:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2011

Miesto konania: Kongresové centrum ACADEMIA (prednášky, ubytovanie a stravovanie) na Starolesnianskych lúkach pri Tatranskej Lomnici.

Finančné zabezpečenie: Všetky náklady súvisiace s organizáciou seminára, s úhradou cestovného, ubytovania a stravy všetkým 60 vybraným účastníkom seminára z radov učiteľov – grant APVV LPP-0078 "Objavuj vesmír, tvoj domov", poskytnutý Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja. Vybraným 60 účastníkom seminára bude ubytovanie, strava a seminár poskytnutý bezplatne.

Finančné účtovanie cestovného: Cestovné bude vybraným 60 účastníkom hradené len v prípade použitia vlaku 2. triedy (osobný vlak, rýchlik, IC vlak) alebo autobusu. V odôvodnených prípadoch bude preplácané cestovné i v prípadoch použitia vlastného osobného vozidla.
(V tomto prípade je ale vyúčtovanie kvôli platným predpisov administratívne oveľa náročnejšie. V takomto prípade je možné uhradiť len cestovné vo výške cestovného vlakom 2. triedy alebo autobusom.)

Cestovné vybraných 60 účastníkov bude preplácané až po skončení seminára. Vybraný účastník si zakúpi cestovné lístky na cestu tam i späť najprv za svoje vlastné finančné prostriedky, (resp. použije vlastné osobné vozidlo). Na seminári potom obdrží každý vybraný účastník pripravený cestovný príkaz. Návod na vyplnenie bude k dispozícii počas seminára na nástenke. Pomocou tohoto cestovného príkazu vybraní účastníci seminára po návrate domov vyúčtujú LEN svoje cestovné náklady. K cestovnému príkazu musia doložiť originály cestovných lístkov v prípade použitia vlaku alebo autobusu.
(V prípade použitia vlastného vozidla je potrebné odovzdať spolu s cestovným príkazom: i) fotokópiu havarijnej poistky, ii) fotokópie dokladov o zaplatení havarijnej a zákonnej poistky za rok 2011, iii) potvrdenie príslušnej organizácie (ŽSR, SAD) o výške cestovného hromadným dopravným prostriedkom do Starej Lesnej alebo Tatranskej Lomnice a späť.)

Cestovný príkaz musí byť zaslaný poštou na adresu: Mgr. Marek Husárik, PhD., Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica, s označením na obálke: Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2011. Preplatenie cestovného príkazu prebehne v priebehu týždňa zaplatením finančných prostriedkov prevodom na osobný bežný účet účastníka seminára. Toto číslo účtu musí byť uvedené na zaslanom cestovnom príkaze.

Ostatné zabezpečenie: Účastníci seminára dostanú po jeho skončení poštou zborník s textami prednášok (približne 80 strán) spolu s CD s prezentáciami prednášok (ppt), ktoré na seminári odznejú.