PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


VYHODNOTENIE PROJEKTU "VENUS TRANSIT 2004" NA SLOVENSKU


Dňa 8. júna vďaka priaznivému počasiu úspešne vyvrcholil celoeurópsky astronomický projekt pozorovania prechodu Venuše pred diskom Slnka "Venus Transit 2004" (http://www.vt-2004.org), ktorý sa stretol s mimoriadne vysokým záujmom ako medzi mládežou tak aj medzi verejnosťou. Po 13 hod 23 min letného stredoeurópskeho času (LSEČ), keď Venuša opustila slnečný disk, začali prúdiť prostredníctvom internetu do výpočtového centra v Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides v Paríži merania času kontaktov, na základe ktorých začal prebiehať výpočet astronomickej jednotky, t.j. vzdialenosti Zeme od Slnka. Ako dokumentujú nasledujúce štatistické údaje, pozoruhodná časť pozorovaní bola získaná s prispením slovenských účastníkov projektu.

Štatistické zhodnotenie

Podľa údajov zverejnených organizátormi projektu vyplýva, že ku dňu 8.6. 2004 do 13 hod 40 min LSEČ sa celosvetovo do projektu zapojilo 2081 subjektov (jednotlivcov, škôl, astroklubov a podobne). Ako vidieť z tabuľky 1, Slovensko sa zaradilo medzi popredných a najaktívnejších účastníkov projektu "Venus Transit 2004".ŠTÁT

CELKOVÝ POČET REGISTROVANÝCH SUBJEKTOV

Z TOHO ŠKOLY

INDIVIDUÁLNI POZOROVATELIA

SKUPINY

1

Poľsko

262 ( 12,6 % )

72

122

68

2

Francúzsko

230 ( 11,1 % )

86

86

58

3

ČR

208 ( 10,0 % )

104

58

46

4

Španielsko

147 ( 7,1 % )

48

57

42

5

Slovensko

133 ( 6,4 % )

62

37

34

6

Nemecko

130 ( 6,2 % )

54

56

20

Tabuľka 1 Poradie úspešnosti štátov, ktorých účasť v projekte Venus Transit 2004 prekročila 5 % z celkového počtu 2081 subjektov registrovaných na stránke http://www.vt-2004.org/participate ku dňu 8. júna 2004. (Podľa stránky http://www.astro.cz/cz/news/show.php?id=1404).


Ak by poradie úspešnosti štátov bolo hodnotené podľa počtu zapojených škôl, potom by sa postavenie Slovenska zlepšilo a Slovensko by sa posunulo z piateho miesta na štvrté. Údaje v tabuľke 1 nie sú definitívne, pretože registrácia subjektov pokračovala aj po 8.6. a ku dňu 18.6. dosiahla číslo 2528. Ešte výraznejšie vynikne vedúce postavenie a úspešnosť Slovenska v projekte "Venus Transit 2004", ak sa prepočíta celkový počet registrovaných subjektov na milión obyvateľov jednotlivých zúčastnených krajín. Výsledky sú uvedené v tabuľke 2.ŠTÁT

CELKOVÝ POČET REGISTROVANÝCH SUBJEKTOV NA MILIÓN OBYVATEĽOV

1

Slovensko

24,7

2

ČR

20,3

3

Poľsko

6,7

4

Francúzsko

3,8

5

Španielsko

3,7

6

Nemecko

1,6

Tabuľka 2: Poradie úspešnosti štátov v projekte Venus Transit 2004 podľa celkového počtu registrovaných subjektov (jednotlivcov, škôl, astroklubov) na milión obyvateľov. Stav ku dňu 8.6. 2004.

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici, ktorý je koordinátorom projektu "Venus Transit 2004" pre Slovensko, zaregistroval na svojej oficiálnej www stránke http://www.astro.sk/VENU-TRANST-2004/ucastnici.html ku dňu 18.6. 2004 celkovo 122 účastníkov projektu resp. subjektov. Zloženie zaregistrovaných účastníkov predstavuje nasledujúca tabuľka 3 a graf 1.


počet ( percentuálny podiel )

Základné školy

40 ( 32,8 % )

Gymnáziá

17 ( 13,9 % )

Stredné odborné školy

11 ( 9 % )

Univerzity

1 ( 0,8 % )

Astronomické zariadenia

22 ( 18 % )

Individuálni astronómovia-amatéri

31 ( 25,4 %)

Tabuľka 3:Štruktúra účastníkov projektu Venus Transit 2004 registrovaných na oficiálnej stránke http://www.astro.sk/VENUS-TRANSIT-2004/ucastnici.html ku dňu 18.6. 2004. Kategória "Astronomické zariadenia" združuje hvezdárne a planetária, pobočky Slovenského zväzu astronómov-amtérov, astronomické kluby a centrá voľného času.Uvedené štatistické údaje svedčia o tom, že školská mládež a verejnosť na Slovensku má pozoruhodne vysoký záujem o sledovanie astronomických úkazov v porovnaní s inými ľudnatejšími a ekonomicky vyspelejšími európskymi krajinami a projekt Venus Transit 2004 dostatočne spropagoval prechod Venuše cez slnečný disk. Potešujúca je najmä vysoká účasť škôl v projekte, ktoré tvoria viac ako 50 % z registrovaných subjektov. Tento potenciál treba rozhodne ďalej rozvíjať a podporovať.


Výsledok merania astronomickej jednotky

Jedným z hlavných cieľov projektu Venus Transit 2004 je určenie hodnoty astronomickej jednotky (AU) t.j. vzdialenosti Zeme od Slnka na základe času kontaktov Venuše s okrajom slnečného disku. Hoci astronomická jednotka je známa už dostatočne presne na základe radarových pozorovaní planétok a Venuše a Medzinárodná astronomická únia (IAU) v roku 1976 prijala ako jej hodnotu 1 AU = 149 597 870 km, cieľom projektu je objasniť mladým ľuďom metódy skúmania sveta a získavania vedeckých meraní.

Na základe centrálnej stránky projektu Venus Transit 2004 : http://www.vt-2004.org/central/cd-observers/obs-tim.html zaslalo svoje pozorovania prostredníctvom internetu do výpočtového strediska v Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides v Paríži ku dňu 19.6. 2004 celkovo 1 297 pozorovateľov, ktorí celkovo odoslali 3747 časov kontaktov. Na základe týchto pozorovaní bola vypočítaná astronomická jednotka, ktorá má hodnotu : 149 631 462 km. Rozdiel medzi vypočítanou a prijatou hodnotou je 33 592 km čo predstavuje 0,022% . Disperzia individuálnych výsledkov dosiahla hodnotu 1,728x106 km. Výpočet ešte stále pokračuje a tí účastníci, ktorí svoje výsledky ešte z rôznych dôvodov neposlali, majú stále možnosť tak urobiť.

Pri hodnotení tohoto výsledku je mimoriadne zaujímavé, že bol získaný aj s prispením veľkého počtu žiakov a študentov (pozri tabuľku 1), pre ktorých to bolo neraz vôbec prvé astronomické pozorovanie. Pri tom pozorovali malými ďalekohľadmi a meracími zariadeniami boli najčastejšie jednoduché športové stopky. Za relatívne jednoduchým vybavením sa skrývala dlhá a svedomitá príprava na pozorovanie a veľké nadšenie všetkých členov pozorovacieho tímu.


Mgr. Július Koza, PhD., hlavný koordinátor projektu Venus Transit 2004 pre Slovensko


SPÄŤ