Prechod Venuše cez slnečný diskDňa 8. júna 2004 bude možné z územia Slovenska pozorovať prechod Venuše cez disk Slnka. Tento jedinečný astronomický úkaz bude trvať približne 6 hodín a jeho priebeh bude pozorovateľný z celej Európy, Ázie a Afriky. Predchádzajúci prechod Venuše nastal 6. decembra 1882, a preto je tento úkaz mimoriadne vzácny a jeho pozorovanie bude jednou z hlavných astronomických udalostí roku 2004. Preto významné európske astronomické inštitúcie ako European Southern Observatory (ESO), European Association for Astronomy Education (EAAE), Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides (IMCCE), Observatoire de Paris a Astronomický ústav Akademie věd České republiky vytvorili vzdelávací projekt podporený Európskou úniou s názvom The Venus Transit 2004. V rámci projektu sa budú podieľať na priamom pozorovaní prechodu Venuše hvezdárne, školy, astronomické krúžky a astronómovia-amatéri. Úlohou pozorovateľov bude určiť presné časy okamihov (časy kontaktov), kedy sa okraj Venuše dotkne okraja Slnka. Na základe času kontaktov a presnej geografickej polohy pozorovateľov je možné vypočítať vzdialenosť Zeme od Slnka. Výsledky pozorovaní účastníkov projektu budú prostredníctvom internetu sústredené v Observatoire de Paris, kde bude vykonaný presný výpočet vzdialenosti Zem-Slnko. O výsledku budú všetci účastníci informovaní. Účelom projektu je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu, objasniť im metódy vedeckého skúmania sveta a zapojiť ich do spolupráce so študentmi v iných krajinách. Vyhodnotenie projektu VT 2004 bude prezentované v rámci podujatia „European Science Week“ v októbri 2004 v Grenobli. Ústredná stránka projektu v anglickom jazyku je na adrese www.vt-2004.org patriacej hlavnému nositeľovi projektu Europen Southern Observatory. Ten poveril Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici, aby sa stal oficiálnym koordinačným centrom projektu The Venus Transit 2004 pre Slovensko. Organizáciu a priebeh projektu v rámci Slovenska zabezpečuje prípravný výbor, ktorého členovia sú: hlavný koordinátor Mgr. Július Koza, (Astronomický ústav SAV, 059 60, Tatranská Lomnica, tel. č. : 052 / 4467866, e-mail : koza@astro.sk), koordinátor pre školy RNDr. Svetozár Štefeček (Gymnázium Senica, Dlhá 1037, 905 01, Senica, tel. č. : 034/6941322, e-mail : stefecek.s@sengym.sk ) a koordinátor pre astronomické zariadenia : Ing. Jaroslav Gerboš (Krajská hvezdáreň, p.o. Box 86, Lazovná 9, 974 01, Banská Bystrica, tel. č. : 048/4156144, e-mail : hvezdar@isternet.sk). Oficiálna slovenská stránka projektu je na www.astro.sk/VENUS-TRANSIT-2004. Informácie o projekte a súvisiacich aktivitách je možné získať aj na stránke Slovenského zväzu astronómov amatérov : www.venustransit.sk .


Do projektu sa môžu záujemci zapojiť vyplnením a zaslaním jednej z pripojených prihlášok. Obálku s prihláškou je potrebné označiť menom projektu VENUS TRANSIT 2004 a poslať výlučne na adresu hlavného koordinátora Mgr. J. Kozu. Prihlášku je možné poslať aj e-mailom na adresu koza@astro.sk a ako predmet e-mailu uviesť VT 2004. Podmienkou je, aby v e-maile boli uvedené všetky potrebné údaje. Termín uzávierky prihlášok je 30. apríl 2004. Aktualizované informácie budú všetkým účastníkom poskytované priebežne z koordinačného centra cez www stránku, ďalej formou semináru a prostredníctvom zodpovedných koordinátorov.


Tešíme sa na Vašu účasť v tomto projekte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIHLÁŠKA ŠKOLY DO PROJEKTU THE VENUS TRANSIT 2004

(Termín uzávierky prihlášok je 30. apríl 2004.)

Názov školy :.....................................................................................................................................

Adresa školy :....................................................................................................................................

Tel. č. :...............................................................................................................................................

Fax :...................................................................................................................................................

E-mail :..............................................................................................................................................

Školský koordinátor projektu :..........................................................................................................

Škola MÁ* – NEMÁ* funkčný astronomický ďalekohľad.

Škola MÁ* – NEMÁ* pripojenie na internet.

(* nehodiace sa škrtnite)


Poznámky/návrhy:.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


zaslať na adresu : Mgr. Július Koza, Astronomický ústav SAV, 059 60, Tatranská Lomnica

obálku označiť : VENUS TRANSIT 2004-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIHLÁŠKA ASTRONOMICKÉHO ZARIADENIA A ASTRONÓMA-AMATÉRA DO PROJEKTU THE VENUS TRANSIT 2004

(Termín uzávierky prihlášok je 30. apríl 2004.)


Názov astronomického zariadenia :...................................................................................................

Meno a priezvisko koordinátora v zariadení :...................................................................................

alebo

Meno a priezvisko astronóma-amatéra :............................................................................................

Adresa zariadenia/astronóma-amatéra :.............................................................................................

...........................................................................................................................................................

Tel. č.:................................................................................................................................................

Fax :...................................................................................................................................................

E-mail:...............................................................................................................................................

Zariadenie/astronóm-amatér MÁ* – NEMÁ* pripojenie na internet.

(* nehodiace sa škrtnite)


Poznámky/návrhy:.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


zaslať na adresu : Mgr. Július Koza, Astronomický ústav SAV, 059 60, Tatranská Lomnica

obálku označiť : VENUS TRANSIT 2004