŠAN, Luboš. The significance of the Titius-Bode law and the peculiar location of the Earth's orbit. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2004, vol. 351, p. 133-136. (4.993 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 0035-8711.

Citácie:

1. [1.1] POVEDA, A. - LARA, P. The exo-planetary system of 55 Cancri and the Titius-Bode law. In IV REUNION SOBRE ASTRONOMIA DINAMICA EN LATINOAMERICA (ADELA 2008). ISSN 1405-2059, 2008, vol. 34, p. 49-52., WOS

2. [1.1] POVEDA, A. - LARA, P. The exo-planetary system of 55 Cancri and the Titius-Bode law. In REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA. ISSN 0185-1101, APR 2008, vol. 44, no. 1, p. 243-246., WOS

ADCA63

NESLUŠAN, Luboš - SVOREŇ, Ján - PORUBČAN, Vladimír. A computer program for calculation of a theoretical meteor-stream radiant. In Astronomy and Astrophysics, 1998, vol. 331, p. 411-413. ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] GAJDOS, S. Search for past signs of October Ursae Majorids. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 117-123., WOS

2. [1.1] JENNISKENS, P. Meteoroid streams that trace to candidate dormant comets. In ICARUS. ISSN 0019-1035, MAR 2008, vol. 194, no. 1, p. 13-22., WOS

3. [1.1] VERES, P. - KLACKA, J. - KOMAR, L. - TOTH, J. Motion of a meteoroid released from an asteroid. In EARTH ,MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 47-51., WOS

ADCA64

ÖZGÜÇ, Atila - ATAÇ, Tamer - RYBÁK, Ján. Temporal variability of the flare index (1966-2001). In Solar Physics, 2003, vol.214, p. 375-396. (1.875 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0038-0938.

Citácie:

1. [1.1] SEN, A.K. - LITAK, G. - TACCANI, R. - RADU, R. Wavelet analysis of cycle-to-cycle pressure variations in an internal combustion engine. In CHAOS, SOLITONS & FRACTALS. ISSN 0960-0779, NOV 2008, vol. 38, no. 3, p. 886-893., WOS

2. [9] USOSKIN, I.G. A history of solar activity over millenia. In LIVING REVIEWS IN SOLAR PHYSICS. ISSN 1614-4961, 2008, vol. 5, no. 3., NASA ADS

ADCA65

ÖZGÜÇ, Atila - ATAÇ, Tamer - RYBÁK, Ján. Flare index variability in the ascending branch of solar cycle 23. In Journal of Geophysical Research - Space Physics, 2002, vol.107, no.A7, art.no.1146.

Citácie:

1. [1.1] LARA, A. - BORGAZZI, A. - MENDES, O. - ROSA, R.R. - DOMINGUES, M.O. Short-period fluctuations in coronal mass ejection activity during solar cycle 23. In SOLAR PHYSICS. ISSN 0038-0938, MAR 2008, vol. 248, no. 1, p. 155-166., WOS

ADCA66

PARIMUCHA, Štefan - CHOCHOL, Drahomír - PRIBULLA, Theodor - BUSON, L.M. - VITTONE, Alberto A. Multiwavelength evidence for a 15-year periodic activity in the symbiotic nova V1016 Cygni. In Astronomy and Astrophysics, 2002, vol. 391, p. 999-1004. (2.281 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] ERIKSSON, M. - NILSSON, H. - VEENHUIZEN, H. - LONG, K.S. Modeling of C IV pumped fluorescence of Fe II in symbiotic stars. In ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, JAN 2008, vol. 477, no. 1, p. 255-265., WOS

ADCA67

PASACHOFF, Jay M. - RUŠIN, Vojtech - DRUCKMÜLLER, Miloslav - SANIGA, Metod. Fine structures in the white-light solar corona at the 2006 eclipse. In The Astrophysical Journal, 2007, vol. 665, p. 824-829. (6.119 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0004-637X.

Citácie:

1. [1.1] CRANMER, S.R. - PANASYUK, A.V. - KOHL, J.L. Improved constraints on the preferential heating and acceleration of oxygen ions in the extended solar corona. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, MAY 10 2008, vol. 678, no. 2, p. 1480-1497., WOS

2. [1.1] WOO, R. - DRUCKMULLEROVA, H. Solar eclipse images and the solar wind. In ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS. ISSN 0004-637X, MAY 10 2008, vol. 678, no. 2, p. L149-L152., WOS

ADCA68

PASACHOFF, Jay M. - KIMMEL, Shelby B. - DRUCKMÜLLER, Miloslav - RUŠIN, Vojtech - SANIGA, Metod. The April 8, 2005, eclipse white-light corona. In Solar Physics, 2006, vol. 238 no. 2, p. 261-270. (1.892 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0038-0938.

Citácie:

1. [1.1] SIGISMONDI, C. - BIANDA, M. - ARNAUD, J. European Projects of Solar Diameter Monitoring. In RELATIVISTIC ASTROPHYSICS. ISSN 0094-243X, 2008, vol. 1059, p. 189-198., WOS

ADCA69

PITTICH, Eduard - D'ABRAMO, Germano - VALSECCHI, Giovanni B. From Jupiter-family to Encke-like orbits - The role of non-gravitational forces and resonances. In Astronomy and Astrophysics, 2004, vol. 422, p. 369-375. (3.843 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] FERRIN, I. Secular light curve of 2P/Encke, a comet active at aphelion. In ICARUS. ISSN 0019-1035, SEP 2008, vol. 197, no. 1, p. 169-182., WOS

2. [1.1] MORBIDELLI, A. Comets and their reservoirs: Current dynamics and primordial evolution. In TRANS-NEPTUNIAN OBJECTS AND COMETS. 2008, vol. 35, p. 79-163., WOS

ADCA70

PLANAT, Michel - BABOIN, Anne-Céline - SANIGA, Metod. Multi-line geometry of qubit-qutrit and higher-order Pauli operators. In International Journal of Theoretical Physics, 2008, vol. 47, p. 1127-1135. (0.489 - IF2007). ISSN 0020-7748.

Citácie:

1. [1.1] KIBLER, M.R. Generalized spin bases for quantum chemistry and quantum information. In COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS. ISSN 0010-0765, 2008, vol. 73, no. 10, p. 1281-1298., WOS

2. [1.1] KIBLER, M.R. Variations on a theme of Heisenberg, Pauli and Weyl. In JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL. ISSN 1751-8113, SEP 19 2008, vol. 41, no. 37, article no. 375302., WOS

ADCA71

PLANAT, Michel - SANIGA, Metod. On the Pauli graphs on N-qudits. In Quantum Information and Computation, 2008, vol. 8, no. 1-2, p. 0127-0146. (1.988 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 1533-7146.

Citácie:

1. [1.1] KIBLER, M.R. Generalized spin bases for quantum chemistry and quantum information. In COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS. ISSN 0010-0765, 2008, vol. 73, no. 10, p. 1281-1298., WOS

2. [1.1] KIBLER, M.R. Variations on a theme of Heisenberg, Pauli and Weyl. In JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL. ISSN 1751-8113, SEP 19 2008, vol. 41, no. 37, article no. 375302., WOS

ADCA72

POLOSUKHINA, Nina S. - KURTZ, D. - HACK, M. - NORTH, Pierre - ILYIN, I. - ZVERKO, Juraj - SHAKHOVSKOY, D. Lithium on the surface of cool magnetic CP stars.I.Summary of spectroscopic observations with three telescopes. In Astronomy and Astrophysics, 1999, vol. 351, p. 283-291. ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [9] KOCHUKHOV, O. The Paschen-Back effect in the Li I 6708 Ǻ line and the presence of lithium in cool magnetic Ap stars. In ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. ISSN 0004-6361, 2008, vol. 483, no. 2, p. 557-566., NASA ADS

ADCA73

PORUBČAN, Vladimír - KORNOŠ, Leoš - CEVOLANI, Giordano - PUPILLO, Giuseppe. The Orbit and evolution of the Geminid meteroid stream. In Il nuovo cimento, 2004, vol. 27 C, no. 4, p. 395-400. (0.269 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 1124-1896.

Citácie:

1. [2.1] KANUCHOVA, Z. - SVOREN, J. Looking for the Geminids structure in the range of photographic meteors. In CONTRIBUTIONS OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY SKALNATE PLESO. ISSN 1335-1842, JUN 2008, vol. 38, no. 3, p. 501-518., WOS

ADCA74

PORUBČAN, Vladimír - GAVAJDOVÁ, Mária. A search for fireball streams among photographic meteors. In Planetary and Space Science, 1994, vol. 42, p. 151-155. ISSN 0032-0633.

Citácie:

1. [1.1] GAJDOS, S. Search for past signs of October Ursae Majorids. In EARTH, MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 117-123., WOS

2. [1.1] JENNISKENS, P. - VAUBAILLON, J. Minor planet 2008 ED69 and the kappa Cygnid meteor shower. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, AUG 2008, vol. 136, no. 2, p. 725-730., WOS

3. [1.1] JENNISKENS, P. Meteoroid streams that trace to candidate dormant comets. In ICARUS. ISSN 0019-1035, MAR 2008, vol. 194, no. 1, p. 13-22., WOS

4. [1.1] JENNISKENS, P. Mostly dormant comets and their disintegration into meteoroid streams: A review. In EARTH ,MOON, AND PLANETS. ISSN 0167-9295, JUN 2008, vol. 102, no. 1-4, p. 505-520., WOS

ADCA75

PORUBČAN, Vladimír - CEVOLANI, Giordano. On the activity and orbit of the Geminid meteoroid stream. In Il Nuovo Cimento della Societa Italiana di Fisica C, 1994, vol. 17, p. 243-248. ISSN 0390-5551.

Citácie:

1. [2.1] KAŇUCHOVÁ, Z. - SVOREŇ, J. Looking for the Geminids structure in the range of photographic meteors. In CONTRIBUTIONS OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY SKALNATE PLESO. ISSN 1335-1842, JUN 2008, vol. 38, no. 3, p. 501-518., WOS

ADCA76

PRIBULLA, Theodor - RUCINSKI, Slavek M. - CONIDIS, George - DEBOND, Heide - THOMSON, J. R. - GAZEAS, Kosmas - OGLOZA, Waldemar. Radial velocity studies of close binary stars. XII. In The Astronomical Journal, 2007, vol. 133, p. 1977-1987. (4.854 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0004-6256.

Citácie:

1. [1.1] SHKOLNIK, E. - LIU, M.C. - REID, I.N. - HEBB, L. - CAMERON, A.C. - TORRES, C.A. - WILSON, D.M. BD -22 5866: A low-mass, quadruple-lined spectroscopic and eclipsing binary. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, AUG 1 2008, vol. 682, no. 2, p. 1248-1255., WOS

2. [1.1] TSANTILAS, S. - ROVITHIS-LIVANIOU, H. Gravity and effective temperature distribution on the surface of contact binary systems. In ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. ISSN 0004-6337, JUN 2008, vol. 329, no. 6, p. 596-601., WOS

ADCA77

PRIBULLA, Theodor - RUCINSKI, Slavek M. - WENXIAN, Lu - MOCHNACKI, Stefan W. - CONIDIS, George - BLAKE, R. M. - DEBOND, Heide - THOMSON, J. R. - PYCH, Vojtech - OGLOZA, Waldemar - SIWAK, Michal. Radial velocity studies of close binary stars. XI. In The Astronomical Journal, 2006, vol. 132, p. 769-780. (5.377 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0004-6256.

Citácie:

1. [1.1] LEE, C.U. - KIM, S.L. - LEE, J.W. - KIM, C.H. - JEON, Y.B. - KIM, H.I. - YOON, J.N. - HUMPHREY, A. V994 Herculis: the multiple system with a quadruple-lined spectrum and a double eclipsing feature. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, OCT 1 2008, vol. 389, no. 4, p. 1630-1636., WOS

2. [1.1] SHKOLNIK, E. - LIU, M.C. - REID, I.N. - HEBB, L. - CAMERON, A.C. - TORRES, C.A. - WILSON, D.M. BD -22 5866: A low-mass, quadruple-lined spectroscopic and eclipsing binary. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, AUG 1 2008, vol. 682, no. 2, p. 1248-1255., WOS

3. [1.1] TOKOVININ, A. Comparative statistics and origin of triple and quadruple stars. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, SEP 11 2008, vol. 389, no. 2, p. 925-938., WOS

4. [9] ALLARD, D. - OLINTO, A.V. - PARIZOT, E. Signatures of the extragalactic cosmic-ray source composition from spectrum and shower depth measurements. In PROCEEDINGS OF THE 30TH INTERNATIONAL COSMIC RAY CONFERENCE, July 3-11, 2007, Mérida, Yucatán, Mexico. Editors R. Caballero, J.C. D´Olivo, G. Medina-Tanco, L. Nellen, F.A. Sánchez, J.F Valdés-Galicia. Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Mexico. ISBN 978-970-32-5156-8, 2008, vol. 4, p. 253-256., NASA ADS

5. [9] OLINTO, A.V. - ALLARD, D. - ARMENGAUD, E. Horizons and anisotropies of ultra-high energy cosmic rays. In PROCEEDINGS OF THE 30TH INTERNATIONAL COSMIC RAY CONFERENCE, July 3-11, 2007, Mérida, Yucatán, Mexico. Editors R. Caballero, J.C. D´Olivo, G. Medina-Tanco, L. Nellen, F.A. Sánchez, J.F. Valdés-Galicia. Universidad National Autónoma de México, Mexico. ISBN 978-970-32-5156-8, 2008, vol. 4, p. 527-530., NASA ADS

ADCA78

PRIBULLA, Theodor - RUCINSKI, Slavek M. Contact binaries with additional components. I. The extant data. In The Astronomical Journal, 2006, vol. 131, p. 2986-3007. (5.377 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0004-6256.

Citácie:

1. [1.1] EGGLETON, P.P. - TOKOVININ, A.A. A catalogue of multiplicity among bright stellar systems. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, SEP 11 2008, vol. 389, no. 2, p. 869-879., WOS

2. [1.1] LEE, J.W. - YOUN, J.H. - KIM, C.H. - LEE, C.U. - KIM, H.I. A photometric study of the short-period close binary V432 Persei and its implications for the star's evolution. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, APR 2008, vol. 135, no. 4, p. 1523-1532., WOS

3. [1.1] LI, L.F. - ZHANG, F.H. - HAN, Z.W. - JIANG, D.K. - JIANG, T.Y. The evolutionary status of W Ursae Majoris-type systems. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, JUN 11 2008, vol. 387, no. 1, p. 97-104., WOS

4. [1.1] MAZEH, T. Observational evidence for tidal interaction in close binary systems. In TIDAL EFFECTS IN STARS, PLANETS AND DISKS. ISSN 1633-4760, 2008, vol. 29, p. 1-65., WOS

5. [1.1] SOYDUGAN, F. Possible third body effects in the period changes of four Algol binaries: RY Aqr, SZ Her, RV Lyr and V913 Oph. In ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. ISSN 0004-6337, JUN 2008, vol. 329, no. 6, p. 587-595., WOS

6. [1.1] VAN HAMME, W. - COHEN, R.E. The closest of the close: Observational and modeling progress. In SHORT-PERIOD BINARY STARS: OBSERVATIONS, ANALYSES, AND RESULTS, Springer, ISBN 978-1-4020-6543-9, 2008, vol. 352, p. 215-230., WOS

7. [1.1] YANG, Y.G. New CCD photometry for the extreme lower mass-ratio binary AW Ursae Majoris. In ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE. ISSN 0004-640X, APR 2008, vol. 314, no. 1-3, p. 151-162., WOS

8. [1.1] ZHU, L.Y. - QIAN, S.B. - YANG, Y.G. The first multi-color photometric study of the near-contact binary as serpentis. In ASTRONOMICAL JOURNAL. ISSN 0004-6256, JUL 2008, vol. 136, no. 1, p. 337-343., WOS

ADCA79

PRIBULLA, Theodor - CHOCHOL, Drahomír - ROVITHIS-LIVANIOU, H. - ROVITHIS, P. The contact binary AW Ursae Majoris as a member of a multiple system. In Astronomy and Astrophysics, 1999, vol. 345, p. 137-148. ISSN 0004-6361.

Citácie:

1. [1.1] CHRISTIANSEN, J.L. - DEREKAS, A. - KISS, L.L. - ASHLEY, M.C.B. - CURRAN, S.J. - HAMACHER, D.W. - HIDAS, M.G. - THOMPSON, M.R. - WEBB, J.K. - YOUNG, T.B. The University of New South Wales Extrasolar Planet Search: a catalogue of variable stars from fields observed between 2004 and 2007. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, APR 21 2008, vol. 385, no. 4, p. 1749-1763., WOS

2. [1.1] GAZEAS, K. - STEPIEN, K. Angular momentum and mass evolution of contact binaries. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. ISSN 0035-8711, NOV 11 2008, vol. 390, no. 4, p. 1577-1586., WOS

3. [1.1] WILSON, R.E. Eclipsing binary solutions in physical units and direct distance estimation. In ASTROPHYSICAL JOURNAL. ISSN 0004-637X, JAN 1 2008, vol. 672, no. 1, p. 575-589., WOS

4. [1.1] YANG, Y.G. New CCD photometry for the extreme lower mass-ratio binary