PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


PRIPRAVOVANÉ A USKUTOČNENÉ AKCIE


PRIPRAVOVANÉ AKCIE


Organizačný výbor pripravuje pre školských koordinátorov (učiteľov) vzdelávací seminár. Seminár sa uskutoční 21. a 22. mája 2004 v hlavnej budove Astronomického ústavu na starolesnianskych lúkach medzi Tatranskou Lomnicou a Starou Lesnou. Organizátori pozvali na seminár celkovo 65 učiteľov z 62 škôl a 7 pracovníkov-koordinátorov zo 7 astronomických zariadení. Účastníci seminára budú ubytovaní v neďalekom hoteli Bratislava. Náklady spojené s účasťou školských koordinátorov zapojených do projektu a lektorov (cestovné, stravné, ubytovanie, metodické materiály, plagát) na seminári budú hradené organizátormi seminára z prostriedkov grantu Európskej únie. Dátum konania, miesto, trvanie a konečný program seminára budú: 21. a 22. mája 2004, hlavná budova Astronomického ústavu SAV na starolesnianskych lúkach medzi Tatranskou Lomnicou a Starou Lesnou.

PREDBEŽNÝ PROGRAM VZDELÁVACIEHO SEMINÁRA

 • Prechody vnútorných planét a teória merania slnečnej paralaxy: definície pojmov dolná a horná konjunkcia vnútornej planéty, prechod planéty, paralaxa všeobecne a slnečná paralaxa. Úvod do nebeskej mechaniky prechodov a perioda prechodov Venuše. Minuloročný prchod Merkúra. Prečo je vhodnejší prechod Venuše pre meranie slnečnej paralaxy. Odvodenie závislosti medzi astronomickou jednotkou 1AU, časmi kotaktov t2, t3 a rozdielu geografických súradnic phí a lambda v najjednoduchšom priblížení. (1AU = f (t2, t3, delta phí, delta lambda)). Budúce prechody Venuše a Merkúra.
 • Venuša a história jej prechodov pred slnečným diskom - RNDr. L. Hric, CSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica. Planéta Venuša - Hesperos, Phosphorus, Afrodita, Astarta, Istar - tak znejú názvy tejto záhadnej planéty v jazykoch rôznych vyspelých civilizácií. Aj keď dlho neodhalila tajomstvo zakryté pláštikom hustých mrakov v jej atmosfére, zohrala v minulosti významnú úlohu v astronómii, nakoľko pozorovanim jej prechodov pred slnečným diskom bolo možné určiť slnečnú paralaxu a následnú vzdialenosť telies v slnečnej sústave ... Ukážky z prednašky : efekt čiernej kvapky, ukážka transitu Venuše cez slnečný disk, zákres veľkosti Merkúra a Venuše voči veľkosti slnečných škvŕn,
 • Od Koperníka po Hella a Newcomba: história merania vzdialenosti Zem - Slnko. Význam zmerania vzdialenosti Zem - Slnko pre zmeranie vzdialeností v Slnečnej sústave a vzdialeností najbližšich hviezd. Paralaxa hviezd. Metóda merania slnečnej paralaxy v 18. stor. použitá Hellom. Hellove zásluhy, Hellova rehabilitácia Newcombom.
 • Metodika pozorovania a merania času kontaktov: dostupné zdroje presného času (DCF77, rozhlas, DCF77). Meracie prostriedky, mechanické a digitálne stopky, magnetofón, diktafón. Stanovenie času kontakotov z nameraných údajov. Určenie geografických súradníc pozorovacieho stanovišťa Vyvarovanie sa chýb známych z pozorovaní zákrytov hviezd telesami slnečnej sústavy. Projekčná metóda pozorovania a pozorovanie pomocou fólie AstroSolár, kvapkový efekt. Praktická ukážka programového simulátora prechodu Venuše.
 • Praktikum: demonštrácia projekčnej metódy pod holým nebom. Práca školských koordinátorov so stopkami a zdrojom presného času (DCF77). Nácvik činnosti počas pozorovania
 • Od Venuše k exoplanétam: obrazový a faktografický materiál o Venuši a exoplanéte detekovanej fotometricky počas prechod cez hviezdny disk.
 • Astronóm Maximilián Hell, život a jeho dielo
 • životopis významného rodáka zo Štiavnických Baní, ktorý pôsobil ako riaditeľ Univerzitnej hvezdárnene vo Viedni za vlády Márie Terézie a na pozvanie dánskeho kráľa Kristiána VII podnikol expedíciu za polárny kruh na ostrov Vard|, aby tam v roku 1769 úspešne pozoroval prechod Venuše cez slnečný disk. Tým ako prvý astronóm správne určil slnečnú paralaxu a vzdialenosť Zeme od Slnka.
 • Doplnkový program: v prípade, ak sa seminár uskutoční v priestoroch Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, účastnici seminára si budú môcť bezplatne prezriezrieť pozorovavací pavilón, v ktorom sa nachádza horizontálny slnečný ďalekohľad so spektrografom, kupoly G1, G2 a meteorologickú stanicu. Účastníkom seninára a lektorom bude umožnené bezplatne navštíviť aj observatórium na Skalnatom plese. Dopravné náklady spojené s návštevou observatória lanovkou si záujemci hradia sami. Záujemcov, ktorí pôjdu na Skalnaté pleso pešo, bude sprevádzať pracovník AsÚ SAV.

 • USKUTOČNENÉ AKCIE


 • 6. apríl - umiestnenie informácie o projekte VT2004 na stránke projektu INFOVEK: Soňa Bendíková
 • 31. marec - rozhovor o projekte VT2004 pre Slovenský rozhlas v rámci relácie 'Nočná pyramída' 31.3./1.4. s priamymi vstupmi poslucháčov: Ján Svoreň, Ján Rybák
 • 30. marec - informácia o prechode Venuše a projekte VT2004 pre Slovenský rozhlas v rámci relácie 'Dobré ráno' : Július Koza
 • 25. marec - informácia o Maximiliánovi Hellovi pre Slovenský rozhlas v rámci relácie 'Popoludnie s rozhlasom' : Július Koza
 • 23. marec - Bernhard Mackowiak, hlavný koordinátor projektu VT2004 oznámil, že slovenský plán akcií a priložený rozpočet súvisiaci s projektom VT2004 bol schválený Medzinárodnou riadiacou komisou projektu VT2004 a bude v krátkom čase finančne podporený z prostriedkov EÚ
 • 19. marec - informácie o Dni astronómie a prechode Venuše v Slovenskom rozhlase v relácii 'Dobré ráno' o 7:40 (2 min): S. Štefeček
 • 19. marec - informácie o Dni astronómie a o úkazoch na oblohe v blízkej budúcnosti na okruhu Slovenského rozhlasu pre Západné Slovensko - Rádio Regina (S. Štefeček, V. Barosková)
 • 4. marec - uverejnenie článku o projekte VT2004 v Učiteľských novinách č. 10
 • 19. marec - zaslanie listu ministrovi školstva so žiadosťou o distribúciu informačného listu o projekte a prihlášky do škôl
 • 18. marec - poskytnutie rozhovoru o prechode Venuše a projekte Venus Transit 2004 pre okruh Slovenského rozhlasu "Rádio Regina"
 • 11. marec - zaslanie národného programu a rozpočtu na schválenie Medzinárodnou riadiacou komisou projektu VT2004 zasadajúcou v Garchingu 13. marca
 • 10. marec - zaslanie článku "Prechod Venuše cez slnečný disk" do časopisu Kozmos (text článku : MSWord DOC súbor)
 • 9. marec - sprístupnenie oficiálnej www stránky národného koordinačného centra projektu: www.astro.sk/VENUS-TRANSIT-2004
 • 9. marec - porada koordinátorov projektu so zástupcami astronomických zariadení vo Hvezdárni Rimavská Sobota
 • 29. február - sprístupnenie www stránky www.venustransit.sk spravovanej Slovenským zväzom astronómov-amatérov (SZAA) 100 dní pred prechodom Venuše
 • 15. február - zaslanie článku 'Prechod Venuše cez slnečný disk' do časopisu Quark (text článku : HTML súbor, MSWord DOC súbor)
 • 21. január - porada hlavného koordinátora a školského koordinátora v Gymnáziu Senica pred jeho cestou do Luxembourghu na stretnutie učiteľov zapojených do projektu VT2004 s organizátormi celého projektu
 • December 2003 - menovanie koordinátorov projektu

 • SPÄŤ